| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy prowadzenia zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Czernickiej do ul. Ładnej w Rydułtowach - etap II część II”

w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy prowadzenia zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Czernickiej do ul. Ładnej w Rydułtowach – etap II część II”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.115 z późn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Mariusza Kleszczewskiego

Wicemarszałka Województwa

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa

a

Miastem Rydułtowy , z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 36 reprezentowanym przez Burmistrza Kornelię Newy

zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Rydułtowy prowadzenia zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Czernickiej do ul. Ładnej w Rydułtowach – etap II część II” .

2. Województwo Śląskie powierza Miastu Rydułtowy pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1. Miasto Rydułtowy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Czernickiej do ul. Ładnej w Rydułtowach - etap II od km 0+514,82 do km 0+653,55 w Rydułtowach była przedmiotem porozumienia nr 88/KT/2012 z dnia 23.08.2012 r. W 2012 r. wykonano roboty budowlane w 37,86 % umownego zakresu finansowego. Wartość wykonanych robót budowlanych to 965.382,77 zł w tym 665.382,77 zł środki własne z budżetu Województwa Ślaskiego, 200.000 zł środki stanowiace pomoc Powiatu Wodzisławskiego dla Województwa Śląskiego i 100.000 zł środki stanowiące pomoc Powiatu Rybnickiego dla Województwa Śląskiego. Ze względu na warunki atmosferyczne konieczne było przerwanie robót budowlanych.

4. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Czernickiej do ul. Ładnej w Rydułtowach - etap II od km 0+514,82 do km 0+653,55 w Rydułtowach część II - realizacja pozostałych do wykonania 62,14 % umownego zakresu finansowego robót budowlanych.

5. Przebudowa jest realizowana na podstawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 lipca 2012 r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach do Wojewody Śląskiego robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

6. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, dokonywanego w trybie określonym w § 4 ust. 4 niniejszego porozumienia na 14 czerwca 2013 r.

§ 2.

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych oraz koszty nadzorów, i wynosi 1.622.027 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia siedem złotych).

2. Koszt zadania ustalony został na podstawie umów zawartych przez Miasto Rydułtowy z wykonawcami zadania: EUROVIA POLSKA S.A. z Kobierzyc, Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania, ABN-ARTE sp. z o.o. z Zabrza, Pracowania Projektowa ALIGNMENT z Imielinia.

3. Miasto Rydułtowy oświadcza, że wybór wykonawców zadania dokonany został zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

4. Miasto Rydułtowy uczestniczy w kosztach realizacji zadania w 2013 r. w wysokosci 217.482 zł.

5. Miasto Rydułtowy posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

6. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w 2013 r. w wysokości 1.404.545 zł.

7. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

8. Miasto Rydułtowy udzieli Województwu Śląskiemu w 2013 r. pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości 217.482 zł, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Rydułtowy w 2013 r. otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

10. Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowach z wykonawcami podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają aneksu ustalającego udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Miasta Rydułtowy i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowiach.

11. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Miasto Rydułtowy po dacie zawarcia porozumienia.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Rydułtowy środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w II transzach:

1) I transza w wysokosci do 1.000.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania,

2) II transza w pozostałej wysokości, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Rydułtowy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołów częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi na następujący rachunek bankowy Województwa Śląskiego 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji całości zadania objętego niniejszym porozumieniem i porozumieniem nr 88/KT/2012 z dnia 23.08.2012 r. tj. 80% łącznego kosztu wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.

§ 4.

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz jego kontrolowania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Miasto Rydułtowy powiadomi pisemnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminie wznowienia i zakończenia robót.

4. Miasto Rydułtowy ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach terminy odbiorów częściowego i końcowego zadania.

5. Odbiory częściowy i końcowy zadania winny być dokonywane przez Miasto Rydułtowy z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przy czym odbiór końcowy winien być dokonany w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 6.

6. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia oraz porozumienia nr 88/KT/2012 infrastrukturę drogową Miasto Rydułtowy przekaże nieodpłatnie Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

§ 5.

1. Miasto Rydułtowy wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 9, w terminie do 30 lipca 2013 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1.

2. Miasto Rydułtowy zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie 15 dni od terminu jej wykorzystania, zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenia dotacji o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentów zapłaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót oraz oświadczenia Burmistrza o niewystąpieniu kar umownych lub zobowiązania do dokonania zwrotu kar umownych do budżetu Województwa Śląskiego niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu, zgodnie z § 3 ust.4.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 6.

Miasto Rydułtowy oświadcza, że:

1) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

2) roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl .

§ 7.

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

§ 8.

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

§ 9.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Porozumienie zawiera się na okres do 14 sierpnia 2013 r.

§ 11.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 12.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie                                                                                                                 Miasto Rydułtowy

WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

BURMISTRZ


Kornelia Newy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »