| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/654/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą nr XXV/640/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej


Rada Miejska w Bielsku- Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwana dalej „opłatą” - uwzględnia koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), w tym koszty prawidłowego zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych - zwanych dalej „odpadami” - z terenu Gminy Bielsko-Biała w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

§ 2. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - Gmina Bielsko-Biała będzie świadczyła następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami:

1) odbiór - określonych w §2 ust. 1 pkt 7-14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej - zwanego dalej „Regulaminem” - odpadów bezpośrednio od właściciela nieruchomości,

2) przyjęcie - określonych w §2 ust. 1 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki,

3) przyjęcie - określonych w §2 ust. 1 pkt 9-13 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do mini punktów selektywnej zbiórki (tzw. gniazda dzwonów),

4) przyjęcie przeterminowanych leków w niektórych aptekach wskazanych odrębnie,

5) organizowanie sezonowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

6) odbiór zmieszanych (tj. nieselektywnie zebranych) odpadów od właściciela nieruchomości.

2. Nie określa się limitów ilościowych odpadów odebranych lub przyjętych w ramach opłaty.

§ 3. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - Gmina Bielsko-Biała będzie świadczyła – z zastrzeżeniem ust. 2 - usługę polegającą na odbiorze - bezpośrednio od właściciela nieruchomości - pojemników w ilości określonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji, w tym odpadów:

a) selektywnie zebranych określonych w §2 ust. 1 pkt 7-13 Regulaminu albo

b) zmieszanych (tj. nieselektywnie zebranych).

2. Każda liczba pojemników, ponad zadeklarowaną, zostanie odebrana, natomiast Gmina Bielsko-Biała wystawi fakturę za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z odrębną uchwałą o usługach dodatkowych i wysokości cen za te usługi.

§ 4. Częstotliwość odbioru odpadów bezpośrednio od właściciela nieruchomości określona została w §10 Regulaminu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »