| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/654/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą nr XXV/640/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej


Rada Miejska w Bielsku- Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwana dalej „opłatą” - uwzględnia koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), w tym koszty prawidłowego zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych - zwanych dalej „odpadami” - z terenu Gminy Bielsko-Biała w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

§ 2. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - Gmina Bielsko-Biała będzie świadczyła następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami:

1) odbiór - określonych w §2 ust. 1 pkt 7-14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej - zwanego dalej „Regulaminem” - odpadów bezpośrednio od właściciela nieruchomości,

2) przyjęcie - określonych w §2 ust. 1 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki,

3) przyjęcie - określonych w §2 ust. 1 pkt 9-13 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do mini punktów selektywnej zbiórki (tzw. gniazda dzwonów),

4) przyjęcie przeterminowanych leków w niektórych aptekach wskazanych odrębnie,

5) organizowanie sezonowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

6) odbiór zmieszanych (tj. nieselektywnie zebranych) odpadów od właściciela nieruchomości.

2. Nie określa się limitów ilościowych odpadów odebranych lub przyjętych w ramach opłaty.

§ 3. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - Gmina Bielsko-Biała będzie świadczyła – z zastrzeżeniem ust. 2 - usługę polegającą na odbiorze - bezpośrednio od właściciela nieruchomości - pojemników w ilości określonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji, w tym odpadów:

a) selektywnie zebranych określonych w §2 ust. 1 pkt 7-13 Regulaminu albo

b) zmieszanych (tj. nieselektywnie zebranych).

2. Każda liczba pojemników, ponad zadeklarowaną, zostanie odebrana, natomiast Gmina Bielsko-Biała wystawi fakturę za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z odrębną uchwałą o usługach dodatkowych i wysokości cen za te usługi.

§ 4. Częstotliwość odbioru odpadów bezpośrednio od właściciela nieruchomości określona została w §10 Regulaminu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »