| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.41.2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1, 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 4 ust. 2 art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), § 11 pkt 10 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 12.11.1996 r.,Zgromadzenie Związku,uchwala:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości:342.044,00 złw tym: dochodów bieżących342.044,00 złdochodów majątkowych0 zł                           

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w wysokości w tym:492.044,00 złwydatków bieżących485.394,00 złwydatków majątkowych6.650,00 zł

2. Planowany deficyt wynosi150.000,00 zł.Źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000,00 zł ujętą po stronie wydatków - zapisaną w dziale 758.

§ 3. Określa się plan dochodów budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2014 rok zgodnie z tabelą nr 1.

§ 4. Określa się plan wydatków budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2014 rok zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. Wysokość nadwyżki budżetowej określa tabela nr 3.

§ 6. Członkowie Związku wpłacają przypadające na nich składki kwartalnie do dnia 25 każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał na podstawie noty księgowej wystawionej przez Biuro Związku.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Związku z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 8. Uchwała niniejsza zostanie przekazana członkom Związku zgodnie z § 13 Regulaminu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim przyjętego Uchwałą Nr I/1/98 Zgromadzenia Związku z dnia 30 listopada 1998 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                                                                 

Przewodniczący Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji


inż. Janusz Wyleżych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.41.2013
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dochodów MZWiK na 2014 r. - Tabela nr 1

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

758

Różne rozliczenia

3 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

3 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0920

Pozostałe odsetki

3 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

339 044,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

90095

Pozostała działalność

339 044,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0730

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego

80 000,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

259 044,00

bieżące

razem:

342 044,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Ogółem:

342 044,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII 41.2013
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan wydatków MZWiK na 2014 r. - Tabela nr 2

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

750

Administracja publiczna

30000

30000

0

0

0

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

75095

Pozostała działalność

30000

30000

0

0

0

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30000

30000

0

0

0

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

758

Różne rozliczenia

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4810

Rezerwy

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

461044

454394

453794

326644

127150

0

600

0

0

0

6650

6150

0

500

90095

Pozostała działalność

461044

454394

453794

326644

127150

0

600

0

0

0

6650

6150

0

500

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600

600

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

231000

231000

231000

231000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13500

13500

13500

13500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42000

42000

42000

42000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

3000

3000

3000

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

37144

37144

37144

37144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53850

53850

53850

0

53850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

Zakup energii

1200

1200

1200

0

1200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

600

600

600

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2500

2500

2500

0

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4500

4500

4500

0

4500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4410

Podróże służbowe krajowe

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4000

4000

4000

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

25000

25000

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

500

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6150

6150

0

0

Wydatki razem:

492044

485394

454794

326644

128150

0

30600

0

0

0

6650

6150

0

500


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.41.2013
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan przychodów MZWiK na 2013 rok

Paragraf

Po zmianie

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

150 000,00

Razem: 150000,0000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »