| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/26/2010 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/1031/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami); ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz.755) na wniosek Burmistrza Mikołowa Rada Miejska Mikołowa uchwala:

§ 1. W uchwale Nr L/1031/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mikołowie oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Socha

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »