| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/105/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice - parcele nr: 2195/16, 2195/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust.1, art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

RADA GMINY JASIENICA

stwierdza, że przedmiotowy plan nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica”, przyjętego uchwałą Nr XLV/423/2010 Rady Gminy Jasienica z dnia 8 kwietnia 2010 r.

i uchwala:

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASIENICA DLA SOŁECTWA MAZAŃCOWICE – PARCELE NR: 2195/16, 2195/17.

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

I. Ustalenia ogólne

II. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do całego obszaru objętego planem

III. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych terenów

IV. Ustalenia końcowe

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica obejmuje parcele nr: 2195/16, 2195/17 położone w sołectwie Mazańcowice, w granicach określonych w uchwale Nr L/516/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 listopada 2010 r., wskazanych na Rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jasienica o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3.

1. Na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole literowe identyfikujące tereny zabudowy, dla których niniejsza uchwała określa następujące przeznaczenie:

a) MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i pensjonatowej,

b) ZL - teren leśny,

c) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. Na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy informacyjne nie będące ustaleniami planu:

1) granice i numery działek;

2) linie rozgraniczające dróg poza obszarem opracowania;

3) napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napięcia;

4) gazociągi;

5) wodociągi.

§ 4.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w granicach określonych niniejszą uchwałą, o ile z treści przypisów nie wynika inaczej;

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem identyfikującym;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający (tj. stanowiący co najmniej 51% powierzchni użytkowej budynków) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;

6) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690, art.3, ust.22);

7) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

8) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to schodów, ramp, zadaszeń nad wejściami do budynków a także elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego;

10) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

11) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, niepowodujące przekroczenia standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny, nie zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

12) strefie technicznej – należy przez to rozumieć pas terenu otaczający sieci lub urządzenia infrastruktury technicznej, którego sposób zagospodarowania umożliwia dostęp do tych sieci w celach ich eksploatacji, konserwacji i modernizacji oraz zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania;

13) zabudowie pensjonatowej – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków przeznaczonych do świadczenia usług hotelarskich, a także długotrwałego wynajmu pokoi i miejsc noclegowych, mogący świadczyć wynikające z powyższej funkcji usługi dodatkowe tj. całodzienne wyżywienie oraz mogący spełniać funkcje mieszkaniowe dla właścicieli i pracowników pensjonatu;

14) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 5.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Ogólne zasady lokalizowania zabudowy:

1) na obszarach z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ustala się minimalne odległości sytuowania budynków od:

a) zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych – 6,0m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) granicy terenów dróg wewnętrznych – 4,0m;

2) zakaz lokalizowania budynków w granicy działek stanowiących wydzielone drogi i dojazdy nie wskazane na rysunku planu – minimalna odległość sytuowania zabudowy od takiej działki wynosi 4,0m.

§ 6.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

2. Nakaz utrzymania emisji substancji i energii do środowiska na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, od istniejących, przebudowanych i nowo wznoszonych obiektów oraz prowadzonych działalności.

3. Nakaz zachowania naturalnej biologicznej otuliny cieku zlokalizowanego przy zachodniej granicy obszaru objętego planem – ustalenie nie obowiązuje urządzeń hydrotechnicznych.

4. Zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5m od górnej krawędzi skarpy cieku, o którym mowa w ust. 3 .

5. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się:

1) nakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zapobiegających przenikaniu ścieków nieoczyszczonych do gruntu i wód;

2) nakaz odprowadzania ścieków bytowych systemem rozdzielczym;

3) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych, odprowadzanych z nawierzchni dróg, a także parkingów obsługujących obiekty usługowe, do odpowiednich parametrów, przed odprowadzaniem ich do kanalizacji, wód powierzchniowych lub ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego;

6. W zakresie ochrony powietrza ustala się:

1) emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana działalnością usługową, a także emisja powodowana urządzeniami grzewczymi nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów emisji do środowiska;

2) nakaz stosowania grzewczych urządzeń niskoemisyjnych, o których mowa w §13, ust. 8 .

7. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się obowiązek ochrony gleby przed degradacją lub zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

8. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu utrzymania porządku i czystości oraz z zakresu gospodarki odpadami, w tym obowiązującymi na terenie gminy;

2) nakaz zabezpieczenia odpadów czasowo przechowywanych przed infiltracją wód opadowych;

3) zakaz lokalizowania działalności z zakresu magazynowania lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów wytworzonych poza terenem;

9. wymagania w zakresie ochrony przed hałasem realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU należy zachować dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

§ 7.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

2. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obiektów dziedzictwa kulturowego ani dóbr kultury współczesnej chronionych ustaleniami planu.

3. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

§ 8.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. W obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu art.2 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami).

2. Wyznacza się teren ogólnodostępnej przestrzeni publicznej obejmujący jednostkę planu oznaczoną symbolem KDD.

3. Ustalenia szczegółowe w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust 2, zawarto w Rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 9.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie występują:

1) tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

3) obszary osuwania się mas ziemnych;

4) tereny i obszary górnicze.


§ 10.

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. W obrębie obszaru objętego planem nie wyznacza się obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

2. Zakaz wydzielania działek budowlanych bez zapewnienia bezpośredniego lub pośredniego dostępu do drogi publicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydzielana działka będzie przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej, która posiada dostęp do drogi publicznej.

3. Pozostałe ustalenia, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, określono w rozdziale 3, zawierającym ustalenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych terenów.

§ 11.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Sposób zagospodarowania stref technicznych wzdłuż istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej oraz ograniczeń w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Nakaz zachowania i utrzymania drożności urządzeń hydrotechnicznych, w tym drenażu, rowów melioracyjnych i cieków wodnych, z dopuszczeniem przebudowy tych urządzeń lub budowy nowych w uzgodnieniu z administratorem ww. urządzeń, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego.

§ 12.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz standardy wyposażenia w miejsca postojowe.

1. Obsługa komunikacyjna z drogi gminnej nr 490470s oraz poprzez drogi wewnętrzne.

2. Nowy układ komunikacji wewnętrznej powinien być realizowany z uwzględnieniem potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

3. Szerokość działek wydzielanych dla dróg wewnętrznych, nie może być mniejsza niż 6,0 m.

4. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych dla każdej działki budowlanej.

5. Nakaz zapewnienia miejsc postojowych nie mniejszych niż:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny,

b) dla usług - 1 stanowisko na 30 m² powierzchni użytkowej usług,

c) dla zabudowy pensjonatowej - 1 stanowisko na 2 pokoje, lecz nie mniej niż 4 stanowiska.

§ 13.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

1. Wszelkie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, mają charakter orientacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

2. Dopuszcza się lokalizację budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów lub użytkowników, przy zachowaniu ustaleń planu.

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie z realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia;

2) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych w obrębie wszystkich jednostek planu;

3) wskazana realizacja sieci elektroenergetycznej jako infrastruktury podziemnej.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej z dopuszczeniem ujęć indywidualnych;

2) możliwość intensywnego czerpania wody do celów ochrony przeciwpożarowej z istniejącego hydrantu naziemnego, zlokalizowanego w granicy działki 2195/16.

5. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się:

1) nakaz odprowadzania ścieków bytowych w systemie rozdzielczym do gminnej oczyszczalni ścieków;

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zachowaniem wymogu okresowego opróżniania;

3) dopuszcza się odprowadzanie ścieków do indywidualnych przydomowych oczyszczalni.

6. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z placów, parkingów i innych powierzchni, narażonych na zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi, do wymaganych prawem standardów, przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zasilanie z istniejącej i rozbudowywanej zgodnie z zapotrzebowaniem, sieci gazociągowej.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów opartych o:

1) spalanie paliw w urządzeniach o średniej sprawności rocznej powyżej 80%;

2) systemy grzewcze zasilane energią elektryczną;

3) systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

§ 14.

Ustalenia z zakresu sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Tereny o istniejącym zagospodarowaniu, innym niż ustalone w niniejszym planie, mogą być mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 15.

1. Ustalenia ogólne zawarte w §5 do §14 są obowiązujące, chyba że w ustaleniach szczegółowych Rozdziału 3 zapisano inaczej.

2. Parametry określone w ustaleniach szczegółowych Rozdziału 3 odnoszą się do działek budowlanych, o ile jednoznacznie nie określono inaczej.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW.

§ 16.

Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i pensjonatowej o symbolu MNU, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza, zabudowa pensjonatowa, zabudowa usługowa z zakresu usług nieuciążliwych;

2) przeznaczenie uzupełniające – handel;

3) maksymalna powierzchnia użytkowa usług – 300m², za wyjątkiem funkcji zabudowy pensjonatowej;

4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej:

- dla działek z dominującą zabudową pensjonatową – 60%,

- dla działek z pozostałą zabudową – 50%;

5) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3;

6) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,9;

7) maksymalna wysokość budynków mieszkaniowych, usługowych i pensjonatowych – 12m;

8) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 5m;

9) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, z zachowaniem zasady symetrii;

10) minimalna powierzchnia wydzielanych działek:

- dla zabudowy pensjonatowej i usługowej 1500m²,

- dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 1000m²,

- dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej 750m²;

11) minimalna szerokość frontów wydzielanych działek budowlanych – 25m;

12) minimalne parametry wydzielanych działek określone w pkt.7 i pkt.8 nie obowiązują w przypadku wydzielania działek:

- dla infrastruktury technicznej,

- w celu powiększenia przyległej działki budowlanej,

- w celu regulacji granic działki.

§ 17.

Wyznacza się teren leśny o symbolu ZL , dla którego ustala się:

1) przeznaczenie – las;

2) zakaz zabudowy;

3) zakazuje się realizacji obiektów niezgodnych z zasadami gospodarki leśnej;

§ 18.

Wyznacza się teren dróg publicznych klasy dojazdowej, o symbolu KDD , dla którego ustala się:

1) Przeznaczenie – droga publiczna klasy dojazdowej;

2) szerokość fragmentu pasa drogowego w liniach rozgraniczających – od 0,0 do 5,8 m, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 19.

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.

§ 20.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jasienica oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Jasienica.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.


§ 22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/105/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/105/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Zgodnie z art. 17. pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), po zapoznaniu się z wykazem uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Mazańcowice – parcele nr: 2195/16, 2195/17

Rada Gminy Jasienica postanawia:

uwzględnić wszystkie uwagi Pani Elżbiety Krupanek, dotyczące:

- Wykreślenia zapisu dotyczącego ortogonalności wydzielanych działek.

- Zmiany ilości miejsc postojowych dla zabudowy pensjonatowej do 1 miejsca na 2 pokoje.

- Dopuszczenie możliwości indywidualnego ujęcia wody.

- Zwiększenie wysokości budynków do 12 m.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/105/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku /Dz.U. Nr 80,poz. 717/ Rada Gminy Jasienica uchwalając zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice – parcele nr: 2195/16, 2195/17 stwierdza, że uchwalenie planu nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »