| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/251/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z   terenu Miasta i   Gminy Pilica i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2  

Przedsiębiorca, wyłoniony w   drodze przetargu, realizujący na terenie Gminy Pilica odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

1)   pozostałości po segregacji,  

2)   selektywnie zbierane:  

a)   szkło, tworzywa sztuczne, odpady zielone,  

b)   odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny oraz zużyte opony.  

§   3  

1)   Ilość odpadów komunalnych pozostałych po segregacji odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i   stanowi:  

a)   dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby - 0,12 m3,  

b)   dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-6 osoby – 0,24 m3,  

c)   dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6   osób jak w   pkt. b) oraz dodatkowo - 0,12 m3 na każde kolejne 2   osoby lub 0,24 m3 na każde kolejne 4   osoby,  

d)   dla nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi ilość dostosowaną do liczby mieszkańców, tak aby zapewnić nieprzepełnianie pojemników.  

2)   Odpady komunalne pozostałe po segregacji odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:  

a)   raz na dwa tygodnie – dla budynków wielorodzinnych,  

b)   raz na cztery tygodnie - dla budynków jednorodzinnych.  

§   4  

1)   Odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny u   źródła: tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (trawa, liście, pocięte gałęzie), odbierane będą od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w   nielimitowanych ilościach. Worki na tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone będą dostarczone właścicielom nieruchomości przy każdym odbiorze odpadów selektywnie zebranych w   ilości równej liczbie wystawionych w   dniu odbioru zapełnionych worków na poszczególne frakcje odpadów. W   czerwcu 2013 r. zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości worki na tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, w   ilości 2   sztuk na odpady każdej frakcji. Ponadto właściciel nieruchomości zamieszkałej może bezpłatnie wystawiać w   dniu odbioru odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny u   źródła: tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone w   dowolnej ilości we własnych przeźroczystych workach.  

2)   Przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia wskazanych przez gminę nieruchomości zamieszkałych w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji) i   utrzymania pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

3)   Odpady zbierane w   sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:  

a)   raz na cztery tygodnie - dla budynków wielorodzinnych,  

b)   raz na osiem tygodni - dla budynków jednorodzinnych.  

4)   Odpady zielone selektywnie zbierane odbierane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w   okresie od 1   marca do 30 listopada:  

a)   raz na cztery tygodnie - dla budynków wielorodzinnych,  

b)   raz na cztery tygodnie - dla budynków jednorodzinnych.  

5)   Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny oraz zużyte opony, z   zabudowy jednorodzinnej i   zabudowy wielorodzinnej z   nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w   nielimitowanych ilościach w   formie wystawki 1   raz w   roku zgodnie z   harmonogramem.  

§   5  

1)   Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie i   będzie czynny 1   raz w   każdym tygodniu w   godzinach 8.00 – 19.00.  

2)   Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, w   tym:  

a)   zielone i   ogrodowe,  

b)   biodegradowalne,  

c)   papier i   tektura,  

d)   tworzywa sztuczne,  

e)   opakowania wielomateriałowe,  

f)   metale,  

g)   szkło,  

h)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

i)   wielkogabarytowe,  

j)   zużyte baterie i   akumulatory,  

k)   zużyte opony,  

l)   przeterminowane leki,  

m)   przeterminowane chemikalia.  

3)   Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny: budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie w   ilości rocznie do 0,5 m3/mieszkańca. Odpady należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i   przeładować do pojemnika wskazanego przez pracownika obsługującego ww. punkt. Gruz odbierany w   ramach systemu składa się z   cegieł, pustaków i   betonu, nie może zawierać zanieczyszczeń w   postaci elementów azbestowych, drewnianych, ceramiki, pianek, plastików itp.  

4)   Opłata, uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

§   6  

1)   Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuację, gdy w   pojemniku na określoną frakcję znajduje się:  

a)   w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w   przypadku pozostałości po segregacji nie więcej niż 20% odpadów wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki,  

b)   w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 90% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w   przypadku pozostałości po segregacji nie więcej niż 10% odpadów wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki.  

2)   W przypadku zabudowy wielorodzinnej 6   krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w   ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o   utracie prawa do stawki preferencyjnej. W   zabudowie jednorodzinnej decyzja o   utracie prawa do stosowania stawki preferencyjnej podejmowana jest po 2   krotnym naruszeniu zasad selektywnej zbiórki w   okresie roku kalendarzowego. Utrata prawa do stawki obniżonej jest skuteczną przez okres kolejno następujących 2   miesięcy.  

§   7  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Pilica.  

§   8  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »