| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 107/XIV/2011 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Dębowiec uchwala:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Dębowiec w wysokości 15.589.373,04 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.111.878,17 zł , w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 240.688,69 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 1.477.494,87 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 1.281.395,00 zł.

zgodnie z tabelą nr 1 do budżetu na 2012 r.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Dębowiec w wysokości 16.839.453,32 zł , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.035.206,10 zł, w tym:

• wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.045.013,10 zł, w tym na:

-wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 8.113.022,55 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.931.990,55 zł;

• dotacje na zadania bieżące w kwocie 400.500,00 zł;

• świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.128.339,00 zł;

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 254.354,00 zł;

• wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 207.000,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 2.804.247,22 zł, w tym:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.803.747,22 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.553.640,03 zł;

• zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 500,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do budżetu na 2012 r.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne Gminy Dębowiec na 2011 r., zgodnie z tabelą nr 3 do budżetu na 2012 r.

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Dębowiec w wysokości 1.250.080,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

• zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.003.488,00 zł;

• zaciągniętej pożyczki w kwocie 246.592,28 zł.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Dębowiec w kwocie 2.718.642,30 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w kwocie 1.468.562,02 zł , zgodnie z tabelą nr 4 do budżetu na 2012 r.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

• na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł ;

• na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.250.080,28 zł ;

• na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.468.562,02 zł ;

• wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.281.395,00 zł.

§ 2.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł oraz rezerwy celowe budżetu w kwocie 178.600,00 zł , z przeznaczeniem na:

• wydatki oświaty w kwocie 50.000,00 zł ;

• zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.600,00 zł ;

• wydatki inwestycyjne w kwocie 57.865,00 zł.

§ 3.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dębowiec wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 i tabelą nr 6 do budżetu na 2012 r.;

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7 do budżetu na 2012 r.;

§ 4.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomani na 2012 r., zgodnie z tabelą nr 8 do budżetu na 2012 r.

§ 5.

Ustala się wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw, zgodnie z tabelą nr 9 do budżetu na 2012 r.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębowiec w 2012 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy Dębowiec do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 1 pkt 6 niniejszej uchwały;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Dębowiec, a których termin zapłaty upływa w roku następnym;

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, jeśli zmiany te nie wymagają przenoszenia wydatków między działami;

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 8.

Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy Dębowiec oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

§ 9.

Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy Dębowiec jako 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębowiec.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

tabela 1 do budżetu na 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 2 do budżetu na 2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 107/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

tabela 3 do budżetu na 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 107/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

tabela 4 do budżetu na 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 107/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

tabela 5 zadania zlecone 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 107/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

tabela 6 do budżetu na 2012r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 107/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

tabela 7 do budżetu na 2012r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 107/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

tabela 8 do budżetu na 2012r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 107/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

tabela 9 do budżetu na 2012r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 107/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

zał 1 do Uchwały 107/XIV/2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »