| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Wzory umów

Wyszukiwarka wzorów umów i pozwów

Kategoria: Inne umowy

 • Umowa przelewu wierzytelności

  BEZPŁATNY WZÓR. Wierzyciel może przelać wierzytelność na inną osobę bez zgody dłużnika, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

 • Ugoda

  Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

 • Umowa agencyjna

  Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

 • Umowa spółki cywilnej

  Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej musi być zawarta na piśmie.

 • Umowa o akwizycję

  Umowa o świadczenie usług akwizycyjnych to umowa jaką przedsiębiorca zawiera ze zleceniobiorcą. Na jej podstawie zleceniobiorca świadczy usługi akwizycyjne.

 • Umowa poręczenia

  Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa taka musi być zawarta na piśmie.

 • Umowa przechowania

  Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie

 • Umowa o świadczenie usług

  Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.

 • Umowa spółki cichej

  Spółka cicha nie jest opisana w żadnym akcie prawnym. Nie ma poświęconego jej rozdziału w kodeksie cywilnym ani w kodeksie spółek handlowych. Taki rodzaj spółki regulował przedwojenny kodeks handlowy

 • Umowa o obsługę prawną

  Umowa zawierana między klientem a adwokatem lub radcą prawnym. Strony mogą się umówić na prowadzenie wszystkich spraw klienta jak również na dokonanie konkretnej czynności

 • Umowa odnowienia

  Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa'

 • Umowa użyczenia

  Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 • Umowa pożyczki

  Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

 • Umowa leasingu

  Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego

 • Umowa franczyzy

  Poprzez umowę franczyzy, franczyzodawca upoważnia kontrahenta do prowadzenia działalności zgodnie ze swoją koncepcją. Franczyzobiorca uzyskuje tzw. pakiet franczyzowy, z którym wiążą się określone prawa i obowiązki.

 • Umowa rozwiązująca

  BEZPŁATNY WZÓR. Umowa rozwiązująca jest zawierana na podstawie przepisów o zasadzie swobody umów. Powoduje ona uchylenie pierwotnego stosunku zobowiązaniowego.

 • Zapis na sąd polubowny (umowa)

  Zapis na sąd polubowny, jako odrębna umowa

 • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

  Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest adresowane do dłużnika, który nie uiścił należnej zapłaty w terminie. Poprzedza wniesienie pozwu do sądu.

 • Umowa dostawy

  W umowie strony określają zasady dostarczania określonego towaru. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru.

 • Umowa kontraktacji

  Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

 • Umowa użyczenia

  Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 • Umowa uzytkowania nieprawidłowego

  W umowie przedmiotem umowy są pieniądze. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki.

 • Licencja

  Licencja jest umową o korzystanie z utworu. W jej treści należy oznaczyć pola eksploatacji, na których obowiązuje.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »