REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wzory umów

Usługi
Wypowiedzenie umowy o dzieło przez zamawiającego
Umowę o dzieło może wypowiedzieć zarówno przyjmujący zamówienie jak i zamawiający. Zamawiający musi jednak pamiętać o zapłacie umówionego wynagrodzenia. Może jednak pomniejszyć je o to co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu nie wykonania dzieła.
Wypowiedzenie umowy zlecenia przez dającego zlecenie
Dający zlecenie może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Musi jednak uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.
Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej
BEZPŁATNY WZÓR. Umowa o dzieło. Określa m.in. wymagania dotyczące projektowanej strony internetowej, wynagrodzenie oraz termin wykonania.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
BEZPŁATNY WZÓR. Po okresie wypowiedzenia umowa zostaje rozwiązana
Umowa o wykonanie usług remonowych
Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zwiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie
Umowa o świadczenie usług
Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.
Umowa o roboty budowlane
Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Umowa zlecenia
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Informacja o przeszkodach
Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli znajdą się inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.
Pismo w sprawie współdziałania
Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
Umowa o dzieło
BEZPŁATNY WZÓR. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Rozwiązanie umowy o dzieło
BEZPŁATNY WZÓR. Strony mogą rozwiązać umowę o dzieło na mocy zgodnego porozumienia.
Wezwanie do usunięcia wad
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
Wypowiedzenie umowy zlecenia przez przyjmującego zlecenie
Umowę zlecenia można wypowiedzieć. Może to uczynić i dający zlecenie i przyjmujący zlecenie.
Wypowiedzenie umowy o dzieło przez przyjmującego zamówienie
Umowę o dzieło może wypowiedzieć zarówno przyjmujący zamówienie jak i zamawiający. Najlepiej jednak uczynić to na piśmie.
Umowa o prace projektowe
Umowa o prace projektowe to umowa zawierana pomiędzy inwestorem a architektem. Przedmiotem takiej umowy jest sporządzenie projektu architektonicznego. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy o dzieło.
Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli kuchennych
Zaprojektowanie i wykonanie mebli to wykonanie dzieła. Sama umowa jest umową o dzieło
Umowa o dzieło z wynagrodzeniem kosztorysowym
BEZPŁATNY WZÓR. Wynagrodzenie może być określone w zryczałtowanej wysokości lub w formie kosztorysu.
Odstąpienie od umowy o dzieło
BEZPŁATNY WZÓR. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Stanowi o tym art. 635 Kodeksu cywilnego
Umowa o wykonanie remontu łazienki
Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont łazienki. Strony określają zakres prac, kwestie wynagrodzenia, czy dostarczenia materiałów niezbędnych do remontu. BEZPŁATNY WZÓR.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA