| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. “d”, art. 51 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.   211 ust.1-5, art. 212 ust.1-2, art. 214 ust.1-3, art. 215 ust.1-2, art. 217 ust.1-2, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3   i ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

Rada Miasta Radzionków uchwala,  
co następuje:  

§   1.  

Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości 54.291.353,78 zł, z   tego:  

1)   dochody bieżące w   kwocie 38.030.477,76 zł,  

2)   dochody majątkowe w   kwocie 16.260.876,02 zł,  zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.  

Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości 51.001.361,82 zł, z   tego:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 34.554.704,97 zł,  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 16.446.656,85 zł,  zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.  

1.   Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w   wysokości 3.289.991,96 zł, która zostanie przeznaczona na:  

1)   spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1.289.991,96 zł,  

2)   wykup obligacji komunalnych – 2.000.000,00 zł.  

2.   Ustala się rozchody budżetu gminy w   wysokości 3.289.991,96 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   4.  

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości 142.900,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z   ustawą o   zarządzaniu kryzysowym w   kwocie 77.100,00 zł.  

§   5.  

1.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 4   i 5.  

2.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej, zgodnie z   załącznikiem nr 6   i 7.  

§   6.  

1.   Ustala się dochody w   kwocie 346.000,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

2.   Ustała się wydatki w   kwocie 262.300,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 83.700,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§   7.  

Ustala się dotacje udzielane z   budżetu miasta na kwotę 3.402.662,60 zł, zgodnie z   załącznikiem  
nr 8.  

§   8.  

1.   Ustala się plan przychodów i   kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

2.   Ustala się plan rachunków jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   uofp, zgodnie z   załącznikiem nr 10.  

§   9.  

Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 2.000.000,00 zł.  

§   10.  

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w   tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a   dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.  

§   11.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.  

§   12.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do dokonywania zmian w   planie wydatków,  
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

§   13.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy:  

1)   do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  

2)   do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

§   14.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   15.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§   16.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Bernard   Skibiński

 


Załącznik nr 1   do uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 22 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy Radzionków na 2012 r.  

Załącznik nr 2   do uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 22 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy Radzionków na 2012 r.  

Załącznik nr 3   do uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 22 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  

Załącznik nr 4   do uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 22 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.pdf

Dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 r.  

Załącznik nr 5   do uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 22 grudnia 2011 r.  
Zalacznik5.pdf

Wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 r.  

Załącznik nr 6   do uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 22 grudnia 2011 r.  
Zalacznik6.pdf

Dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   2012 r.  

Załącznik nr 7   do uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 22 grudnia 2011 r.  
Zalacznik7.pdf

Wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   2012 r.  

Załącznik nr 8   do uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 22 grudnia 2011 r.  
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone z   budżetu miasta Radzionków w   2012 r.  

Załącznik nr 9   do uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 22 grudnia 2011 r.  
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok  

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVI/130/2011 Rady Miasta Radzionków z   dnia 22 grudnia 2011 r.  
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów rachunków jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych w   2012 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Arletta Bolesta

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »