| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/176/12 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 25 674 320,11 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 21 917 788,44 zł

b) majątkowe w kwocie 3 756 531,67 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25 509 765,16 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 20 173 494,45 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 336 270,71 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 164 554,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłat kapitału kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 557 423,15 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 721 978,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na:

a) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 262 832,70 zł

b) spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 459 145,40 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 26 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 48 000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 120 000 zł.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/176/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/176/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/176/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/176/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/176/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/176/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/176/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2013 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »