REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wzory umów

Inne umowy
Umowa przelewu wierzytelności
BEZPŁATNY WZÓR. Wierzyciel może przelać wierzytelność na inną osobę bez zgody dłużnika, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
Umowa agencyjna
Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.
Umowa o akwizycję
Umowa o świadczenie usług akwizycyjnych to umowa jaką przedsiębiorca zawiera ze zleceniobiorcą. Na jej podstawie zleceniobiorca świadczy usługi akwizycyjne.
Umowa poręczenia
Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa taka musi być zawarta na piśmie.
Umowa przechowania
Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie
Umowa o świadczenie usług
Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.
Umowa spółki cichej
Spółka cicha nie jest opisana w żadnym akcie prawnym. Nie ma poświęconego jej rozdziału w kodeksie cywilnym ani w kodeksie spółek handlowych. Taki rodzaj spółki regulował przedwojenny kodeks handlowy
Umowa o obsługę prawną
Umowa zawierana między klientem a adwokatem lub radcą prawnym. Strony mogą się umówić na prowadzenie wszystkich spraw klienta jak również na dokonanie konkretnej czynności
Umowa odnowienia
Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa'
Umowa użyczenia
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Umowa pożyczki
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Umowa leasingu
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego
Umowa franczyzy
Poprzez umowę franczyzy, franczyzodawca upoważnia kontrahenta do prowadzenia działalności zgodnie ze swoją koncepcją. Franczyzobiorca uzyskuje tzw. pakiet franczyzowy, z którym wiążą się określone prawa i obowiązki.
Umowa rozwiązująca
BEZPŁATNY WZÓR. Umowa rozwiązująca jest zawierana na podstawie przepisów o zasadzie swobody umów. Powoduje ona uchylenie pierwotnego stosunku zobowiązaniowego.
Zapis na sąd polubowny (umowa)
Zapis na sąd polubowny, jako odrębna umowa
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest adresowane do dłużnika, który nie uiścił należnej zapłaty w terminie. Poprzedza wniesienie pozwu do sądu.
Umowa dostawy
W umowie strony określają zasady dostarczania określonego towaru. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru.
Umowa kontraktacji
Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.
Umowa użyczenia
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Umowa uzytkowania nieprawidłowego
W umowie przedmiotem umowy są pieniądze. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki.
Licencja
Licencja jest umową o korzystanie z utworu. W jej treści należy oznaczyć pola eksploatacji, na których obowiązuje.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA