| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Tarnogórskiego

z dnia 26 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   2011 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych w   „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014”, przyjętego przez Radę Powiatu w   Tarnowskich Górach uchwałą Nr VI/70/2011 w   dniu 29 marca 2011 roku.  

Zgodnie z   Zarządzeniem Nr 7/2011 Starosty Tarnogórskiego z   dnia 4   lutego 2011 roku Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku na lata 2011-2013 obradowała w   składzie:  

Przewodniczący:  

-   Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski  

Członkowie:  

-   Adam Chmiel - Przewodniczący Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach  

-   Joachim Ganszyniec - Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach  

-   Władysław Walicki - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w   Tarnowskich Górach  

-   Artur Wieczorek - Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w   Tarnowskich Górach  

-   Anna Szymocha-Żak - Prokurator Rejonowy w   Tarnowskich Górach  

-   Gustaw Jochlik - Radny Województwa Śląskiego  

-   Ryszard Świderski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w   Tarnowskich Górach  

-   Krzysztof Kubat - Prezes Sądu Rejonowego w   Tarnowskich Górach  

Prace Komisji w   roku 2011 skupiały się przede wszystkim na:  

-   aktualizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014;  

-   bezpieczeństwie na drogach Powiatu Tarnogórskiego, w   tym na problemie drzew pozostających w   pasie drogowym i   powodujących niszczenie dróg, poboczy poprzez powstawanie wysadzin przez ich korzenie, jak również analizie organizacji ruchu drogowego w   Tarnowskich Górach;  

-   przygotowaniu pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu wakacyjnego 2011 roku znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego;  

-   opiniowaniu projektu budżetu powiatu w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na rok 2012;  

-   przeciwdziałaniu aktom wandalizmu i   wybrykom chuligańskim, w   szczególności w   zakresie malowania wiat, graffiti, niszczenia mienia publicznego, czyli wykroczeń najbardziej uciążliwych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego;  

-   zmniejszaniu marginalizacji zawodowej i   społecznej bezrobotnej młodzieży na ternie Powiatu Tarnogórskiego;  

-   ograniczaniu przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy przez osoby niepełnoletnie;  

-   analizie infrastruktury i   wyposażenia służb, straży i   wymiaru sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego  

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji w   roku 2011.  

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   roku 2011, które było zarazem posiedzeniem inaugurującym nową kadencję Komisji na lata 2011-2013, odbyło się w   dniu 04 marca. Plan posiedzenia obejmował następujące punkty:  

1)   Wręczenie pisemnych nominacji nowo powołanym członkom Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   kadencji 2011-2013.  

2)   Przedstawienie propozycji oraz zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji.  

3)   Przedstawienie propozycji oraz zatwierdzenie projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014.  

Na początku posiedzenia Pani Starosta wręczyła obecnym na posiedzeniu członkom pisemne nominacyjne na kadencję 2011-2013. Przedstawiono ponadto propozycje oraz zatwierdzono roczny plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku na rok 2011.  

Głównym tematem posiedzenia była natomiast aktualizacja Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i   Bezpieczeństwa Obywateli, który będzie obowiązywał w   latach 2011-2014.  

Po przedstawieniu projektu Programu, opracowanego przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w   Tarnowskich Górach, wniesiono poprawki w   dziale III „Działania profilaktyczne i   zapobiegawcze na terenie Powiatu Tarnogórskiego”:  

-   punkt 4.6. otrzymał brzmienie: „Intensyfikacja kontroli ruchu aut ciężarowych po centrach miast i   gmin pod kątem ich przeładowania”;  

-   dodano punkt 4.7. w   brzmieniu: „Opracowanie strategii i   organizacji ruchu drogowego w   powiecie”. Jako podmiot realizujący wpisano: „Starostwo Powiatowe (Wydział Transportu i   Dróg Publicznych), policja, KP PSP, straż miejska, urzędy miast i   gmin powiatu”. Natomiast w   kolumnie: „czas realizacji” - „sukcesywnie w   okresie obowiązywania Programu”.  

Po dokonanych poprawkach projekt Programu został zatwierdzony jednogłośnie.  

Tematem posiedzenia Komisji w   dniu 12 maja 2011 r. było:  

1)   Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego.  

a)   Problematyka drzew pozostających w   pasie drogowym i   powodującym niszczenie dróg, poboczy poprzez powstawanie wysadzin przez ich korzenie.  

b)   Przedstawienie analizy organizacji ruchu drogowego w   Tarnowskich Górach.  

2)   Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu wakacyjnego 2011 roku znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego.  

3)   Opiniowanie projektu budżetu powiatu w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na rok 2012.  

Omówiona została ponadto interpelacja Radnego Powiatu w   Tarnowskich Górach – Pana Grzegorza Waloszczyka.  

Na początku posiedzenia radny Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach Pan Grzegorz Waloszczyk przedstawił swoją interpelację dotyczącą narastającej liczby włamań i   kradzieży na terenie dzielnicy Tarnowskich Gór – Bobrowniki Śląskie (Piekary Rudne) oraz zwrócił się z   prośbą o   zwiększenie liczby patroli w   dzielnicy, jak i   większą aktywność dzielnicowego tego rejonu.  

Obecni na posiedzeniu Komisji przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w   Tarnowskich Górach potwierdzili, iż w   ostatnich miesiącach nastąpił wzrost liczby zdarzeń (włamania, kradzieże, akty wandalizmu) na wskazanym przez Pana Waloszczyka obszarze. Nie jest to jednak liczba alarmująca. Poza tym po otrzymaniu powyższej informacji zwiększono częstotliwość patroli (w tym drogowych), co będzie kontynuowane do czasu, gdy sytuacja w   Piekarach Rudnych nie ulegnie decydującej poprawie.  

Pani Starosta w   ramach podsumowania omawianej interpelacji stwierdziła, iż oprócz dodatkowych, częstszych patroli, które już policja wysyła w   rejon dzielnicy, ważne jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców poprzez zwykłe zainteresowanie dzielnicowego. Dlatego w   tym miejscu zwróciła się z   prośbą do Pana Komendanta o   przekazanie dzielnicowemu, któremu podlega teren Bobrownik Śląskich aby w   miarę swoich możliwości poznał się z   mieszkańcami patrolowanego terenu.  

Omawiając pierwszy temat posiedzenia, po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach – Pana Adama Chmiela problematyki drzew pozostających w   pasie drogowym i   powodującym niszczenie dróg, poboczy poprzez powstawanie wysadzin przez ich korzenie, obecni na posiedzeniu Komisji zaproszeni goście m.in.:  

-   Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i   Rolnictwa – Pani Irena Gatys;  

-   Nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec – Pan Władysław Błaszczyk;  

-   Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek – Pan Andrzej Stoces;  

-   Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w   Tarnowskich Górach – Pan Eugeniusz Wesołek,  

stwierdzili, iż:  

a)   nie można pod pretekstem „zagrożenia życia” wyciąć wszystkich drzew znajdujących się w   pasie drogowym;  

b)   zbyt długa procedura związana z   wycinką drzewa, a   następnie istniejący obowiązek nasadzeń (których nie ma gdzie dokonywać) powodują, iż zamiast wycinki stosuje się przycinkę drzew, co niestety nie rozwiązuje problemu powstałych wysadzin na drogach.  

W dalszej części posiedzenia przedstawiona została przez Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i   Mostów w   Tarnowskich Górach – Pana Radosława Czajkę analiza organizacji ruchu drogowego w   Tarnowskich Górach.  

Na posiedzeniu Komisji mówiono ponadto przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu wakacyjnego 2011 r. znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego.  

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP w   Tarnowskich Górach – Pan Artur Wieczorek przedstawił informację z   roku ubiegłego dotyczącą zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego, których jest ogółem 7   z czego kilka wyłączonych z   kąpieli. Pan Wieczorek zwrócił się z   prośbą aby wystąpić do gmin i   miast powiatu, na terenie których znajdują się zbiorniki wodne aby w   przypadku zakazu kąpieli w   danym zbiorniku (jeziora, sadzawki) – wywiesić odpowiednią tabliczkę informacyjną. W   przypadku braku takiej informacji, Policja nie jest w   stanie interweniować. Również, jak co roku na terenie Jeziora Chechło-Nakło funkcjonował od końca maja 2011 roku posterunek policji stacjonujący z   łodzią motorowerową.  

Ponadto – jak poinformował Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w   Tarnowskich Górach - Pan Sławomir Rak – na terenie Jeziora Chechło-Nakło stacjonować będą zastępy OSP więc na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa pomoc dotrze w   miarę szybko do miejsca zdarzenia, pod warunkiem, że policja czuwać będzie nad przepustowością drogi dojazdowej.  

W ostatnim punkcie posiedzenia, Komisja omówiła propozycje do projektu budżetu na rok 2012 w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli.  

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w   dniu 21 września 2011 roku. Omawiano następujące tematy:  

1)   Przeciwdziałania aktom wandalizmu i   wybrykom chuligańskim, w   szczególności w   zakresie malowania wiat, graffiti, niszczenia mienia publicznego, czyli wykroczeń najbardziej uciążliwych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego (monitoring – montaż kamer przemysłowych).  

2)   Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i   społecznej bezrobotnej młodzieży na terenie Powiatu Tarnogórskiego.  

3)   Ograniczenie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy przez osoby niepełnoletnie.  

Przedstawiono informacje z   zakresu przestępstw i   wykroczeń przeciwko mieniu występujących na terenie całego powiatu za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku.  

Komenda Powiatowa Policji w   Tarnowskich Górach prowadzi na bieżąco analizę stanu bezpieczeństwa, która jest porównywana co dwa tygodnie. Po każdorazowym porównaniu Policja kieruje patrole w   miejsca najbardziej niebezpieczne lub wymagające zredukowania występujących zagrożeń.  

Zasygnalizowano problem malowania graffiti na pociągach, które przyjeżdżają do Tarnowskich Gór oraz tych pociągów i   wagonów stojących na bocznicach. Zbyt łatwy dostęp do pociągów i   wagonów pozostających na bocznicach nie tylko stanowi miejsce malowania graffiti ale jest zarazem powodem ich rozbierania przez osoby zbierające złom.  

W celu eliminacji powyższych zjawisk wystosowano pisma do Dyrekcji PKP z   prośba o   rozważenie możliwości zezłomowania starych lokomotyw i   wagonów, które pozostają na bocznicach i   niestrzeżone stają się łupem złodziei (złomiarzy) lub grafficiarzy, z   którymi Straż Ochrony Kolei nie daje sobie rady. Ponadto zbyt późny czas zgłaszania przez Straż Ochrony Kolei powstałych szkód uniemożliwia ich odzyskanie.  

Omawiając temat zmniejszania marginalizacji zawodowej i   społecznej bezrobotnej młodzieży Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w   Tarnowskich Górach – Pani Ewa Brachaczek przedstawiła sytuację, jaka istnieje obecnie na rynku pracy (za okres do stycznia do sierpnia 2011 roku), z   głównym wskazaniem na osoby młode tj. do 25-go roku życia.  

W przypadku osób do 25 roku życia - grupa ta (porównując dane na dzień 31sierpnia 2010 roku i   31 sieprnia 2011 roku) zmniejszyła się z   22% do 19% ogółu bezrobotnych. Niestety zmniejszyła się również liczba ofert jakie PUP otrzymuje od pracodawców. Często są to również oferty z   prośbą o   konkretnego fachowca, bez możliwości doszkolenia do zawodu. W   roku 2010 PUP w   Tarnowskich Górach pozyskał ok. 16 mln środków unijnych, które zostały przeznaczone na programy dla ludzi młodych (do 25 roku życia). Właśnie dzięki tym stażom i   programom okres pozostawania bez pracy skraca się. Często prowadzone są szkolenia, kursy na których można uzyskać konkretne kwalifikacje np. uzyskać dyplom czeladnika i   dostać stałe zatrudnienie. Są ponadto prowadzone warsztaty przedsiębiorczości dla osób, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą. Pani Dyrektor stwierdziła, że obecna młodzież nie jest zbyt dobrze ukierunkowana zawodowo czy to przez rodziców czy doradców zawodowych. Często wybierane „modne” zawody, którymi rynek pracy jest już nasycony powodują, że wyedukowany młody człowiek nie jest w   stanie uzyskać pracy, do wykonywania której wiedzę zdobywał podczas kilku lat nauki.  

Odczuwalnym jest teraz fakt likwidacji w   latach 80-tych szkół zawodowych (brak chętnych) i   powstawaniem dużej liczby liceów ogólnokształcących, co było konsekwencją istniejącego trendu podniesienia wykształcenia społeczeństwa. Już kilka lat temu Śląski Kurator Oświaty powołał zespół, którego celem było przywrócenie etosu pracy, przywrócenie szkół zawodowych. Zespół zakończył swoje działanie apelem do wójtów i   burmistrzów o   zatrudnianie doradców zawodowych celem wykształcania fachowców, ukierunkowania młodzieży już na etapie gimnazjum, technikum. Zdaniem Pani Starosty należy młodym ludziom pokazywać możliwości zarobkowania i   pracy po ukończonej szkole, co stanowić będzie zachętę do wybierania szkół z   konkretnym zawodem. W   tym celu wystosowano pisma do wójtów i   burmistrzów gmin i   miast Powiatu Tarnogórskiego z   prośbą o   zatrudnianie doradców zawodowych i   umożliwienie im spotkań z   młodzieżą gimnazjalną lub ponadgimnazjalną.  

W zakresie ograniczania przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu, narkotyków i   dopalaczy przez osoby niepełnoletnie Pełnomocnik Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Pan Kajetan Kansy poinformował, iż w   zakresie dopalaczy, na temat których rozmawiano w   roku ubiegłym, problem rozwiązał się niemalże sam, gdyż po zmianie ustawy wszystkie sklepy, które funkcjonowały w   Tarnowskich Górach z   dopalaczami zostały zamknięte. Nie oznacza to, że zniknął rynek i   problem dopalaczy – rynek jest ale internetowy. Został nieco ograniczony, jednak istnieje.  

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w   Tarnowskich Górach – Pan Władysław Walicki stwierdził,  
iż przestępstwa narkotykowe są najtrudniejsze do wykrycia, gdyż w   tym przypadku zarówno kupującemu jak i   sprzedającemu nie zależy na wykryciu tego procederu. Dlatego też w   roku 2011 (w przeciągu ośmiu miesięcy) wykryto 37 przestępstw z   ustawy o   przeciwdziałaniu narkomanii, natomiast w   roku 2010 – 34.  

Członkowie Komisji stwierdzili, iż w   omawianym temacie, w   dalszym ciągu konieczna jest profilaktyka. Jedyne, co możemy robić to starać się zapobiegać tego typu wykroczeniom, przestępstwom czy zachowaniom. W   dalszym ciągu należy prowadzić rozmowy z   rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami i   pedagogami celem wskazania i   odświeżania spojrzenia na istniejący problem uzależnień niezależnie czy chodzi tutaj o   alkohol, papierosy, dopalacze czy narkotyki.  

Ostatnim punktem posiedzenia było wprowadzenie ewentualnych poprawek/zmian do projektu Regulaminu Organizacyjnego Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku oraz jego uchwalenie. Regulamin Organizacyjny Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków komisji (8 głosów „za” i   1 głosie nieobecnym).  

W dniu 07 grudnia 2011 roku odbyło się ostatnie w   roku posiedzenie Komisji, na którym omawiano następujące zagadnienia:  

1)   Analiza stanu infrastruktury i   wyposażenia służb, straży i   wymiaru sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego.  

2)   Przedstawienie projektu sprawozdania z   działalności Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku za 2011 rok.  

3)   Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.  

Na posiedzeniu Komisji dokonano analizy stanu infrastruktury i   wyposażenia służb, inspekcji, straży i   wymiaru sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Przedstawiono również informację z   zakresu finansowania w   roku 2011 działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i   porządku publicznego, jak również przedstawiono propozycje finansowania w   roku 2012 dodatkowych (ponadnormatywnych) służb policjantów w   sezonie letnim 2012 r. w   szczególności na terenie Jeziora Chechło-Nakło oraz środków finansowych przeznaczonych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

Obecny na posiedzeniu Komisji Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w   Tarnowskich Górach zwrócił się z   prośbą o   sfinansowanie zakupu samochodu ratownictwa drogowego (bez wyposażenia), którego koszt oscyluje w   granicach 120-140 tys. zł. Poza tym, żaden z   obecnych na posiedzeniu Komisji przedstawicieli służb, straży, wymiaru sprawiedliwości nie przedstawił dodatkowych potrzeb finansowania przez powiat na rok 2012.  

Przedstawiono ponadto projekt sprawozdania z   działalności Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku za rok 2011, do którego nie wniesiono poprawek. Natomiast do przedstawionych propozycji tematów do planu pracy Komisji na rok 2012 Przewodniczący Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach zaproponował aby w   temacie dotyczącym kształtowania bezpiecznej przestrzeni publicznej dodać problematykę ścieżek rowerowych na ternie powiatu. Wyznaczono również datę 10 stycznia 2012 roku jako graniczną do przesłania ewentualnych poprawek, zmian zarówno do sprawozdania z   działalności Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku za rok 2011 oraz planu pracy Komisji na rok 2012.  

W punkcie „inne sprawy” Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie poruszył sprawę wypadku awionetki, która miała miejsce na terenie naszego powiatu w   dniu 13 listopada 2011 roku, a   w szczególności problem przygotowania i   dostarczenia gorących napoi i   posiłków dla służb ratowniczych. Zaproponowano aby dokonać inwentaryzacji całego sprzętu w   powiecie, który mógłby zostać wykorzystany w   przyszłości do przygotowania ciepłych napoi/posiłków oraz zrobić rozeznanie firm cateringowych oraz barów działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego całodobowo, skąd w   razie potrzeby można zaopatrzyć się szybko w   gorące napoje.  

Na zakończenie Pani Starosta podziękowała wszystkim obecnych na posiedzeniu Komisji za obecność oraz wspólny, owocny rok pracy w   Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku.  

 

 

 

Starosta Tarnogórski  


Lucyna   Ekkert

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »