| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/154/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/139/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Zmieszane odpady komunalne na terenie Gminy Marklowice odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

3. W okresie od 1 czerwca do 30 września odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz na dwa tygodnie.

4. Gmina wyposaży wszystkie nieruchomości zamieszkałe w worki na odpady zbierane selektywnie, których charakterystyka została określona w §6 i §7 Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVI/138/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice.

5. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz na pół roku.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku – jednak nie więcej niż jeden pojemnik 110 l z jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz z jednego mieszkania/lokalu w zabudowie wielorodzinnej.


§ 2.

W § 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

1. Miejsce i terminy świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych podawane są na stronie internetowej www.marklowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »