| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Gilowice

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. / oraz uchwały Nr XLIX/212/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.712.333 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16.604.075zł

- dochody majątkowe w wysokości 2.108.258 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.817.506 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 13.793.667 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 4.023.839 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 894.827 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

2) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się :

1) Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.320.531 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.320.531 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie – 30.200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

1) Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 151.248 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2) Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 187.248 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się :

1) Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 95.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 95.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się :

1) Wydatki majątkowe w kwocie – 4.023.839 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie – 9.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :

1) dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 425.000 zł

2) dla Miasta Żywca na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Gilowice w kwocie – 34.000 zł

3) dla Gminy Bielsko-Biała w kwocie- 2.000 zł

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie – 44.000 zł

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia w wysokości – 593.728 zł

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 47.000 zł

2) celową w wysokości – 103.000 zł

w tym:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 33.000 zł

na wydatki związane z oświatą – 70.000 zł

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) pokrycie występujacego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie- 150.000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 300.000 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 450.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,

3) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 50.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 15. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników interwencyjnych, prac społecznie użytecznych. Środki otrzymane za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, dowóz uczniów do szkół podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII/66/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr14

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »