| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

zawarte pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego w osobach:

1. Michał Nieszporek – Starosta Gliwicki

2. Sławomir Adamczyk – Członek Zarządu

działającym na podstawie Uchwały Nr II/16/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach oraz art.46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.) w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn.zm.)

a

Gminą Knurów zwaną dalej w treści porozumienia Gminą, w imieniu, której działa:

Piotr Surówka –Zastępca Prezydenta Miasta Knurów

na podstawie Uchwały Nr III/23/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2011 przez Powiat Gliwicki o następującej treści:

§ 1. 1. Zgodnie z §2 ust.2 porozumienia z dnia 16 listopada 1990 r. zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty i Wychowania w Katowicach a Zarządem Gminy w Knurowie, Powiat zobowiązuje się do przekazywania Gminie w 2011 r. środków finansowych w postaci dotacji na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, w terminie do 28-go każdego miesiąca (za miesiąc bieżący) w wysokości 1/13 kwoty określonej w ust. 2, a w miesiącu marcu 2/13.

2. Ustala się kwotę dotacji na 2011 rok w wysokości 161.500 zł zgodnie z Uchwałą Nr II/16/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

§ 2. Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych (w tym specjalnych), gimnazjów (w tym specjalnych), szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Knurów.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do:

1. wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

2. udostępniania danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez Gminę dotyczących liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina objętych działaniem Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie.

3. rozliczania przekazanej dotacji kwartalnie w terminie do dnia 15-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r.Nr 38 poz.207 z późn.zm.), łącznie z częścią opisową dotyczącą wykonywanych zadań.

§ 4. Środki finansowe przekazane w postaci dotacji pokrywają wszystkie roszczenia Gminy z tytułu prowadzenia Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów


Piotr Surówka

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Członek Zarządu


Sławomir Adamczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »