| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/155/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :  

§   1.  

 

Określić prognozowane dochody gminy w   wysokości  

29 689 017,48  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie dochodów  

 

 

205 800,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6208  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

24 500,00  

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75023  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

0960  

Otrzymane spadki,zapisyi darowizny w   postaci pieniężnej  

6 200,00  

 

 

 

 

 

 

 

926  

KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

 

92601  

Obiekty sportowe  

 

6208  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

175 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie dochodów  

 

 

400 442,55  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6207  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

24 500,00  

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75023  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

6207  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

165 922,55  

 

 

 

 

 

 

 

926  

KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

 

92601  

Obiekty sportowe  

 

6207  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

210 020,00  

§   2.  

 

Określić wydatki budżetu gminy w   wysokości  

36 426 651,33  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie wydatków  

 

 

777 600,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

010  

ROLNICTWO I   ŁOWIECTWO  

 

01010  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

20 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

400  

WYTWARZANIE I   ZAOPATRYWANIE W   ENERGIE .. , GAZ ...  

 

40095  

Pozostała działalność  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

10 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

 

60016  

Drogi publiczne gminne  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

400 000,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

50 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

100,00  

6058  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

10 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75023  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

21 000,00  

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

44 000,00  

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

1 000,00  

4430  

Różne opłaty i   składki  

120 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

6 200,00  

 

 

 

 

 

 

 

75095  

Pozostała działalność  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1 900,00  

 

 

 

 

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

 

6130  

Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek  

20 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80104  

Przedszkola  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

15 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85295  

Pozostała działalność  

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

800,00  

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

200,00  

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

50,00  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

50,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

4 200,00  

 

 

 

 

 

 

 

921  

KULTURA I   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

 

92116  

Biblioteki  

 

2480  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej istytucji kultury  

6 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

92195  

Pozostała działalność  

 

3020  

Nagrody i   wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

300,00  

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

10 000,00  

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

2 000,00  

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

300,00  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

5 000,00  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

10 000,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 000,00  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

500,00  

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

800,00  

4700  

Szkolenia pracowników ....  

600,00  

 

 

 

 

 

 

 

926  

KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

 

92601  

Obiekty sportowe  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

6 700,00  

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

5 800,00  

6059  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie wydatków  

 

 

439 570,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

010  

ROLNICTWO I   ŁOWIECTWO  

 

01010  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

 

6059  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

20 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

120 000,00  

6059  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

10 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75023  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

55,00  

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

165 744,55  

6059  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

29 250,45  

 

 

 

 

 

 

 

75095  

Pozostała działalność  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

1 900,00  

 

 

 

 

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

5 000,00  

6060  

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

15 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80104  

Przedszkola  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

15 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85295  

Pozostała działalność  

5 300,00  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

926  

KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

 

92601  

Obiekty sportowe  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

52 120,00  

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

100,00  

§   3.  

 

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w   wysokości (vide Tabela Nr 4) :  

6 737 633,85  

 

 

 

 

 

 

 

- nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości  

4 854 387,99  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

1 482 404,86  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

372 600,00  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

28 241,00  

§   4.   Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w   Tabeli Nr 1, 1a.  

§   5.   Wskazać plan wydatków na 2012 r. w   Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c  

§   6.   Wskazać wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych i   Funduszu Spójności w   Tabeli Nr 3.  

§   7.   Wskazać plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w   Tabeli Nr 4.  

§   8.   Wskazać zadania inwestycyjne i   remontowo-budowlane na 2012 r. w   Tabeli Nr 7.  

§   9.   Wskazać dotacje udzielone z   budżetu gminy w   Załączniku Nr 1.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/155/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

012 T 1   Prognozowane dochody budżetu 2012 wg paragrafów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/155/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

012 T 1a Prognozowane dochody budżetu 2012 wg działów i   źródeł  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/155/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

012 T 2   Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/155/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

012 T 2a Plan wydatków budżetu 2012.pdf  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/155/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

012 T 2b Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/155/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

012 T 2c Wydatki zadań zleconych powierzonych i   własnych 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/155/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

012 T 3   Programy i   projekty realiz ze środków Funduszy UE  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/155/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

012 T 4   Plan przychodów i   rozchodów budżetu 2012  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/155/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik9.pdf

012 T 7   Plan zadań 11 06 2012  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/155/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
Zalacznik10.pdf

012 Z   1 Dotacje udzielone z   budżetu 2012  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Rogalski

Ekspert ds. rynku walut w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »