| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/251/2013 Rady Gminy Istebna

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

Rada Gminy Istebna

uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2013 polegających nadokonaniu zmianw planie przychodów oraz nazmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu wydatków w następujący sposób:

I. WYDATKI


Dział


Rozdz.


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


60060016


Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


96 000
96 000
96 000
96 000


63063003


Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


1 200
1 200
1 200
1 200
1 200


-
-
-
-
-


70070005


Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


40 000
40 000
40 000
40 000


71071004


Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


14 000
14 000
14 000
14 000


75075023


Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


80 000
80 000
80 000
80 000


75475410
75412


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: dotacja dla KomendyPowiatowej PSP w Cieszynie

Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: dotacja dla OSP Koniaków –Kosarzyska


-
-
-
-
-

-
-
-
-


21 200
1 200
1 200
1 200
1 200

20 000
20 000
20 000
20 000


80180113


Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


250 000
250 000
250 000
250 000


-
-
-
-

RAZEM

251 200

251 200

Plan wydatków po zmianach wynosi36 239 991,18złotych.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości214 666,- zł, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie214 666,- zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/251/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 17 maja 2013 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2013

w złotych


Lp.


Nazwa zadania


Kwota zł


1.


1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap II, zadanie II i III
w tym:
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III

1.3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki
w tym:
- z dotacji celowej z PROW
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki

1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane

1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka

1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane

1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka

1.9. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców


474 026


174 026

100 000

350 000


123 000
80 940

70 000

70 000

70 000

20 000

40 000

24 000

1 218 026

2


2.1. Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej

2.2. Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce

2.3. Wymiana sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej

2.4. Zakup układu dozowania koagulantu

2.5. Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Łacki w Jaworzynce

2.6. Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Szarce w Istebnej

2.7. Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy przepompowni wody „Szarce” w Istebnej


150 000

70 000

50 000

10 000

11 200


11 200


16 600

319 000


3.


3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skała

3.2. Wykup działek pod drogi

3.3. Remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna

3.4. Remont drogi gminnej Pustać – Biłki – Dragony „Procesyjna” we wsi Jaworzynka

3.5. Remont drogi gminnej Odkrzas - Do Gaździka - Do Kunca we wsi Koniaków

3.6. Przebudowa i remont dróg gminnych

3.7. Przebudowa i remont dróg wewnętrznych

3.8. Przebudowa i remont dróg i mostów uszkodzonych w czasie powodzi

3.9. Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka Krzyżowa

3.10. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum


30 000

68 000

450 000

255 000


195 000


296 000

100 000

100 000


25 000

10 000

1 529 000


4.


4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią – dokumentacja projektowa

4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu

4.3. Wykup działki na poszerzenie terenu sportowo rekreacyjnego Pod Skocznią w Istebnej


66 000


132 000


160 000

358 000


5.


5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap

5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce

5.3. Izolacja i odgrzybienie budynku nr 68 w Istebnej

5.4. Remont odwodnienia budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie -     II część

5. 5. Remont instalacji grzewczej budynku nr 859 w Istebnej

5.6. Zwrot nakładów na modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Kosarzyskach

5.7. Przebudowa mieszkań komunalnych


100 000

30 000

30 000

20 000


30 000

50 000


40 000

300 000


6.


6.1. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - II etap

6.2. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

6.3. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - III etap

6.4. Remont ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Istebnej


20 000

145 000


14 000

50 000

229 000


7.


7.1. Zakup komputerów i oprogramowania

7.2. Zakup kserokopiarki

7.3. Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

7.4. Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – zakup serwera i oprogramowania

7.5. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna

7.6. Zakup samochodu osobowego


72 100

2 900

40 000


85 500


28 000

80 000

308 500


8.


8.1. Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej

8.2. Współfinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i czujników bezruchu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w tym:
-  dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworzynce
Centrum i Istebnej Zaolziu

8.3. Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
-  dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie –
Kosarzyskach

8.4. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie na modernizację systemu łączności
w tym:
-  dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu
łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na
terenie Powiatu Cieszyńskiego”


100 000

16 000


16 000


20 000


20 000


1 200


1 200


137 200


9.


9.1. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne
w tym:
- z dotacji celowej z PROW

9.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu

9.3. Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej przy gimnazjum


840 000


440 000

40 000


10 000

890 000


10.


10.1. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne - częściowe finansowanie


100 000


100 000


11.


11.1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna

11.2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap

11.3. Opracowanie Programu Niskiej Emisji


225 000


190 000


15 000

430 000


RAZEM


5 818 726


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/251/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 17 maja 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.

w złotych


Lp.


Treść


Kwota  zł1.

2.3.


4.

5.


6.
7.
8.
9.


10.


11.

12.

13.
14.
15.
16.


PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
z tego:
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z pożyczek
z tego:
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”
Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę
§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”
Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
Spłata pożyczek
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
Udzielone pożyczki
§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”
Wykup papierów wartościowych
Razem rozchody(10+11+12)
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki (13+14)-

2 373 060

2 373 060

817 966

563 000


254 966

--

89 500
89 500

-
3 280 526
36 025 325,18
39 305 851,18


1 184 400

1 184 400
1 856 960

161 956
1 695 004


24 500
24 500
-
3 065 860
36 239 991,18
39 305 851,18


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/251/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 17 maja 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji
w zł


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej


gminna samorządowa jednostka organizacyjna


950 000


OGÓŁEM


950 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


851


85158


Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień


5 070


2


852


85205


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.


9 960


OGÓŁEM


15 030

3. Pozostałe dotacje

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


754


75410


Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu cieszyńskiego” realizowanego przez Komendę Powiatową PSP w Cieszynie


1 200


OGÓŁEM


1 200

.
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji
w zł

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


223 330

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


178 664

Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


214 397

Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


187 598

Niepubliczne „Przedszkole Bajkowy dworek” w Chybiu


niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza


6 000


OGÓŁEM


809 989

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1

2

3


4

5

6


7


010

754

754


851

853

921


926


01010

75412

75412


85154

85311

92105


92605


Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody

Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie - Kosarzyskach

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


24 000

40 000

20 000


68 000

40 000

80 000


80 000


OGÓŁEM


352 000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »