| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Bukowsko

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowsko oraz ustalenie czasu, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Bukowsko uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Bukowsko, zwane w treści niniejszej uchwały „przedszkolami” realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające co najmniej podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00 lub ustalonym przez dyrektora placówki zgodnie z ramowym rozkładem dnia - 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 ustala się opłatę miesięczną od jednego dziecka w wysokości:

1) 50,00 zł - dla przebywających w przedszkolu do 6 godz. dziennie,

2) 60,00 zł - dla przebywających w przedszkolu do 7 godz. dziennie,

3) 70,00 zł - dla przebywających w przedszkolu do 8 godz. dziennie,

4) 80,00 zł - dla przebywających w przedszkolu powyżej 8 godz. dziennie.

2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:

1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijania zdolności twórczych,

d) wspierania indywidualnych zainteresowań;

2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;

3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;

4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:

a) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety,

b) prowadzenia dodatkowych zajęć, przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1.

§ 3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są, z uwzględnieniem § 1, do ponoszenia odpłatności za:

1) świadczenia określone w § 2,

2) posiłki, w wysokości ustalonej w przedszkolu przez dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy Bukowsko, do której nie wlicza się wynagrodzeń pracowników przedszkola i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

§ 4. 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub planowanej przyszłej nieobecności dłuższej niż 14 dni, rodzic (opiekun prawny) może wnieść, odpowiednio o zwrot lub zaniechanie pobierania odpłatności za świadczenia, określone w § 2 w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji.

2. Stawkę dzienną dla celu zwrotu w przypadku nieobecności, oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej określonej w § 2 i liczby 30.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 5. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłaty określa umowa cywilno – prawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziecko może być okresowo zwolnione z opłaty – w części lub w całości.

2. Zwolnienia dokonuje Wójt Gminy Bukowsko na umotywowany wniosek dyrektora przedszkola lub rodziców (opiekunów prawnych) dziecka po zasięgnięciu opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 r.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »