| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/064/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Mikołowskiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 Nr 142 .poz. 1592 t.j. z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2000 roku .o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. 2010 Nr 17 poz. 95 t.j.)
Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala
§ 1. 
1) Ustala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności przypadających Powiatowi Mikołowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazuje organ do tego uprawniony.
2) Ustala się warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) należności- rozumie się przez to wymagalną wierzytelność pieniężną przysługującą Powiatowi Mikołowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, przypadającą od dłużnika wraz z należnymi odsetkami wg stanu na dzień umorzenia , odroczenia lub rozłożenia na raty;
2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
3) pomocy publicznej – rozumie się przez to pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
4) pomocy de minimis- należy przez to rozumieć pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. Z 2006 r. UE L 379.5).
§ 3.  Umorzenie w całości może nastąpić z urzędu jeżeli:
1) dłużnik- osoba fizyczna – zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;
2) dłużnik - osoba prawna- został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
§ 4.  Umorzenie całości lub części należności może również nastąpić na wniosek dłużnika :
1) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;
2) gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty egzekucji związane z dochodzeniem należności byłyby wyższe od kwoty należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
§ 5. 
1) Umorzenie wierzytelności , za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.
2) Umorzenie należności głównej, powoduje umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej umorzono należność główną.
3) Umorzenie może również obejmować tylko należności uboczne w całości lub części i może być dokonane pod warunkiem spłaty należności głównej oraz nieumorzonej części należności ubocznej.
4) Nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez “Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.
§ 6. 
1) Na wniosek dłużnika można odroczyć spłatę całości lub części należności lub rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy nie jest to sprzeczne z interesem Powiatu Mikołowskiego.
2) W przypadku braku spłaty odroczonej lub rozłożonej na raty zgodnie z terminem i kwotą - wskazanych w umowie, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.
3) Zarząd Powiatu na wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać termin zapłaty całości lub części należności albo jednorazowo rozłożyć płatność całości lub części należności na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
4) Od należności których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku w tej sprawie do upływu terminu zapłaty wynikającego z zastosowanej ulgi.
§ 7. Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty winien zawierać w szczególności:
1) określenie rodzaju wnioskowanej ulgi;
2) opis aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika;
3) dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku.
§ 8. W przypadkach zastosowania ulg na wniosek przedsiębiorcy, jeżeli zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, stosuje się przepisy ustawy z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r, Nr 59 poz. 404 z późn zm.), art. 107-108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. UE C 115 z 09.05.2008) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. UE L 2006 r. Nr 379 poz. 5).
§ 9. Przedsiębiorca ubiegający się o ulgę, o której mowa w § 8 zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, dokumentów oraz formularza informacji, zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 07.59.404 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.10.53.311).
§ 10. Organem uprawnionym do zastosowania ulgi wobec dłużnika, jest Zarząd Powiatu Mikołowskiego, który podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.
§ 11. 
1) Zarząd Powiatu Mikołowskiego może udzielać przedsiębiorcom ulg które:
a) mogą stanowić pomoc de minimis, w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 niniejszej uchwały,
b) nie stanowią pomocy de minimis w przypadach określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały.
2) W przypadku , gdyby ulga stanowiła pomoc publiczną i nie mogłaby być udzielana jako pomoc de minimis , wówczas może być udzielana jako pomoc indywidualna przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy dla danego przeznaczenia z zachowaniem przepsów proceduralnych dotyczących pomocy publicznej, w szczególności odnoszących się do obowiązku notyfikacji takiej pomocy.
§ 12. Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.
§ 14. Traci moc uchwała Nr.XLV/296/2006 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Mikołowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Lucjan Smolorz
 
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »