| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/377/2013 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 4 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że:

1) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) bezpośrednio z nieruchomości:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

- odpady ulegające biodegradacji ;

- odpady zielone ;

- papier;

- metal;

- tworzywa sztuczne;

- szkło;

- opakowania wielomateriałowe;

- budowlane i rozbiórkowe;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- pozostałości  po selektywnym zbieraniu  odpadów;

b) za pośrednictwem punktu selektywnego zbierania odpadów:

- zużyte baterie i akumulatory;

- przeterminowane leki i chemikalia;

- zużyte opony;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- budowlane i rozbiórkowe.

2) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbiera się każdą ilość wytworzonych odpadów komunalnych, zarówno niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jak również odpadów zbieranych w sposób selektywny, z zastrzeżeniem, że:

a) w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbierane będą odpady pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości;

b) w przypadku odpadów zielonych odbierane będą odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości. Odbiór nie dotyczy trawy.

3) odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującą częstotliwością:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu;

b) odpady zbierane w sposób selektywny takie jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal oraz opakowania wielomateriałowe – z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc, a z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

c) odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

d) odpady zielone – raz na pół roku (wiosną i jesienią);

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na pół roku (wiosną i jesienią);

f) budowlane i rozbiórkowe – na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, w terminie do 7 dni od zgłoszenia.

g) pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów – z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.

4) Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 lit. a, prowadzony będzie zgodnie z harmonogramem, z zastrzeżeniem częstotliwości odbiorów, o których mowa w pkt 3.

5) nieruchomości o zabudowie wielolokalowej, na których zamieszkuje co najmniej 60 osób wyposaża się w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych z zastrzeżeniem, że na każde 60 osób przypada 1 pojemnik o pojemności 1100 litrów.  Pojemniki dostarcza się w miejsca wskazane przez właściciela nieruchomości.

6) nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy i zadeklarowano prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, wyposaża się w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła


Elżbieta Bernal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »