| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/517/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 14 września 2012r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bytom

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 5, art. 14  
ust.   5 pkt 1   w związku z   art. 6   ust.1 pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie i   na zasadach określonych w   uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia   15   września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985 z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28 czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   Przedszkola publiczne w   Bytomiu zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opiekę w   wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku przez pięć dni w   tygodniu.  

§   2.   Za świadczenia w   postaci nauczania, wychowania i   opieki udzielane przez przedszkola publiczne w   czasie przekraczającym 5   godzin zegarowych dziennie pobiera się opłatę.  

§   3.   1.   Opłatę, o   której mowa w   § 2   ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki godzinowej i   liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających wymiar ustalony w   § 1.  

2.   Ustala się wysokość jednostkowej stawki godzinowej na kwotę 1,60 zł.  

§   4.   Wysokość opłaty, o   której mowa w   § 3   zależy od liczby rodzeństwa uczęszczającego do   przedszkola prowadzonego przez Miasto Bytom i   ulega zmniejszeniu:  

1)   za drugie dziecko z   danej rodziny – 80% opłaty określonej w   § 3   ust. 2;  

2)   za trzecie i   każde następne dziecko z   danej rodziny – 50% opłaty określonej w   § 3   ust. 2.  

§   5.   Zwalnia się z   opłaty określonej w   § 2   wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   7.   Traci moc uchwała nr X/138/11 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 27 kwietnia 2011   r. w   sprawie opłat za świadczenia w   przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dnia od   dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/517/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 14 września 2012 r.

Na podjętą przez Radę Miejską uchwałę nr X/138/11 z   dnia 27 kwietnia 2011 r. w   sprawie opłat za   świadczenia w   przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom została złożona skarga przez Wojewodę Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach. Zdaniem Wojewody określona w   uchwale dotychczasowa forma opłaty narusza zasadę ekwiwalentności poprzez jej ryczałtowy charakter.  

W związku z   powyższym miesięczne opłaty ryczałtowe zastąpiono opłatą rozliczaną według jednej, ustalonej stawki godzinowej. Opłata będzie pobierana za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w   przedszkolu, wykraczającą poza pięciogodzinny czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wskazane rozwiązanie pozwala na dokładne obliczanie opłat w   zależności od czasu faktycznego pobytu dziecka w   przedszkolu.  

Zgodnie z   obowiązującymi zasadami projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym. Został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl w   zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Miejskiego.  

Termin składania uwag, opinii i   innych istotnych informacji dot. projektu uchwały upłynął 11   września 2012 r.  

Protokół z   przeprowadzonych konsultacji został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl w   zakładce „organizacje pozarządowe”:  

Do projektu uchwały wniesiono następujące uwagi:  

-   Fundacja Klub KONTRA – Prezes Zarządu Pan Sławosz Marcisz – wnosił o   usunięcie  
z   §   1   projektu uchwały zapisu dotyczącego określenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i   opieki (tj.   zapisu „w   godzinach od 8.00 do 13.00") uzasadniając to potrzebami rodziców zainteresowanych korzystaniem z   usług w   różnych godzinach, w   tym również popołudniowych. Zdaniem Pana S. Marcisza proponowany wcześniej zapis § 1   wiązałby się z   poniesieniem dodatkowych opłat przez rodziców.  

Ponadto wpłynęła uwaga dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w   Bytomiu Pani Elżbiety Kik, która zgłosiła uwagi dot. § 1   w/w projektu określającego godziny realizacji podstawy programowej we   wszystkich przedszkolach. Pani E. Kik zwróciła uwagę na potrzeby różnych środowisk oraz występującą zmianowość pracy w   niektórych placówkach i   zaproponowała uzupełnić zapis § 1   – „lub   w   uzasadnionych przypadkach dostosowanie godzin programowych do funkcjonowania oddziału”.  

Organy szkoły i   indywidualne osoby w   myśl ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2003 r. nr 96 poz. 873 z   późn. zm.) nie są podmiotami podlegającymi pod zapis art. 3   ust. 3   ww. ustawy.  

W związku z   tym przyjęto uwagi skierowane przez Fundację Klub KONTRA i   § 1   przyjął brzmienie:  

„Przedszkola publiczne w   Bytomiu zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opiekę w   wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku przez pięć dni w   tygodniu”.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »