| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  /Dz.U. z 2013 roku   poz. 885 z późn. zm /,  po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2014 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisje Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy w Boronowie
uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu  gminy w wysokości 9 882 971,00 z tego:

- bieżące w wysokości 9 832 971,00

- majątkowe w wysokości 50 000,00  zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2. Wydatki budżetu  gminy w wysokości 10 114 555,00 z tego :

- bieżące w wysokości 8 680 440,00

- majątkowe w wysokości 1 434 115,00 zgodnie z załącznikiem 2 i 2 a

§ 3. Tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 20 000,00

2. celową w wysokości 25 000,00 z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 25 000,00

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 231 584,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń  pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę  przychodów budżetu gminy w wysokości 500 000,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 268 416,00 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2014 oraz wysokość środków na poszczególne zadania  na łączną kwotę 1 434 115,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : 1 500 000,00

§ 8. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej -Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie  dochody : 12 000,00 wydatki : 12 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 45 000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się kwoty  dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan wydatków w wysokości 41 572,10 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek  do wysokości  poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się, że  zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot  wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1%20a.pdf

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2%20a.pdf

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 grudnia 2013 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

500 000,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

500 000,00

Rozchody ogółem:

268 416,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

54 216,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

214 200,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2014

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Ź r ó d ł a finansowania

Planowane środki na 2014 rok

Terminy rozpoczęcia / zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2014 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

1 434 115,00

1.

900

90015

Dobudowa  oświetlenia ul. Szkolna , Polna

Budżet gminy

5 000,00

2014/2014

Projekt

2

600

60016

Przebudowa    nawierzchni  wraz z odwodnieniem ulicy Powstańców Śl. oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów

Budżet gminy

628 335,00

2014/2014

Prace budowlane

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

470 780,00

2009/2014

Prace budowlane – etap II

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

40 000,00

2014/2014

Wykup

5

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej ul.  Słonecznej i ul. Tartacznej w Zumpach

Budżet gminy

45 000,00

2014/2014

Etap budowy

6.

010

01010

Przedłużenie wodociągu ul Korfantego w Boronowie

Budżet gminy

60 000,00

2014/2014

Etap budowy

7.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie

Budżet gminy

50 000,00

2014/2014

Projekt

8.

754

75412

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego

Budżet gminy

130 000,00

2014/2014

Dotacja na zakup

9

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ul. Wolności

Budżet gminy

5 000,00

2014/2014

Projekt


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ- ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Lp.

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1.

Ogółem

12 000,00

12 000,00

2.

80101

12 000,00

12 000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dla sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

350 000,00

-

2.

Gmina Koszęcin

17 000,00

-

3.

Gmina Lubliniec

6 100,00

-

Razem

23 100,00

350 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania/podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

91 000,00

-

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2 000,00

-

-

3.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

3 000,00

-

-

4.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

25 000,00

-

-

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

5 000,00

-

-

6.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

3 000,00

-

-

7.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

6 000,00

-

-

8.

Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie

-

282 000,00

-

9.

Zakup samochodu pożarniczego

130 000,00

-

-

Razem

265 000,00

282 000,00

-

Ogółem

288 100,00

632 000,00

-


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 96/XXXVIII/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota

OGÓŁEM

41 572,10

926

926
926

92695

92695
92695

Sołectwo Grojec

Wykonanie bruku kolo altanki na placu rekreacyjno- sportowym
Budowa placu zabaw
Zakup siatek na boisko do siatkówki
Razem

3 800,00

6 049,27
350,00
10 199,27

926

92695

Sołectwo Zumpy

Doposażenie placu zabaw

10 540,28

926
926

92695
92695

Sołectwo Dębowa Góra

Zakup ławek
Ogrodzenie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw
Razem

600,00
9 196,26
9 796,26

926

926
926

92695

92695
92695

Sołectwo  Hucisko

Remont dachu altany na gminnym kąpielisku w Hucisku:
Zakup agregatu
Wyposażenie placu zabaw przy gminnym kąpielisku w Hucisku
Razem

1 500,00

1 000,00
8 536,29

11 036,29

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »