| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1592. z   późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r., Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2011r., Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii organizacji pozarządowych i   podmiotów, wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Tracą moc: uchwała Nr LIII/566/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 10 listopada 2010 r. w   sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłaty za pobyt wychowanków w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uchwała Nr LIII/567/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 10 listopada 2010 r. w   sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłat za pobyt dziecka w   rodzinie zastępczej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI/184/2012    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.  

§   1.  

1.   Za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej osoby zobowiązane ponoszą miesięczną opłatęw wysokości określonej w   art. 193 ust. 1   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r., Nr 149, poz. 887z późn. zm.).  

2.   Do składu członków rodziny osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, wlicza się to dziecko, a   także inne dzieci przebywającew domu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej, jeżeli osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt tych dzieci.  

3.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   dziecku w   pieczy zastępczej, rozumie się przez to osobę, która nie osiągnęła pełnoletności i   przebywa w   pieczy zastępczej, a   także osobę, która osiągnęła pełnoletność i   nadal przebywa w   rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w   art. 37 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.),  

2)   osobie zobowiązanej, rozumie się przez to osoby, o   których mowa w   art. 193 ust. 1, ust. 3   i ust. 5   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r., Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.),  

3)   dochodzie, rozumie się przez to dochód, o   którym mowa w   art. 6   pkt 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2009r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

4)   kryterium dochodowym, rozumie się przez to kryterium dochodowe ustalone zgodnie z   art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2009r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

5)   sytuacji osoby zobowiązanej, rozumie się przez to sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i   majątkową rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, ustaloną w   szczególności na podstawie: rodzinnego wywiadu środowiskowego lub aktualizacji takiego wywiadu, notatek służbowych sporządzonych przez pracownika socjalnego, oświadczeń osoby zobowiazanej.  
 

Rozdział 2.
Warunki umarzania w   całości lub części, łącznie z   odsetkami, należności z   tytułu opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   2.  


Umorzenie w   całości, łącznie z   odsetkami, należności z   tytułu opłaty za pobyt dzieckaw pieczy zastępczej, następuje z   urzędu gdy:  

1)   na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika pozbawiłoby jego lub jego rodzinę środków utrzymania,  

2)   postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika okazało się bezskuteczne i   zostało umorzone,  

3)   osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiając majątek niepodlegający egzekucjina podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty odziennego użytku domowego, nieprzedstawiające wartości handlowej.  

§   3.  


Umorzenie w   całości, łącznie z   odsetkami, należności z   tytułu opłaty za pobyt dzieckaw pieczy zastępczej, następuje na wniosek osoby zobowiązanej gdy:  

1)   dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód osoby zobowiązanej w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w   art. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2009r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

2)   dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód osoby zobowiązanej w   rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowegoa osoba ta wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką lub płaci na rzecz dziecka przebywającego w   pieczy zastępczej alimenty zasądzone na podstawie orzeczenia sądu lub występują w   rodzinie inne okoliczności takie jak: długotrwała, przewlekła choroba, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej, pobyt w   domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pobyt w   zakładzie karnym lub zakładzie poprawczym.  

§   4.  

Umorzenie w   części, łącznie z   odsetkami, należności z   tytułu opłaty za pobyt dzieckaw pieczy zastępczej, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej w   przypadku, gdy osoba zobowiązana uiściła część należności oraz zachodzą w   rodzinie dodatkowe przesłanki takie jak: długotrwała, przewlekła choroba, niepełnosprawność w   stopniu umiarkowanym lub znacznym, znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego uzasadniające umorzenie w   części należności.  

Rozdział 3.
Warunki odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności  
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   5.  

1.   Odroczenie terminu płatności, a   także rozłożenie na raty należnościz tytułu opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej,gdy: osoba zobowiązana jest osobą niepełnosprawną, poniosła znaczne stratyw wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych, przebywa w   szpitalu psychiatrycznym, zakładzie karnym lub zakładzie poprawczym.  

2.   Wniosek osoby zobowiązanej o   odroczenie terminu płatności lub o   rozłożeniena raty należności powinien zawierać uzasadnienie oraz powinny zostać do niego dołączone dokumenty potwierdzające jego trudną sytuację.  

3.   Odroczenie terminu płatności następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

4.   Rozłożenie na raty należności wskazanych w   ust. 1   następuje na okres nie dłuższy niż24 miesiące.  

Rozdział 4.
Warunki odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   6.  

1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może nastąpić, gdy osoba zobowiązana złożyła wniosek uzasadniający odstąpienie od ustalenia opłaty oraz gdy została spełniona przynajmniej jedna z   poniższych przesłanek:  

1)   dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód osoby zobowiązanej w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonegow art. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity:Dz. U. z   2009r. Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.),  

2)   dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód osoby zobowiązanej w   rodzinie nie przekracza 250% w/w kryterium dochodowegoa osoba ta wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką lub płaci na rzecz dziecka przebywającego w   pieczy zastępczej alimenty na podstawie orzeczenia sądu lub występują inne uzasadniające okoliczności w   szczególności: długotrwała, przewlekła choroba, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałew wyniku zdarzenia losowego,  

3)   uiszczenie opłaty spowodowałyby obniżenie dochodu osoby tak, że znalazłaby się ona poniżej kryterium dochodowego, o   którym mowa w   § 1   ust. 3   pkt 5   niniejszej uchwały,  

4)   osoba zobowiązana jest niepełnoletnia,  

5)   niemożliwe jest ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zobowiązanej.  

2.   Odstąpienie od ustalenia opłaty z   pobyt dziecka w   pieczy zastępczej następuje na czas określony, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »