| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 280/XXX/13 Rady Gminy Brzeziny

z dnia 28 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r.,poz.594 ze zm.) art.212,214,215,235,236,237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013r.,poz.885 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 16.249.738,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 15.897.578,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 352.160,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.188.315,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 231.630,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 16.071.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 15.289.267,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 781.771,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.188.315,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 178.700,00 zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłaty zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 150.000,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 328.700,00 zł. Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 25.277,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 474.393,00 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 312.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeziny do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 150.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu zgodnie z ustalonym wykazem wydatków majątkowych stanowiących załącznik Nr 4,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Określa się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Brzeziny może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.200,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73.200,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości 200,00 zł, które przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie 200,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.900,00 zł i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska w wysokości 3.900,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 39.500,00 zł,

2. celową w kwocie 34.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 394.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny


Karol Bakacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 280/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały 280/XXX/13


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 280/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr 280/XXX/13


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 280/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do uchwały nr 280/XXX/13


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 280/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do uchwały 280/XXX/13


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 280/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

załacznik nr 5 do uchwaly 280/XXX/13


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 280/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do uchwały 280/XXX/13


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 280/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

załacznik nr 7 do uchwały nr 280/XXX/13


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 280/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8 do uchwały nr 280/XXX/13


Załącznik do Uchwały Nr 280/XXX/13
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28 grudnia 2013 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »