| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/254/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zmianami) oraz art. 89, 211, 212 , 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.539.752,00 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 32.539.752,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.136.747,00 zł.

Z tego:

1.1 Wydatki bieżące w kwocie 30.723.407,00 zł., w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.137.979,00 zł. W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.275.046,00 zł.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.862.933,00 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.424.462,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.241.452,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 7.574,00 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 541.940,00,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 370.000,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2.413.340,00 zł. W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.413.340,00 zł.

§ 3.

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 596.995,00 zł., sfinansowany przychodami z :

a) Zaciągniętych kredytów w kwocie 596.995,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu 1.793.407,00 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów 690.000,00 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.103.407,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.196.412,00 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.196.412,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 5 niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.190,000,00 zł. na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 596.995,00 zł.

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 93.005.00 zł.

§ 6.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 66.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.169.151,00 zł., zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 276.489,00 zł. zgodnie z tabelą 7 niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł. zgodnie z tabelą nr 8.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.974,00 zł. zgodnie z tabelą nr 9.

§ 8.

Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 170.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 170.000,00 zł. na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z tabelą nr 10 niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.040.000,00 zł.

§ 10.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 61.800,00 zł. zgodnie z tabelą 11 niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 3.962.232,00 zł. na:

1) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.424.462,00 zł.

2) Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.537.770,00 zł. - zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 785.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 147.406,80 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 14.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2014 w wysokości 541.940,00 zł.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 596.995,00 zł.

c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 93.005.00 zł.

§ 16.

Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów jednorocznych realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w tabeli nr 4.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2014 r.

3) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17.

Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 19.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela 11


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Tabela 12


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik 1


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XL/254/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »