| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/359/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Wprowadzić zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach nadanego uchwałą nr V/70/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 marca 2003 r. w taki sposób, że:

- § 1. otrzymuje brzmienie:

Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

2. Terenem działalności GOK jest gmina Pawłowice.

3. Działalność GOK prowadzona jest w Domu Kultury w Pawłowicach, Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu oraz w sołectwach.,

- W § 2 skreśla się „, ul. Zjednoczenia 67”

- § 5. otrzymuje brzmienie:

Zadania GOK obejmują w szczególności:

1. rozwijanie kultury artystycznej, stwarzanie mieszkańcom gminy możliwości twórczego uczestnictwa w kulturze zarówno poprzez popularyzację sztuki profesjonalnej jak i organizowanie różnych form ruchu amatorskiego, w zależności od potrzeb środowiskowych oraz możliwości organizacyjno - finansowych GOK;

2. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;

3. organizowanie odpłatnych usług kulturalnych w GOK, między innymi w zakresie:

a) różnych form nabywania wiedzy i umiejętności;

b) wybranych form kursów specjalistycznych, zawodowych i wiedzy praktycznej;

c) imprez kulturalnych o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i turystycznym - w tym zleconych;

d) prowadzenia innych form działalności na zasadach określonych odrębnymi przepisami w celu wspomagania działalności merytorycznej uzyskanymi w ten sposób środkami finansowymi;

4. właściwe wykorzystanie powierzonego mienia gminy, dbałość o dobry stan techniczny obiektów i urządzeń, którymi GOK dysponuje;

5. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

6. prowadzenie działalności wydawniczej.,

- § 7. otrzymuje brzmienie:

Osobą zarządzającą GOK jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.,

- § 8. otrzymuje brzmienie:

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.,

- § 9. otrzymuje brzmienie:

Dyrektor może powołać jednego zastępcę.

2. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora następuje na wniosek Dyrektora po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy.,

- § 13. otrzymuje brzmienie:

Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o rachunkowości.,

- § 14. otrzymuje brzmienie:

Źródłami finansowania działalności GOK są:

a) Dotacje podmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

b) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

c) Przychody z odpłatnej działalności kulturalnej,

d) Przychody z działalności innej niż kulturalna,

e) Darowizny,

f) Inne prawnie dozwolone źródła.,

- § 15. otrzymuje brzmienie:

GOK może prowadzić działalność inną niż kulturalna, niekolidującą z programem działania, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych.

2. Przychody uzyskiwane z działalności opisanej w p. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów działalności bieżącej oraz innych zobowiązań.,

- § 16. otrzymuje brzmienie:

W terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym Dyrektor przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.,

- § 3 , § 4, § 6, § 10, § 11, § 12, § 17, § 18, § 19 pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »