| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/359/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Wprowadzić zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach nadanego uchwałą nr V/70/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 marca 2003 r. w taki sposób, że:

- § 1. otrzymuje brzmienie:

Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

2. Terenem działalności GOK jest gmina Pawłowice.

3. Działalność GOK prowadzona jest w Domu Kultury w Pawłowicach, Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu oraz w sołectwach.,

- W § 2 skreśla się „, ul. Zjednoczenia 67”

- § 5. otrzymuje brzmienie:

Zadania GOK obejmują w szczególności:

1. rozwijanie kultury artystycznej, stwarzanie mieszkańcom gminy możliwości twórczego uczestnictwa w kulturze zarówno poprzez popularyzację sztuki profesjonalnej jak i organizowanie różnych form ruchu amatorskiego, w zależności od potrzeb środowiskowych oraz możliwości organizacyjno - finansowych GOK;

2. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;

3. organizowanie odpłatnych usług kulturalnych w GOK, między innymi w zakresie:

a) różnych form nabywania wiedzy i umiejętności;

b) wybranych form kursów specjalistycznych, zawodowych i wiedzy praktycznej;

c) imprez kulturalnych o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i turystycznym - w tym zleconych;

d) prowadzenia innych form działalności na zasadach określonych odrębnymi przepisami w celu wspomagania działalności merytorycznej uzyskanymi w ten sposób środkami finansowymi;

4. właściwe wykorzystanie powierzonego mienia gminy, dbałość o dobry stan techniczny obiektów i urządzeń, którymi GOK dysponuje;

5. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

6. prowadzenie działalności wydawniczej.,

- § 7. otrzymuje brzmienie:

Osobą zarządzającą GOK jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.,

- § 8. otrzymuje brzmienie:

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.,

- § 9. otrzymuje brzmienie:

Dyrektor może powołać jednego zastępcę.

2. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora następuje na wniosek Dyrektora po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy.,

- § 13. otrzymuje brzmienie:

Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o rachunkowości.,

- § 14. otrzymuje brzmienie:

Źródłami finansowania działalności GOK są:

a) Dotacje podmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

b) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

c) Przychody z odpłatnej działalności kulturalnej,

d) Przychody z działalności innej niż kulturalna,

e) Darowizny,

f) Inne prawnie dozwolone źródła.,

- § 15. otrzymuje brzmienie:

GOK może prowadzić działalność inną niż kulturalna, niekolidującą z programem działania, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych.

2. Przychody uzyskiwane z działalności opisanej w p. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów działalności bieżącej oraz innych zobowiązań.,

- § 16. otrzymuje brzmienie:

W terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym Dyrektor przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.,

- § 3 , § 4, § 6, § 10, § 11, § 12, § 17, § 18, § 19 pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »