| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Łubniany

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany


Albert Wiench


Załącznik do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Gminy Łubniany
z dnia 30 marca 2015 r.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁUBNIANYNA ROK 2015

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Podmiocie - należy przez to rozumieć P.W. "ZAMEX" Dorota Kufel, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Ks. F. Wyciślika 3, która świadczy usługi na podstawie zawartej umowy z Gminą Łubniany, prowadząca działalność w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych;

2) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt w Miedarach, przy ul. 1-Maja 76, prowadzone przez Panią Dorotę Kufel;

3) Zakład leczniczy dla zwierząt - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń z s. 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 32, który świadczy usługi na podstawie zawartej umowy z Gminą Łubniany, prowadzący całodobową działalność w zakresie opieki weterynaryjnej dla zwierząt;

4) Programie, należy przez to rozumieć "Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2015".

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Łubniany, za pośrednictwem Urzędu Gminy Łubniany. Realizatorami Programu są:

1) Schronisko;

2) Podmiot działający na zlecenie Wójta Gminy Łubniany w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych;

3) Zakład leczniczy dla zwierząt;

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem Gminy Łubniany i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Łubniany.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubniany oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt przez ich interwencyjne odławianie i zapewnienie im miejsca w Schronisku, a następnie obligatoryjną sterylizację lub kastrację przyjętych zwierząt przez Schronisko;

2) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym poprzez poszukiwanie dla nich nowych właścicieli
i w przypadkach zdarzeń drogowych zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej;

3) edukacja mieszkańców gminy Łubniany w zakresie opieki nad zwierzętami oraz propagowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka wobec zwierząt.

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy Łubniany realizuje:

1) Gmina Łubniany poprzez zlecanie Podmiotowi zadania interwencyjnego odławiania i transportu zwierząt bezdomnych do Schroniska;

2) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt po 14 dniach od przyjęcia do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;

3) organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Łubniany poprzez realizację zadań publicznych obejmujących odławianie oraz sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych z terenu gminy Łubniany;

4) prowadzenie działań mających na celu trwałe znakowanie mikrochipami psów, będących własnością mieszkańca gminy Łubniany.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Łubniany realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez Podmiot;

2) zdeklarowane organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6. 1. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Łubniany realizuje Gmina Łubniany poprzez:

1) prowadzenie bazy danych gospodarstw rolnych, których właściciele zdeklarowali się do współpracy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi;

2) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich w przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub przekazane są na podstawie decyzji Wójta Gminy Łubniany;

3) podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ustalenie właściciela lub znalezienie nowego właściciela zwierzęcia gospodarskiego.

2. Umieszczanie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym obywać się będzie każdorazowo po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu.

3. Zwierzęta gospodarskie w wyjątkowych sytuacjach umieszczane będą w gospodarstwie rolnym, które umiejscowione jest na terenie m. Łubniany przy ul. Kościelnej 25.

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest przez:

1) ustalenie miejsc ich bytowania na podstawie zgłoszeń sołtysów danej wsi Gminy Łubniany;

2) Gmina Łubniany poprzez dokarmianie w miejscach ich bytowania w okresie zimowym tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 marca, obejmujące zakup i wydawanie karmy zdeklarowanym organizacjom pozarządowym realizujących zadania obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi współpracującymi z Gminą Łubniany lub opiekunom społecznym zwierząt, którzy złożyli wniosek i zdeklarowali pomoc w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych realizuje Zakład leczniczy dla zwierząt. Opieka weterynaryjna w niniejszym zakresie będzie zlecana przez Gminę Łubniany Zakładowi leczniczemu dla zwierząt na podstawie zasadnych zgłoszeń.

§ 9. Zadanie usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych w uzasadnionych przypadkach realizuje Schronisko lub Zakład leczniczy dla zwierząt poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii ww. czynności.

Rozdział 5.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 10. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Gmina Łubniany poprzez współpracę z zdeklarowanymi organizacjami pozarządowymi, które zajmują się zadaniami w zakresie prowadzenia akcji adopcyjnych i jej promujących;

3) Gmina Łubniany poprzez prowadzenie bazy danych osób zainteresowanych adopcją zwierząt bezdomnych.

§ 11. W przypadku, gdy dany mieszkaniec gminy Łubniany zadeklaruje, że przyjmie zwierzę do swojego gospodarstwa na czas ustalania i potwierdzenia jego bezdomności oraz zanim zostanie ono umieszczone w Schronisku, Gmina Łubniany może pokryć 100% kosztów związanych z niezbędnymi zabiegami weterynaryjnymi zapewnionymi temu zwierzęciu. Gmina Łubniany może również zaproponować pomoc w postaci dostarczenia karmy przeznaczonej dla czasowo zaadoptowanego zwierzęcia.

Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Gmina Łubniany w ramach Programu prowadzi we współpracy z zdeklarowanymi organizacjami pozarządowymi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych. Realizacja polega na:

1) prowadzeniu działań promujących sterylizację lub kastrację zwierząt domowych;

2) promocji prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubniany.

Rozdział 7.
ZNAKOWANIE ZWIERZĄT

§ 13. W celu zapobiegania powstawania problemu bezdomności zwierząt wprowadza się na terenie gminy Łubniany trwałe znakowanie psów poprzez wszczepianie identyfikatorów elektronicznych tzn. mikrochipów. Koszty znakowania zwierząt w zakresie Programu pokrywa Gmina Łubniany pod warunkiem, że zwierzę jest własnością mieszkańca gminy Łubniany. Dane właścicieli psów i ich zwierząt zebrane na podstawie realizacji niniejszego paragrafu będą umieszczane w ogólnopolskiej bazie danych związanej z rejestracją i identyfikacją zwierząt. Znakowanie zwierząt odbywa zgodnie z poniższymi zasadami:

1) Gmina zawiera stosowną umowę z uprawnionym podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność obejmującą usługi weterynaryjne w zakresie elektronicznego znakowania psów i przekazuje mu nabyte identyfikatory elektroniczne;

2) Wszczepianie elektronicznego identyfikatora odbywa się na podstawie złożonego wniosku przez właściciela psa w zakresie zabiegu znakowania psa identyfikatorem elektronicznym na koszt Gminy Łubniany. Wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Programu składa się bezpośrednio podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Dodatkowym warunkiem przed wykonaniem zabiegu znakowania zwierzęcia jest okazanie przed zabiegiem jego aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie;

3) Płatności odnośnie znakowania zwierząt oraz czynności związane z umieszczaniem informacji w ogólnopolskiej bazie danych związanej z rejestracją i identyfikacją zwierząt odbywają się na podstawie zapisów umowy zawartej w przedmiotowym zakresie.

Rozdział 8.
FINANSOWANIE PROGRAMU I DODATKOWE INFORMACJE

§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Łubniany, a ich wysokość wynosi 40.000,00 zł, a w tym:

1) 10.000,00 zł - na odławianie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w Schronisku wraz z niezbędną opieką;

2) 3.500,00 zł - na całodobową opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych biorących udział w zdarzeniach drogowych oraz na inne usługi weterynaryjne niezbędne przy realizacji Programu;

3) 500,00 zł - na dokarmianie zwierząt;

4) 1.000,00 zł - na inne opłaty związane z realizacją Programu;

5) 25.000,00 zł - koszty związane z rejestracją i identyfikacją psów.

§ 15. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.

§ 16. Koszty zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych trafiających do Schroniska pokrywa Schronisko w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przyjęcie zwierząt bezdomnych.

§ 17. Nagłe zdarzenia i przypadki w zakresie Programu zgłasza się:

1) w godzinach pracy Urzędu Gminy Łubniany pod numerem telefonu 774 270 576 lub 774 270 533;

2) po godzinach pracy Urzędu Gminy Łubniany pod numerem telefonu 600 035 332 - dostępny całodobowo;

3) służbom działającym całodobowo tj. Policji i Straży Pożarnej - wyłącznie w przypadkach zwierząt bezdomnych biorących udział w zdarzeniach drogowych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »