| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Wzory umów

Wyszukiwarka wzorów umów i pozwów

Kategoria: Wzory dla firm

 • Powiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności

  Wierzyciel może dokonać przelewu wierzytelności, przysługującej mu względem dłużnika na osobę trzecią. Taka możliwość może być jednak wyłączona na mocy ustawy, umowy lub też wynikać z właściwości zobowiązania. Zbywca jest obowiązany powiadomić o cesji dłużnika. BEZPŁATNY WZÓR PISMA

 • Ugoda

  Strony mogą zawrzeć ugodę pozasądową, która ma postać zobowiązania. Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie

  Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa agencyjna

  Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. BEZPŁATNE WZORY UMÓW

 • Umowa faktoringu

  Faktoring to usługa finansowa. Polega ona na wykupieniu przez faktora, czyli bank, wierzytelności przedsiębiorcy, które nieprzeterminowane i mają odroczony termin płatności. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa gwarancji bankowej

  Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa licencyjna

  W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa menadżerska

  W ramach umowy Powierzający powierza Zarządcy zarząd nad spółką. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa o konwój pieniędzy

  W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usługi, polegającej na transporcie pieniędzy. W zamian Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.

 • Umowa o kredyt krótkoterminowy

  W ramach umowy Bank udziela Kredytobiorcy kredytu z krótkim terminem spłaty (do 1 roku). Kredyty krótkoterminowe są przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa o usługi księgowe

  W ramach umowy biuro rachunkowe zobowiązuje się prowadzić dokumentację podatkową Przedsiębiorcy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa ustanawiająca zastaw rejestrowy na akcjach

  Akcje spółki mogą być przedmiotem zabezpieczenia w relacjach gospodarczych. W ramach umowy akcje zostają obciążone zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia umowy kredytowej. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności

  W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie wszelkich, zgodnych z prawem, czynności prawnych i faktyczny, celem uzyskania niespełnionych wierzytelności Zleceniodawcy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa o współpracy handlowej

  Niniejsza umowa określa warunki współpracy między stronami w przedmiocie zawierania umowy sprzedaży produktów Sprzedającego. Umowa określa warunki sprzedaży, sposób wydawania towaru, jak również kwestię reklamacji. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski

  Niniejszą umową Eksporter zobowiązuje się realizować zamówienia Przedstawiciela na rzeczy, znajdujące się produkcji Eksportera. W umowie strony uzgadniają m.in. kwestie transportu oraz gwarancji. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa spółki cywilnej

  Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa spółki jawnej

  Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Jest ona zawiązywana na podstawie umowy, zawieranej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa spółki partnerskiej

  Spółka partnerska jest spółką osobową prawa handlowego, w której wspólnikami są przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Spółka partnerska może być założona m.in. przez radców prawnych, adwokatów, weterynarzy, czy architektów.

 • Umowa ustanawiająca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką, w której Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania (poza umówionym wkładem). BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa sprzedaży akcji

  Co do zasady akcje mogą być zbywane. Statut spółki może ograniczać jednać zbywanie akcji imiennych.

 • Umowa kredytu

  Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa o obsługę prawną firmy

  W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy bieżącą obsługę prawną swojej działalności. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa spółki komandytowej

  Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. BEZPŁATNY WZÓR

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Kopciowska

Coach, Trener Biznesu, Rozwoju Osobistego i Motywacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »