| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę nr XXIV/135/2000 Rady Gminy Chybie z dnia 8 listopada 2000r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt, art.41, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990ro samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm. ), oraz art. 8   ust. 2   pkt 2   , art. 11 ust. 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach ( Dz.U. z   2012 r. poz. 642 )  

RADA GMINY CHYBIE  

u c h w   a l a   :  

§   1.   W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w   Chybiu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/2135/2000 Rady Gminy Chybie z   dnia 8   listopada 2000r.w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w   Chybiu, w   rozdziale IV. Gospodarka finansowa - § 18 otrzymuje brzmienie :  

„ § 18.  

1.   Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Biblioteki, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

2.   Przychodami Biblioteki są przychody z   prowadzonej działalności , w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

3.   Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w   formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych działań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów, w   formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz w   formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i   programów.  

4.   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w   przepisach dotyczących finansów i   rachunkowości.  

5.   Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad ustalonych w   regulaminie korzystania z   Biblioteki, w   zakresie dopuszczonym przez ustawy, a   wpływy przeznaczane są na cele statutowe.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »