| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Zapolice

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia realizowane w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Zapolice udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Zapolice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1551; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 14 ust. 5 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 , w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814) Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia przedszkola publicznego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zapolice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki, udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, pobiera się opłatę.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności;

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną;

3) autorskie programy własne przedszkola oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne;

4) organizowanie przez przedszkole uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego;

5) opiekę i wychowanie.

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 ustala się miesięcznie jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, przekraczających wymiar określony w § 1.

2. Ustala się wysokość stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 na kwotę 1,10 zł.

§ 4. Opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1 wnosi się miesięcznie do dnia 15 następnego miesiąca po miesiącu w którym świadczenia zostały zrealizowane.

§ 5. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole prowadzone przez Gminę Zapolice świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 6. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do odpłatności rodziców za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice dla dzieci przedszkolnych w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

§ 7. Postanowienia § 2 niniejszej uchwały nie dotyczą dzieci korzystających z usług świadczonych przez przedszkole (oddziały przedszkolne w szkołach) prowadzonych przez Gminę Zapolice z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka, na które jest przekazywana część oświatowa subwencji ogólnej.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV/156/05 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia , prowadzonego przez Gminę Zapolice przedszkola publicznego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Zapolice


Władysław Majewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »