| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 2   pkt. 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   pkt 2   i art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (Dz. U. z   1997r. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.), art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z   2001r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.), działając na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska w   Pyskowicach  
uchwala  

§   1.   Nadać statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Pyskowicach w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXX/311/2000 Rady Miejskiej w   Pyskowicach z   dnia 15 listopada 2000r. w   sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz uchwała Nr XVI/180/2004 Rady Miejskiej w   Pyskowicach z   dnia 28.01.2004r. w   sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Pyskowicach.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Jolanta   Drozd

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/139/2012    
Rady Miejskiej w   Pyskowicach    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

STATUT  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Pyskowicach  

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   1.   Miejska Biblioteka Publiczna w   Pyskowicach, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury i   działa na podstawie ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.), ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.), aktu o   utworzeniu oraz niniejszego Statutu.  

2.   W zakresie merytorycznym i   szkoleniowym Biblioteka korzysta z   pomocy Biblioteki Powiatowej; w   sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej może bezpośrednio korzystać z   pomocy Biblioteki Śląskiej pełniącej w   woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.  

3.   Biblioteka wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i   podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Śląskiej w   Katowicach.  

§   2.   1.   Siedzibą Biblioteki są Pyskowice, a   terenem jej działania jest Miasto Pyskowice.  

2.   Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Pyskowice, która zapewnia jej lokale z   odpowiednim wyposażeniem i   środki finansowe gwarantujące prawidłowe jej funkcjonowanie.  

3.   Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Pyskowice.  

4.   Biblioteka posiada osobowość prawną i   jest wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Pyskowice pod numerem 1.  

5.   Biblioteka używa pieczęci zawierającej w   swej treści nazwę w   pełnym brzmieniu, adres siedziby, numer Regon, numer NIP, numer telefonu.  

6.   Nadzór nad organizacją i   funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice.  

II.   CELE I   ZADANIA BIBLIOTEKI  

§   3.   1.   Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych i   kulturalnych społeczeństwa miasta Pyskowice.  

2.   Do zadań Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych bez względu na ich formę, służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i   kulturalnych środowiska z   uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta Pyskowice i   regionu; także gromadzenie materiałów w   językach mniejszości narodowych lub innych, nauczanych na terenie miasta,  

2)   pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i   publicznej na terenie miasta; organizowanie sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu we współpracy z   Biblioteką Powiatową,  

3)   udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i   niepełnosprawnych,  

4)   udostępnianie komputerowych baz danych – faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych, tworzenie własnych baz, szczególnie przydatnych społeczności miasta,  

5)   organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo,  

6)   współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w   zakresie rozwijania i   zaspakajania kulturalnych i   edukacyjnych potrzeb mieszkańców miasta,  

7)   permanentne doskonalenie, stosownie do wymogów współczesności, form i   warsztatu pracy bibliotecznej,  

8)   podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb społeczności miasta i   realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.  

III.   ORGANY BIBLIOTEKI I   JEJ ORGANIZACJA  

§   4.   1.   Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

3.   W bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji i   obsługi. W   miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z   jej działalnością.  

4.   Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i   wykonuje wobec nich czynności z   zakresu prawa pracy.  

5.   Dyrektor i   pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i   pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala Dyrektor w   Regulaminie Wynagradzania.  

6.   Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek ustala Dyrektor w   Regulaminie Organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w   Bibliotece organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

7.   Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i   fundacje, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

8.   W skład Biblioteki wchodzi:  

1)   Wypożyczalnia i   Czytelnia Centralna, Pyskowice, Plac Piłsudskiego 1,  

2)   Filia Nr 1   Uniwersalna, Pyskowice, ul. Traugutta 53,  

3)   Oddział dla Dzieci, Pyskowice, Plac Piłsudskiego 3.  

§   5.   1.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Burmistrz Miasta Pyskowice w   trybie określonym w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2.   Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

IV.   ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI  

§   6.   1.   Biblioteka finansowana jest z   budżetu Miasta, dochodów własnych oraz innych źródeł.  

2.   Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w   ramach posiadanych środków oraz w   oparciu o   plan finansowy, kierując się zasadami efektywności, celowości i   rzetelności ich wykonania.  

3.   Plan finansowy ustala Dyrektor.  

4.   Przychodami Biblioteki są dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatora, a   także wpływy z   innych źródeł zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

5.   Dyrektor corocznie, w   terminie 3   miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.  

§   7.   Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochody uzyskiwane z   tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, darowizny oraz fundusze przekazywane na rzecz Biblioteki stanowią jej dochody własne przeznaczone na cele statutowe Biblioteki.  

V.   PRZEPISY KOŃCOWE  

§   8.   Niniejszy Statut może być zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej, w   trybie właściwym dla jego nadania.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »