| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Bukowsko

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowsko oraz ustalenie czasu, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Bukowsko uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Bukowsko, zwane w treści niniejszej uchwały „przedszkolami” realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające co najmniej podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00 lub ustalonym przez dyrektora placówki zgodnie z ramowym rozkładem dnia - 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 ustala się opłatę miesięczną od jednego dziecka w wysokości:

1) 50,00 zł - dla przebywających w przedszkolu do 6 godz. dziennie,

2) 60,00 zł - dla przebywających w przedszkolu do 7 godz. dziennie,

3) 70,00 zł - dla przebywających w przedszkolu do 8 godz. dziennie,

4) 80,00 zł - dla przebywających w przedszkolu powyżej 8 godz. dziennie.

2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:

1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijania zdolności twórczych,

d) wspierania indywidualnych zainteresowań;

2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;

3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;

4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:

a) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety,

b) prowadzenia dodatkowych zajęć, przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1.

§ 3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są, z uwzględnieniem § 1, do ponoszenia odpłatności za:

1) świadczenia określone w § 2,

2) posiłki, w wysokości ustalonej w przedszkolu przez dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy Bukowsko, do której nie wlicza się wynagrodzeń pracowników przedszkola i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

§ 4. 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub planowanej przyszłej nieobecności dłuższej niż 14 dni, rodzic (opiekun prawny) może wnieść, odpowiednio o zwrot lub zaniechanie pobierania odpłatności za świadczenia, określone w § 2 w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji.

2. Stawkę dzienną dla celu zwrotu w przypadku nieobecności, oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej określonej w § 2 i liczby 30.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 5. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłaty określa umowa cywilno – prawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziecko może być okresowo zwolnione z opłaty – w części lub w całości.

2. Zwolnienia dokonuje Wójt Gminy Bukowsko na umotywowany wniosek dyrektora przedszkola lub rodziców (opiekunów prawnych) dziecka po zasięgnięciu opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »