reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Wzory umów

Wyszukiwarka wzorów umów i pozwów

Kategoria: Sprzedaż

 • Odstąpienie od umowy z powodu niedogodności

  Zgodnie z art. 8 par. 4 w sytuacji, gdy żądanie naprawy lub wymiany może powodować znaczne niedogodności konsument może od razu odstąpić od umowy. BEZPŁATNY WZÓR PISMA.

 • Reklamacja

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej przewiduje możliwość zgłoszenia reklamacji, gdy towar jest nie zgodny z warunkami umowy. Poniższe pismo jest przydatne w takich właśnie sytuacjach.

 • Reklamacja usług turystycznych

  Ustawa o usługach turystycznych stanowi, że organizator imprezy turystycznej odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Organizator nie może zwolnić się od tej odpowiedzialności . Nie może również odesłać klienta do właściciela hotelu lub przewoźnika.

 • Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu

  Prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy.

 • Umowa darowizny kwoty pieniężnej

  Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Jeśli darowizna pieniędzy ma korzystać ze zwolnienia od podatku- musi być dokonana w drodze przelewu bankowego lub przekazu pocztowego

 • Umowa sprzedaży motocykla z płatnością rozłożoną na raty.

  Umowa sprzedaży to jedna z najczęściej zawieranych umów. Na piśmie zawieramy tylko bardzo ważne umowy sprzedaży. Zapłata może być rozłożona na raty.

 • Umowa sprzedaży komisowej

  Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

 • Umowa sprzedaży

  Umowa sprzedaży to jedna z najczęściej zawieranych umów. Na piśmie zawieramy tylko bardzo ważne umowy sprzedaży.

 • Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży

  Każdy może żądać potwierdzenia zawarcia umowy. Tego rodzaju praktyka spotykana jest najczęściej przy okazji umowy sprzedaży zawieranej z konsumentem.

 • Umowa sprzedaży wierzytelności

  Wierzytelność może być przedmiotem sprzedaży. Sprzedaż wierzytelności przez dłużnika nazywamy przelewem. Sprzedaż wierzytelności musi być zawarta na piśmie gdy sama wierzytelność jest również stwierdzona pismem.

 • Umowa sprzedaży udziałów

  Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może sprzedać swoje udziały, ich część lub część udziału innej osobie. Umowa sprzedaży udziałów musi być zawarta na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 • Umowa sprzedaży na raty

  Przy sprzedaży na raty wydanie towaru kupującemu następuje przed całkowitą zapłatą ceny.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

  W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. Strony zwracają sobie świadczenia

 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

  Sprzedawca może zastrzec prawo odkupu. Jest ono wykonywane przez złożenie stosownego oświadczenia przez uprawnionego

 • Pismo z żądaniem obniżenia ceny

  Przepisy prawa konsumenckiego dają konsumentowi prawo do reklamacji. Zgodnie z art. 8 par. 4 ustawy jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość reklamacji (np. nie zdoła naprawić rzeczy) kupujący może m.in. zażądać stosownego obniżenia ceny.

 • Pokwitowanie spełnionego świadczenia

  Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania tego faktu.

 • Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy

  BEZPŁATNY WZÓR. Odstąpienie od umowy sprzedaży konsumenckiej po złożeniu reklamacji.

 • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy

  BEZPŁATNY WZÓR. Zawarcie umowy pod wpływem błędu daje w określonych okolicznościach możliwość uchylenia się od jej skutków prawnych. Uprawnienie do uchylenia wygasa z upływem roku od wykrycia błędu.

 • Umowa sprzedaży przez współwłaścicieli

  Umowa sprzedaży, w której sprzedawana rzecz stanowi współwłasność dwóch osób. Obaj współwłaściciele zostali oznaczeni, jako sprzedający. BEZPŁATNY WZÓR.

 • Umowa sprzedaży z ograniczoną rękojmią

  W umowie sprzedaży, do której nie mają zastosowania przepisy konsumenckie, strony mogą rozszerzyć, wyłączyć lub ograniczyć przepisy dotyczące rękojmi za wady. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa sprzedaży rzeczy używanej

  W umowie przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana. Strony w treści określiły jej stan, jak również cel zakupu przez Kupującego. Umowa taka, zawarta między dwiema osobami prywatnymi, podlega przepisom o rękojmi z Kodeksu cywilnego. BEZPŁATNY WZÓR.

 • Wezwanie kupującego do odbioru rzeczy

  W przypadku zwłoki przy odebraniu przedmiotu sprzedaży przez Kupującego, Sprzedawca wzywa go do odebrania. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego, a także sprzedać rzecz po wyznaczeniu dodatkowego terminu do odebrania. BEZPŁATNY WZÓR.

 • Zmiana umowy sprzedaży - podwyższenie/obniżenie ceny

  Strony mogą na podstawie następczego porozumienia zmieniać treść umowy. Zmiana umowy powinna nastąpić w takiej formie, jakie ustawa wymaga dla jej zawarcia lub jaką przewidziały strony. BEZPŁATNY WZÓR.

 • Rozłożenie ceny na raty

  Strony dokonują zmiany postanowień umowy poprzez rozłożenie na raty ceny, którą zobowiązał się uiścić Kupujący. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa sprzedaży

  Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa sprzedaży na próbę

  Strony umowy sprzedaży mogą umówić się co do sprzedaży na próbę. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa sprzedaży nieruchomości

  Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dotyczy to zarówno umowy zobowiązującej, jak i rozwiązującej. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Sprzedaż z prawem odkupu

  Sprzedawca zawierając umowę z kupując, może zastrzec sobie tzw. prawo odkupu. Oświadczenie sprzedawcy o wykonaniu prawa odkupu nakłada na kupującego obowiązek do powrotnego przeniesienia własności na sprzedawcę. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu

  Umowa sprzedaży może przewidywać prawo pierwszeństwa jednej ze stron do kupna rzeczy, na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz trzeciej osobie. Jest to tzw. prawo pierwokupu. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa

  W umowie strony konstruują prawo pierwszeństwa. Zgodnie z nim kupujący, w przypadku zamiaru zbycia rzeczy, powinien ją zaoferować najpierw sprzedawcy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

  W umowie sprzedaży sprzedawca sprzedaje kupującemu prawo do wzoru użytkowego, wyposażonego w prawa ochronne (patent). BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.

 • Sprzedaż na raty z zastrzeżeniem prawa własności

  W umowie sprzedawca może zastrzega sobie prawo własności aż do czasu uiszczenia całkowitej ceny. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  Umowa sprzedaży udziałów w sp. z o.o. musi być zawarta w formie pisemnej. z podpisami poświadczonymi notarialnie. Umowa spółki może uzależniać sprzedaż od wyrażenia zgody przez spółkę. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY

 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności

  W umowie sprzedaży sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do czasu uiszczenia przez Kupującego ceny, na co ten ma określony termin, począwszy od dnia podpisania umowy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

 • Odstąpienie od umowy z serwisem internetowym (termin do 3 miesięcy)

  Zaniedbanie wymogów informacyjnych, wymaganych od przedsiębiorcy przy umowach zawieranych na odległość, skutkuje tym, że termin dla konsumenta na odstąpienie od umowy może wynosić nawet 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. BEZPŁATNY WZÓR PISMA

 • Odstąpienie od umowy z serwisem internetowym (termin do 10 dni)

  Od umowy zawieranych na odległość (np. umowy przez internet), których przedmiotem jest świadczenie usług, konsument może odstąpić w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Oświadczenie takie należy sporządzić na piśmie. BEZPŁATNY WZÓR PISMA

 • Pismo zawiadamiające o wadzie - żądanie naprawy

  Przepisy KC dotyczące rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy dają określone uprawnienia kupujący. W przypadku wystąpienia wad powinien on powiadomić sprzedawcę. Może także domagać się naprawienia rzeczy. BEZPŁATNY WZÓR PISMA.

reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama
reklama