reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Wzory umów

Wyszukiwarka wzorów umów i pozwów

Kategoria: Inne umowy

 • Umowa przelewu wierzytelności

  BEZPŁATNY WZÓR. Wierzyciel może przelać wierzytelność na inną osobę bez zgody dłużnika, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

 • Ugoda

  Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

 • Umowa agencyjna

  Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

 • Umowa spółki cywilnej

  Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej musi być zawarta na piśmie.

 • Umowa o akwizycję

  Umowa o świadczenie usług akwizycyjnych to umowa jaką przedsiębiorca zawiera ze zleceniobiorcą. Na jej podstawie zleceniobiorca świadczy usługi akwizycyjne.

 • Umowa poręczenia

  Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa taka musi być zawarta na piśmie.

 • Umowa przechowania

  Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie

 • Umowa o świadczenie usług

  Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.

 • Umowa spółki cichej

  Spółka cicha nie jest opisana w żadnym akcie prawnym. Nie ma poświęconego jej rozdziału w kodeksie cywilnym ani w kodeksie spółek handlowych. Taki rodzaj spółki regulował przedwojenny kodeks handlowy

 • Umowa o obsługę prawną

  Umowa zawierana między klientem a adwokatem lub radcą prawnym. Strony mogą się umówić na prowadzenie wszystkich spraw klienta jak również na dokonanie konkretnej czynności

 • Umowa odnowienia

  Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa'

 • Umowa użyczenia

  Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 • Umowa pożyczki

  Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

 • Umowa leasingu

  Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego

 • Umowa franczyzy

  Poprzez umowę franczyzy, franczyzodawca upoważnia kontrahenta do prowadzenia działalności zgodnie ze swoją koncepcją. Franczyzobiorca uzyskuje tzw. pakiet franczyzowy, z którym wiążą się określone prawa i obowiązki.

 • Umowa rozwiązująca

  BEZPŁATNY WZÓR. Umowa rozwiązująca jest zawierana na podstawie przepisów o zasadzie swobody umów. Powoduje ona uchylenie pierwotnego stosunku zobowiązaniowego.

 • Zapis na sąd polubowny (umowa)

  Zapis na sąd polubowny, jako odrębna umowa

 • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

  Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest adresowane do dłużnika, który nie uiścił należnej zapłaty w terminie. Poprzedza wniesienie pozwu do sądu.

 • Umowa dostawy

  W umowie strony określają zasady dostarczania określonego towaru. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru.

 • Umowa kontraktacji

  Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

 • Umowa użyczenia

  Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 • Umowa uzytkowania nieprawidłowego

  W umowie przedmiotem umowy są pieniądze. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki.

 • Licencja

  Licencja jest umową o korzystanie z utworu. W jej treści należy oznaczyć pola eksploatacji, na których obowiązuje.

reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama
reklama