| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/431/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie stawek opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2013 r., Poz. 594; z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.z 2012 r. poz. 749)
§ 1. Rada Gminy Bobrowniki:
1. określa wysokość stawki opłaty targowej,
2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznacza inkasentów, termin płatności oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Bobrowniki w wysokości 15,00 zł przy sprzedaży z:
a) samochodu,
b) jednego wydzielonego stanowiska,
- z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zajmowania przez sprzedającego więcej niż jednego wydzielonego stanowiska wysokość opłaty stanowi iloczyn ilości zajmowanych stanowisk i stawki opłaty targowej.
3. Wysokość opłaty dziennej nie może przekroczyć kwoty – 764,62 złotych.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 5. 1. Na inkasentów opłaty targowej we wsiach Gminy Bobrowniki wyznacza się sołtysów danego sołectwa tj. odpowiednio:
1) w sołectwie Bobrowniki – Pan Włodzimierz Koźmiński;
2) w sołectwie Dobieszowice – Pan Roman Kańtoch;
3) w sołectwie Myszkowice – Pan Marek Kamiński;
4) w sołectwie Rogoźnik – Pan Andrzej Szymanek;
5) w sołectwie Sączów – Pani Irena Garczarczyk;
6) w sołectwie Siemonia – Pani Katarzyna Cofała;
7) w sołectwie Twardowice – Pani Anna Wiecheć;
8) w sołectwie Wymysłów – Pani Barbara Klusek.
2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Bobrowniki, natomiast za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/315/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki

Katarzyna Cofała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »