| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZ. 0117-3/10 Wójta Gminy Marklowice; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie powierzenia do wykonania zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Marklowice w 2011 roku

Na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 6, 5 ust. 2 w związku z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r,. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 20 pkt 4 i pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r., Nr 17, poz. 95) oraz uchwały nr LIII/570/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej tudzież uchwały Nr XLVII/278/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. sprawie przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej, strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Marklowice w 2011 roku. Wykaz i opis chodników dróg powiatowych przekazanych do zarządzania w zakresie utrzymania nawierzchni zawiera załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Przez zimowe utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją odśnieżanie, posypywanie i likwidację śliskości zimowej chodników oraz zbieranie, uprzątniecie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników.

3. Przez letnie utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją sprzątanie chodników w okresie letnim poprzez usuwanie z nich zabrudzeń i nieczystości, a także wykonywanie przy nich interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

4. Przez utrzymywanie zieleni przydrożnej Strony rozumieją pielęgnację zieleni w pasie drogowym oraz sadzenie i usuwanie krzewów.

5. Gmina zobowiązuje się wykonywać niniejsze porozumienie z zachowaniem przepisu art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się wykonywać powierzone zadanie poprzez gminną jednostkę organizacyjną – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

2. Gmina we własnym zakresie dostarczy materiały przeznaczone do utrzymania nawierzchni chodników przejętych na podstawie niniejszego porozumienia, a także zobowiązuje się każdorazowo zgłaszać do Ośrodka Dyspozycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni rozpoczęcie i zakończenie zimowego utrzymania chodników.

3. Jeżeli Gmina będzie wykonywała powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany w ust. 1, przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759z późn. zm.) oraz będzie nadzorowała wykonanie udzielonego zamówienia.

§ 3. 1. Zadania, o których mowa w § 1, Gmina realizować będzie w ramach otrzymanej dotacji celowej na powierzone zadania.

2. Kwota dotacji w 2011r. wyniesie 10.000,00 zł.

3. Przekazanie dotacji określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu nastąpi w dwóch równych ratach w następujący sposób: I rata w terminie do 15 lutego 2011 r., II rata do końca lipca 2011r. na rachunek Gminy w ING Bank S.A nr 50105014031000002281805693.

4. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb-28S Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej potwierdzających wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem.

5. Gmina przedstawi rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych zadań po wykorzystaniu dotacji.

6. Otrzymana dotacja wykorzystana zostanie w terminie do 31.12.2011r., a niewykorzystana podlega zwrotowi do dnia 15.01.2012r.

7. Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.

§ 4. 1. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności, a także żądania dokumentów potwierdzających fakt wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji.

2. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni.

3. Gmina nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na realizację innego celu niż objęty niniejszym porozumieniem.

§ 5. 1. Gmina odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w związku z wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.

2. Gmina odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z tytułów wskazanych ust. 1.

§ 6. 1. Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.

2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Gminę Powiat może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.

4. W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Powiat, Gmina może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.

§ 7. 1. Strony zawierają niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.

4. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

5. Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, a jeden – celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


mgr inż. Tadeusz Skatuła


Wicestarosta


mgr Dariusz Prus

Wójt Gminy


mgr inż. Tadeusz Chrószcz


Załącznik do Porozumienia Nr PZ. 0117-3/10
Starosty Wodzisławskiego
z dnia 13 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do porozumienia nr PZ. 0117-3/10

WYKAZ CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MARKLOWICE:

Nazwa drogi:

Nr drogi:

Powierzchnia chodnika [m²]

Szymanowskiego

5018 S

968

Wiosny Ludów

5029 S

5 373

Razem : 6 341 m²

WYKAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ:

Przedmiot:

Powierzchnia/długość [m²]

Trawniki

4 928

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »