| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 , art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późń.zmianami) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie ( Dz.U.Nr 127,poz.857) Rada Gminy Chełm Śląski UCHWALA:

§ 1. Przyjąć Regulamin określający warunki i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/244/2002 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr  III/16/2010
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Regulamin określający warunki i tryb przyznawania,pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 1. Stypendium sportowe zwane dalej stypendium przyznaje zawodnikom Wójt Gminy Chełm Śląski za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym wpółzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych .

§ 2. Stypendium może otrzymać zawodnik , będący mieszkańcem Gminy Chełm Śląski , uprawiający sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno prawna i nie otrzymujący za to wynagrodzenia .

§ 3. 1) Wniosek o przyznanie stypendium dla zawodnika może złożyć klub sportowy lub związek sportowy.

2) We wniosku należy wskazać :

a) opis osiągnięć zawodnika,

b) opis planowanych działań służących sportowemu rozwojowi zawodnika.

§ 4. Stypendium może być przyznane zawodnikowi jeżeli :

a) został powołany do kadry narodowej Polski lub

b) realizował program przygotowań do Mistrzostw Świata, Europy, Polski opracowany przez właściwy polski związek sportowy i brał udział w tych zawodach lub

c) realizował program przygotowań do innych zawodów międzynarodowych lub krajowych i brał udział w tych zawodach lub

d) zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych ( na poziomie ekstraklasy, I , II oraz III ligi).

§ 5. Pozbawia się zawodnika stypendium , jeżeli :

a) z własnej winy zaniedbuje realizację programu szkolenia,

b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy,

c) utracił prawa zawodnika,

d) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

e) odmówił udziału w zawodach lub treningach.

§ 6. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Chełm Śląski o wszelkich okolicznościach mających wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium .

§ 7. 1) Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 31 stycznia.

2) W wyjątkowych sytuacjach może być rozpatrzony wniosek złożony w innym czasie.

3) Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Wójta Gminy Chełm Śląski w drodze zarządzenia .

4) Komisja wnioskuje do Wójta Gminy o przyznanie stypendiów wraz z podaniem ich wysokości.

5) Wójt Gminy przyznaje stypendium w drodze zarządzenia .

§ 8. 1) Stypendium przyznaje się na okres do 10 miesięcy w roku kalendarzowym i wypłaca w następujących terminach:

a) do 15 lutego za okres od stycznia do marca,

b) do 15 maja za okres od kwietnia do czerwca ,

c) do 15 października za okres od września do grudnia.

2) Stypendium wypłaca się w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane przez zawodnika konto bankowe.

3) W przypadku , gdy zawodnik niepełnoletni otrzyma stypendium i nie posiada osobistego konta bankowego stypendium może być przekazywane na konto jego rodziców lub opiekunów prawnych .

§ 9. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium sportowego nie może być wyższa niż 380,00 PLN.

§ 10. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 11. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu następuje w trybie jego nadania.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »