reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Luty 2018

15 Luty 2018 - 46 dzień roku,

do końca pozostało 319 dni

Imieniny : Faustyna, Jowity, Józefa

Następnego dnia : Daniela, Danuty, Julianny

Ważne terminy

28 maja 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za kwiecień 2020 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej JST
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za kwiecień 2020 r. składane przez dysponenta części 77
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za kwiecień 2020 r. (oraz złożenie deklaracji za kwiecień WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)

31 maja 2020 r.

 • Roczne sprawozdanie do NBP
 • Zeznanie PIT za 2019 r.
 • I rata odpisu na ZFŚS
 • Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. przez jednostki podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, jeśli jako rok obrotowy wybrały rok kalendarzowy
 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

1 czerwca 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za kwiecień 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej
 • Przekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.
 • Zapłata zaliczek na PIT przez pracodawców i zleceniodawców za marzec i kwiecień br.
 • Przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. Termin nie dotyczy podatników CIT osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop oraz podatników, u których przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów osiągniętych w roku podatkowym. W tym wypadku termin na złożenie zeznania CIT-8 i wpłatę podatku został przesunięty do 31 lipca 2020 r. i odnosi się on do zeznań składanych za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
 • Złożenie wniosku przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2020 r.
 • Przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.
 • Przedłużony termin na złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A; pozostali podatnicy przekazują 1% podatku w składanym do 1 czerwca zeznaniu rocznym
 • Przekazanie rocznego sprawozdania do NBP za 2019 r. składane przez podmioty określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Przedłużony termin na złożenie zeznania (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) za 2019 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty przez osoby fizyczne; zaniechano przy tym poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłaconego za 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. (Termin przesunięty, bo 31 maja przypada w niedzielę)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2020 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Wpłata zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa od przychodów: ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z podmiotami, które nie wykonują tych umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz praw autorskich i praw pokrewnych
 • Złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za 2019 r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
reklama
reklama
reklama