reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Wzory umów

Wyszukiwarka wzorów umów i pozwów

Kategoria: Wzory dla firm

 • Powiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności

  Wierzyciel może dokonać przelewu wierzytelności, przysługującej mu względem dłużnika na osobę trzecią. Taka możliwość może być jednak wyłączona na mocy ustawy, umowy lub też wynikać z właściwości zobowiązania. Zbywca jest obowiązany powiadomić o cesji dłużnika. BEZPŁATNY WZÓR PISMA

 • Ugoda

  Strony mogą zawrzeć ugodę pozasądową, która ma postać zobowiązania. Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie

  Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa agencyjna

  Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. BEZPŁATNE WZORY UMÓW

 • Umowa faktoringu

  Faktoring to usługa finansowa. Polega ona na wykupieniu przez faktora, czyli bank, wierzytelności przedsiębiorcy, które nieprzeterminowane i mają odroczony termin płatności. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa gwarancji bankowej

  Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa licencyjna

  W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa menadżerska

  W ramach umowy Powierzający powierza Zarządcy zarząd nad spółką. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa o konwój pieniędzy

  W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usługi, polegającej na transporcie pieniędzy. W zamian Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.

 • Umowa o kredyt krótkoterminowy

  W ramach umowy Bank udziela Kredytobiorcy kredytu z krótkim terminem spłaty (do 1 roku). Kredyty krótkoterminowe są przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa o usługi księgowe

  W ramach umowy biuro rachunkowe zobowiązuje się prowadzić dokumentację podatkową Przedsiębiorcy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa ustanawiająca zastaw rejestrowy na akcjach

  Akcje spółki mogą być przedmiotem zabezpieczenia w relacjach gospodarczych. W ramach umowy akcje zostają obciążone zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia umowy kredytowej. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności

  W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie wszelkich, zgodnych z prawem, czynności prawnych i faktyczny, celem uzyskania niespełnionych wierzytelności Zleceniodawcy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa o współpracy handlowej

  Niniejsza umowa określa warunki współpracy między stronami w przedmiocie zawierania umowy sprzedaży produktów Sprzedającego. Umowa określa warunki sprzedaży, sposób wydawania towaru, jak również kwestię reklamacji. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski

  Niniejszą umową Eksporter zobowiązuje się realizować zamówienia Przedstawiciela na rzeczy, znajdujące się produkcji Eksportera. W umowie strony uzgadniają m.in. kwestie transportu oraz gwarancji. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa spółki cywilnej

  Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa spółki jawnej

  Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Jest ona zawiązywana na podstawie umowy, zawieranej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa spółki partnerskiej

  Spółka partnerska jest spółką osobową prawa handlowego, w której wspólnikami są przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Spółka partnerska może być założona m.in. przez radców prawnych, adwokatów, weterynarzy, czy architektów.

 • Umowa ustanawiająca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką, w której Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania (poza umówionym wkładem). BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa sprzedaży akcji

  Co do zasady akcje mogą być zbywane. Statut spółki może ograniczać jednać zbywanie akcji imiennych.

 • Umowa kredytu

  Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa o obsługę prawną firmy

  W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy bieżącą obsługę prawną swojej działalności. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa spółki komandytowej

  Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. BEZPŁATNY WZÓR

reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama
reklama