| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/245/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6n ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia  
13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz.391 z   późn zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 29 grudnia 2010r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t. j. Dz.U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536) w   przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z   2011 r. Nr 33 poz. 599).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się warunki i   tryb składania deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

§   2.   1.   Jako format elektroniczny składanej deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazuje się format XML, zgodnie z   § 17, ust. 1   Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z   dnia 14 wrzesnia 2011 roku w   sprawie sporządzania pism w   formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z   2011r. Nr 206 poz. 1216).  

2.   Układ informacji i   powiązań między danymi w   deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona w   relacji tożsamości dokumentu z   uchwalonym wzorem deklaracji, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXII/217/2012 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 27 grudnia 2012 w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

3.   Deklarację przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z   wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl.  

4.   Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego ceryfikatu kwalifikowanego lub jednym z   podpisów elektronicznych wystawianych w   ramach platform SEKAP oraz e-PUAP (CC SEKAP lub Profil zaufany e-Puap).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »