REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wzory umów

Samochód
Umowa najmu miejsca garażowego
Przez umowę najmu miejsca garażowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy miejsce garażowe do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Umowa najmu samochodu
Przez umowę najmu samochodu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz za korzystanie z samochodu.
Umowa najmu samochodu wraz z obsługą
Przez umowę najmu samochodu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz za korzystanie z samochodu.
Umowa przewozu
Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.
Umowa użyczenia samochodu
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanego mu w tym celu samochodu. Na wypadek kontroli lepiej dysponować umową w formie pisemnej.
Umowa zastawu
W umowie ustanawiającej zastaw zastawnik ustanawia ograniczone prawo rzeczowe na ruchomości. Przy czym nie musi on być właścicielem tej ruchomości.
Umowa o naprawę samochodu
BEZPŁATNY WZÓR. Umowa o naprawę samochodu jest umową o dzieło. W treści można określić m.in. cenę, zakres naprawy, czy też karę umowną.
Umowa zamiany samochodu
Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Dla celów rejestracji umowa powinna mieć formę pisemną.
Umowa użyczenia samochodu na czas oznaczony
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Bezpłatny wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu. W razie sprzedaży pojazdu zbywca jest obowiązany zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń.
Umowa sprzedaży samochodu
BEZPŁATNY WZÓR. Przez umowę sprzedaży samochodu sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Dla celów rejestracji wymagana jest co najmniej forma pisemna.
Umowa darowizny samochodu
BEZPŁATNY WZÓR. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Dowolna forma jest wystarczająca, jeśli umowa zostanie wykonana. Dla celów rejestracji samochodu wymagana jest co najmniej forma pisemna.
Oświadczenie o uchyleniu się od skutków umowy sprzedaży samochodu
BEZPŁATNY WZÓR. Zawarcie umowy pod wpływem błędu daje w określonych okolicznościach możliwość uchylenia się od skutków prawnych. Uprawnienie do uchylenia wygasa z upływem roku od wykrycia błędu
Umowa sprzedaży komisowej samochodu
W umowie komisu komisant zobowiązuje się do sprzedaży samochodu na rachunek komitenta, za wynagrodzeniem. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa dzierżawy samochodu
Przez umowę dzierżawy Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy samochód do używania, w zamian za wynagrodzenie. Umowa stosowana zwłaszcza w stosunkach gospodarczych. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa sprzedaży samochodu z zastrzeżeniem prawa własności
W umowie sprzedaży sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do uiszczenia całej ceny przez Kupującego. Przy sprzedaży na raty. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa sprzedaży samochodu na raty
W umowie sprzedaży samochodu strony ustalają, że zapłata ceny przez Kupującego nastąpi w ratach. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa sprzedaży samochodu przez współwłaścicieli
Umowa sprzedaży, dotycząca samochodu będącego współwłasnością dwóch osób. Współwłaściciele występują, jako sprzedawca. BEZPŁATNY WZÓR.
Wniosek o rejestrację czasową lub wyrejestrowanie pojazdu
Rejestracja czasowa pojazdu następuje na wniosek właściciela, złożony na wzorze zawartym w załączniku do rozporządzenia. BEZPŁATNY WZÓR.
Oświadczenie sprawcy wypadku
W oświadczeniu sprawca wypadku uznaje swoją winę oraz wskazuje na rozmiar szkód. Służy ono dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. BEZPŁATNY WZÓR PISMA.
Umowa sprzedaży samochodu z pełnomocnikiem kupującego
Stronami umowy są sprzedający i kupujący, w imieniu którego działa pełnomocnik. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa sprzedaży samochodu przez pełnomocnika (sprzedającego)
W imieniu stron stosunku umownego, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu, mogą działać pełnomocnicy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu
W umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej, w tym wypadku sprzedaży samochodu. W wypadku uchylenia się od tego obowiązku, przewidziana jest kara umowna. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa sprzedaży motoru
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przedmiotem sprzedaży jest motocykl. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Pełnocmocnictwo do zakupu samochodu
Mocodawca może upoważnić pełnomocnika do zawarcia konkretnej umowy. BEZPŁATNY WZÓR PISMA
Odstąpienie od umowy sprzedazy samochodu
Na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, kupujący może odstąpić od umowy, w przypadku stwierdzenia wad. Nie dotyczy to sprzedaży konsumenckiej. BEZPŁATNY WZÓR PISMA

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA