| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 , art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późń.zmianami) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie ( Dz.U.Nr 127,poz.857) Rada Gminy Chełm Śląski UCHWALA:

§ 1. Przyjąć Regulamin określający warunki i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/244/2002 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr  III/16/2010
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Regulamin określający warunki i tryb przyznawania,pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 1. Stypendium sportowe zwane dalej stypendium przyznaje zawodnikom Wójt Gminy Chełm Śląski za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym wpółzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych .

§ 2. Stypendium może otrzymać zawodnik , będący mieszkańcem Gminy Chełm Śląski , uprawiający sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno prawna i nie otrzymujący za to wynagrodzenia .

§ 3. 1) Wniosek o przyznanie stypendium dla zawodnika może złożyć klub sportowy lub związek sportowy.

2) We wniosku należy wskazać :

a) opis osiągnięć zawodnika,

b) opis planowanych działań służących sportowemu rozwojowi zawodnika.

§ 4. Stypendium może być przyznane zawodnikowi jeżeli :

a) został powołany do kadry narodowej Polski lub

b) realizował program przygotowań do Mistrzostw Świata, Europy, Polski opracowany przez właściwy polski związek sportowy i brał udział w tych zawodach lub

c) realizował program przygotowań do innych zawodów międzynarodowych lub krajowych i brał udział w tych zawodach lub

d) zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych ( na poziomie ekstraklasy, I , II oraz III ligi).

§ 5. Pozbawia się zawodnika stypendium , jeżeli :

a) z własnej winy zaniedbuje realizację programu szkolenia,

b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy,

c) utracił prawa zawodnika,

d) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

e) odmówił udziału w zawodach lub treningach.

§ 6. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Chełm Śląski o wszelkich okolicznościach mających wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium .

§ 7. 1) Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 31 stycznia.

2) W wyjątkowych sytuacjach może być rozpatrzony wniosek złożony w innym czasie.

3) Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Wójta Gminy Chełm Śląski w drodze zarządzenia .

4) Komisja wnioskuje do Wójta Gminy o przyznanie stypendiów wraz z podaniem ich wysokości.

5) Wójt Gminy przyznaje stypendium w drodze zarządzenia .

§ 8. 1) Stypendium przyznaje się na okres do 10 miesięcy w roku kalendarzowym i wypłaca w następujących terminach:

a) do 15 lutego za okres od stycznia do marca,

b) do 15 maja za okres od kwietnia do czerwca ,

c) do 15 października za okres od września do grudnia.

2) Stypendium wypłaca się w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane przez zawodnika konto bankowe.

3) W przypadku , gdy zawodnik niepełnoletni otrzyma stypendium i nie posiada osobistego konta bankowego stypendium może być przekazywane na konto jego rodziców lub opiekunów prawnych .

§ 9. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium sportowego nie może być wyższa niż 380,00 PLN.

§ 10. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 11. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu następuje w trybie jego nadania.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »