| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 6 listopada 2013r.

do Porozumienia Nr WOK.032.104.2012.WKT z dnia 27.09.2012 r. w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”

do Porozumienia Nr WOK.032.104.2012.WKT z dnia 27.09.2012 r. w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

zawarty pomiędzy:

Gminą Knurów, z siedzibą przy ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:

1. Adama Ramsa – Prezydenta Miasta Knurów

a

Powiatem Gliwickim, z siedzibą przy ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez:

1. Michała Nieszporka – Starostę Powiatu Gliwickiego,

2. Waldemara Dombka – Wicestarostę Powiatu Gliwickiego

W związku ze zmianą poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowalnych zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz w związku z zawarciem w dniu 11.10.2013 r. pomiędzy Gminą Knurów a Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim umowy nr 126/2013/NPPDL o dofinansowanie ww. zadania oraz na podstawie § 7 ust. 1 Porozumienia Nr WOK.032.104.2012.WKT z dnia 27.09.2012 r. wprowadza się następujące zmiany do ww. Porozumienia:

§ 1

1. Zmienia się brzmienie § 1 ww. Porozumienia na następujące:

1

1. Ustala się koszt rzeczywisty zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie” w 2013 r. na kwotę 1.811.616,57 zł (słownie: jeden milion osiemset jedenaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 57/100), w tym koszty kwalifikowalne w kwocie 1.523.608,02 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiem złotych 02/100).

2. Dofinansowanie ze środków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” wynosi 761.804,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset cztery złote 00/100).

3. Gmina zapewni z budżetu Gminy na 2013 r. na realizację zadania kwotę 991.840,84 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 84/100).

4. Powiat zapewni z budżetu Powiatu na 2013 r. na realizację zadania pomoc finansową Gminie Knurów w wysokości 57.971,73 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 73/100).

5. Strony oświadczają, że będą współfinansować rzeczywisty koszt zadania, ustalony w ust. 1, w następujący sposób:

- Gmina – 991.840,84 zł (co stanowi ok. 54,8 % kosztów zadania),

- Powiat – 57.971,73 zł (co stanowi 3,2 % kosztów zadania),

- NPPDL – 761.804,00 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych (co stanowi ok. 42,0 % kosztów zadania).”.

§ 2

Aneks Nr 1 wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3

1. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

2. Aneks niniejszy jest integralną częścią Porozumienia i sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA:                                      POWIAT:

Prezydent Miasta Knurów


Adam Rams

Starosta Powiatu Gliwickiego


Michał Nieszporek


Wicestarosta Powiatu Gliwickiego


Waldemar Dombek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »