| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/128/12 Rady Gminy w Będkowie

z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 i art. 16 ust. 1, 4, 5 oraz art. 46 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Gminy w Będkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będków, udostępnione operatorom i przewoźnikom zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 4. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Legieziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/128/12
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 12 listopada 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA BĘDKÓW, UDOSTĘPNIONYCH OPERATOROM
I PRZEWOŹNIKOM

Lp.

Miejscowość

Lokalizacja przystanku

Nr przystanku

1.

Ceniawy

na terenie posesji Domu Ludowego Ceniawy 23

01

2.

Drzazgowa Wola

na terenie posesji Ochotniczej Straży Pożarnej Drzazgowa Wola 11

02

3.

Ewcin

na terenie posesji nr 15

03

4.

Gutków

naprzeciwko posesji nr 2

04

5.

Łaknarz

przy posesji nr 4

05

6.

Magdalenka

naprzeciwko posesji nr 1

06

7.

Prażki

przy posesji nr 24

07

8.

Remiszewice

naprzeciwko posesji nr 4

08

9.

Rudnik

przy posesji nr 36

09

10.

Rzeczków

przy posesji nr 58

10

11.

Rzeczków

przy posesji Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczków 19

11

12.

Sługocice

naprzeciwko posesji nr 13

12

13.

Sługocice

przy posesji Ochotniczej Straży Pożarnej Sługocice 19

13

14.

Teodorów

przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 116009E z drogą powiatową nr 4321E

14

15.

Zacharz I

przy kapliczce

15


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/128/12
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 12 listopada 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów, wsiadania i wysiadania pasażerów.

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.

4. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych w szczególności powinno:

a) odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy,

b) zapewnić innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach,

c) umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie,

d) następować wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów.

5. Na przystankach zabrania się:

a) postoju ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów,

b) umieszczania bez zgody właściciela lub zarządzającego plakatów, ogłoszeń oraz

prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

6. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do uzyskania od właściciela lub zarządzającego przystankami uzgodnienia w szczególności w zakresie:

a) ilości przystanków komunikacyjnych, z których mogą korzystać,

b) treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca umieszczania informacji z rozkładem jazdy.
7. Umieszczanie informacji z rozkładem jazdy oraz utrzymanie jej w należytym stanie estetycznym i technicznym

należy do korzystającego operatora lub przewoźnika.

8. Udostępnianie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

a) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

b) wykaz obsługiwanych przystanków wraz z rozkładem jazdy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »