REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wzory umów

Umowy w finansach
Umowa powierniczego przelewu wierzytelności
W ramach umowy Cedent przekazuje Powiernikowi wierzytelności względem swoich dłużników. Powiernik zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do odzyskania wierzytelności w imieniu własnym, lecz na rachunek Cedenta. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie
W ramach umowy Pożyczkobiorca przenosi na Pożyczkodawcę własność określonych rzeczy, celem zabezpieczenia spłaty pożyczki. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa przelewu na zabezpieczenie
W umowie Cedent, któremu Cesjonariusz udzielił pożyczki, przelewa na niego wierzytelność, przysługującą mu od osoby trzeciej. Celem przelewu jest zabezpieczenie spłaty pożyczki. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Przelew wierzytelności hipotecznej
Zbywca przekazuje zbywcy prawo do zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa przelewu wierzytelności
Cedent przenosi na Cesjonariusza określone w umowie wierzytelności. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
Przewłaszczający przenosi na własność Banku określone rzeczy ruchome, w ramach zabezpieczenia kredytu bankowego.
Umowa przystąpienia do długu
Przystępujący zobowiązuje się, iż przystępuje do długu Dłużnika i staje się wraz z nim odpowiedzialny solidarnie wobec wierzyciela. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa leasingu
Umowa leasingu jest finansową alternatywą dla kredytu. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa leasingu finansowego
Umowa leasingu jest alternatywa dla kredytu. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa o przeniesienie własności i rentę
Umowa przeniesienia własności nieruchomości w zamian za dożywotnią rentę. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa poręczenia
Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa pożyczki
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa powyżej 500 zł powinna być stwierdzona pismem. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa o prowadzenie rachunku bieżącego
Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego oraz do przechowywania jego środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa przejęcia długu
W umowie Przejemca przejmuje dług Dłużnika i zobowiązuje się do jego uregulowania, przez co Dłużnik zostaje z długu zwolniony.
Umowa rachunku bankowego
Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa zastawu rzeczy
W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego
We wzorze można znaleźć umowę w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa zastawu na prawach
Przedmiotem zastawu mogą być również zbywalne prawa. Umowa dotycząca zastawu na prawach powinna być sporządzona w formie pisemnej z datą pewną. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa zastawu rejestrowego
Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA