REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2014 poz. 119

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:

a) z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,

c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,

d) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,

e) z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,

f) z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,

g) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych,

h) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,

i) z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

j) z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych;

2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań;

3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) placówka – jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2) samorządowa jednostka budżetowa – odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową;

3) zarząd jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa lub zarząd związku;

4) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka lub przewodniczącego zarządu związku;

5) dysponenci środków budżetu państwa – dysponentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;

6) klasyfikacja budżetowa – klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;

7) klasyfikacja wydatków strukturalnych – klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

8) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy – ostatni dzień okresu sprawozdawczego, dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno-prawnej, a także dzień zakończenia likwidacji;

9) państwa członkowskie EFTA – państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

10) [1] kierownik jednostki obsługującej – kierownika jednostki obsługującej, o której mowa odpowiednio w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890).

Rozdział 2

Rodzaje sprawozdań

§ 3. [Rodzaje sprawozdań]

Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:

1) Rb-23 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-23A – sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Rb-23B – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) Rb-23PL – sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) Rb-27 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) Rb-27PL – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) Rb-27UE – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) Rb-28 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) Rb-28PL – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) Rb-28 Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) Rb-28 Programy WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) Rb-28UE – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) Rb-28UE WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) Rb-28NW – sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) Rb-28NW Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) Rb-34PL – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) Rb-35 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) Rb-40 – sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) Rb-70 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31) Rb-WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) Rb-WSb – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

33) Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

34) Rb-Z-PPP – sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

35) Rb-FUS – sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

36) Rb-FER – sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 4. [Podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki]

Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki są obowiązani:

1) w zakresie budżetu państwa:

a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek – Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb-70, z zastrzeżeniem lit. k,

b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek, realizujący wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR,

c) kierownicy placówek – Rb-23PL, Rb-27PL i Rb-28PL,

d) kierownicy placówek nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych – sprawozdania wymienione w lit. c i Rb-34PL,

e) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NW i Rb-28NW Programy,

f) dysponenci państwowych funduszy celowych – Rb-33 i Rb-40,

g) właściwy organ agencji wykonawczej – Rb-35 i Rb-40,

h) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej – Rb-40,

i) dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50,

j) naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych, jako organy podatkowe – Rb-24 i Rb-27,

k) dyrektorzy izb celnych odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności wydanych na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.) jako:

– organy podatkowe właściwe do poboru podatków – Rb-23A i Rb-27,

– kierownicy państwowych jednostek budżetowych – Rb-27, Rb-28 i Rb-70,

– organy podatkowe i kierownicy państwowych jednostek budżetowych – Rb-23B,

l) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ i Rb-50,

m) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Rb-33, Rb-40 i Rb-FUS,

n) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Rb-33, Rb-40 i Rb-FER,

o) Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Rb-33 i Rb-40;

2) w zakresie budżetu środków europejskich:

a) dysponent części 87 – Rb-27UE,

b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, wykonujący budżet środków europejskich – Rb-28UE i Rb-28UE WPR;

3) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

a) [2] przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST,

b) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50,

c) (uchylona),

d) kierownicy samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S,

e) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S,

f) kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS,

g) [3] kierownicy jednostek obsługujących, odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50;

4) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w uczelniach publicznych – kierownicy uczelni publicznych – Rb-70;

5) w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego – Rb-WSa:

a) [4] kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) oraz kierownicy jednostek obsługujących – jednostkowe,

b) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez kierowników jednostek wymienionych w lit. a i własnego sprawozdania jednostkowego – skonsolidowane zbiorcze;

6) w zakresie wydatków strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek – Rb-WSb:

a) kierownicy: państwowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, uczelni publicznych i innych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, dysponenci państwowych funduszy celowych – jednostkowe,

b) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenci części budżetowych – na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz łącznych obejmujących wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i przez nie nadzorowanych i własnego sprawozdania jednostkowego – skonsolidowane łączne;

7) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów – Rb-Z-PPP.

Rozdział 4

Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 5. [Wykazywanie danych w sprawozdaniach]

Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu – w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;

2) w zakresie wykonania – narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

§ 6.
1. Sprawozdania:

1) [5] jednostkowe – są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek obsługujących i naczelników urzędów skarbowych na podstawie ewidencji księgowej;

2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – są sporządzane przez:

a) dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych, którzy posiadają jednostki podległe – na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

b) dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdań Rb-50 otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,

c) dyrektorów izb skarbowych na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów podatkowych;

3) zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – są sporządzane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu;

4) skonsolidowane zbiorcze i łączne – są sporządzane przez podmioty wymienione w § 4 pkt 5 i 6, po wyeliminowaniu przepływów środków finansowych wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.

2. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza:

1) miesięczne sprawozdanie łączne na podstawie:

a) sprawozdań organów podatkowych,

b) danych wynikających z ewidencji udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa,

d) danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;

2) roczne sprawozdanie łączne na podstawie sprawozdań i danych wymienionych w pkt 1, z uwzględnieniem stanu środków na rachunkach budżetu państwa.

3. W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa, sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na koniec okresu sprawozdawczego, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią.

§ 7.
W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
§ 8.
1. Dane wykazywane w sprawozdaniach:

1) jednostkowych – wyraża się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek, w których dane wyraża się w walucie, w jakiej jest prowadzona rachunkowość;

2) łącznych i zbiorczych – wyraża się w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdania Rb-70, w którym dane wyraża się w złotych;

3) skonsolidowanych zbiorczych i łącznych – wyraża się w tysiącach złotych, z wyjątkiem sprawozdań dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzających sprawozdania skonsolidowane łączne, w których dane wyraża się w złotych i groszach.

2. Dane wykazywane w sprawozdaniach Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER wyraża się w tysiącach złotych.

§ 9.
1. [6] Kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących i naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.

4. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości przekazanych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

5. [7] Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, usuwają odpowiednio kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących albo naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

6. W przypadku stwierdzonych przez Ministerstwo Finansów nieprawidłowości w sprawozdaniach dysponent środków budżetu państwa, który przekazał sprawozdania, jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia tych nieprawidłowości.

§ 10.
Sprawozdania sporządza się w formie dokumentu elektronicznego, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 13 ust. 1.
§ 11.
1. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

2. Sprawozdania Rb-70, Rb-WSa, Rb-WSb, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), oznaczając tytuły wiadomości z przesyłanymi sprawozdaniami określeniami odpowiadającymi numerom części i nazwom tych sprawozdań.

3. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 2, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.

4. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości właściwych izb obrachunkowych.

§ 12.
1. Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-ST zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego.

1a. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 1, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.

2. Regionalne izby obrachunkowe przekazują dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu elektronicznego.

3. [8] Kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

§ 13.
1. Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27UE, Rb-28PL, Rb-34PL sporządza się w formie pisemnej.

2. Dane ze sprawozdań Rb-27PL i Rb-28PL właściwy dysponent części budżetowej wprowadza do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

§ 14.
1. [9] Sprawozdanie podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (dysponent funduszu, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, kierownik jednostki obsługującej).

1a. W urzędach skarbowych sprawozdanie podpisują kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości i naczelnik urzędu skarbowego.

2. Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie wymienionej w § 11 ust. 2.

4. W przypadku sprawozdania przekazywanego w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Bank w ramach świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych.

5. Podpisy na sprawozdaniu sporządzonym w formie pisemnej składa się odręcznie w miejscu oznaczonym na formularzu. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

§ 15.
Szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie:

1) budżetu państwa – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 37 do rozporządzenia;

2) budżetu środków europejskich – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 38 do rozporządzenia;

3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 39 do rozporządzenia;

4) wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 40 do rozporządzenia;

5) zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 41 do rozporządzenia.

§ 16.
[10] Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek obsługujących oraz naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania są obowiązani do ich terminowego przekazywania odbiorcom tych sprawozdań.
§ 17.
1. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie:

1) budżetu państwa – określa załącznik nr 42 do rozporządzenia;

2) budżetu środków europejskich – określa załącznik nr 43 do rozporządzenia;

3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego – określa załącznik nr 44 do rozporządzenia.

2. Termin przekazywania sprawozdań określony dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia ma zastosowanie do przekazywania własnych sprawozdań jednostkowych dysponentów drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych.

3. (uchylony).

4. Dysponenci części budżetowych 72 i 73 sporządzają własne sprawozdania jednostkowe w terminie 2 dni po upływie terminu określonego dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

Rozdział 5

Okresy sprawozdawcze

§ 18. [Okresy sprawozdawcze]

1. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-FUS i Rb-FER sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.

2. (uchylony).

3. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR za grudzień sporządza się narastająco od początku roku do końca grudnia z uwzględnieniem operacji finansowych dokonanych do 9 dnia roboczego następującego po roku budżetowym.

4. Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27ZZ, Rb-28PL, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-33, Rb-34PL, Rb-34S, Rb-35, Rb-40, Rb-50, Rb-70 i Rb-Z-PPP sporządza się narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego.

5. Sprawozdanie Rb-28NWS sporządza się narastająco za I i II kwartały roku budżetowego.

6. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, łączne Rb-23PL, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-WSa, Rb-WSb i Rb-ST sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa – z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2014.

2. Sprawozdania za: grudzień 2013 r., IV kwartały 2013 r. i rok 2013 sporządza się i przekazuje zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

3. Do sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013 ma zastosowanie przepis § 3 ust. 3 pkt 6 załącznika nr 39 do rozporządzenia.

4. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem sprawozdań za grudzień 2013 r., mają zastosowanie terminy określone w załącznikach nr 42 i 44 do rozporządzenia.

5. Minister Finansów nie sporządza za rok 2013 sprawozdania, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia wymienionego w § 21. Do sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, za rok 2013 mają zastosowanie przepisy § 12 załącznika nr 37 do rozporządzenia.

6. Sprawozdanie za IV kwartały 2013 r. z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz korekty sprawozdania sporządza się według wzoru zawartego w załączniku nr 28 do rozporządzenia i w terminie określonym w załączniku nr 42 do rozporządzenia.

§ 20.
Dysponent Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sporządza:

1) sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2013 r. oraz za okresy sprawozdawcze roku 2014 i przekazuje za pośrednictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminach określonych w załączniku nr 42 do rozporządzenia;

2) sprawozdanie Rb-33 po raz pierwszy za I kwartał 2015 r.

§ 21.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1. [WZÓR - Rb-23]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2014 r. (poz. 119)

Załącznik nr 1

WZÓR - Rb-23

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - Rb-23A]

Załącznik nr 2

WZÓR - Rb-23A

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - Rb-23B]

Załącznik nr 3

WZÓR - Rb-23B

infoRgrafika infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - Rb-23PL]

Załącznik nr 4

WZÓR - Rb-23PL

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - Rb-24]

Załącznik nr 5

WZÓR - Rb-24

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - Rb-27]

Załącznik nr 6

WZÓR - Rb-27

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - Rb-27PL]

Załącznik nr 7

WZÓR - Rb-27PL

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - Rb-27UE]

Załącznik nr 8

WZÓR - Rb-27UE

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR - Rb-27S]

Załącznik nr 9

WZÓR - Rb-27S

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR - Rb-27ZZ]

Załącznik nr 10

WZÓR - Rb-27ZZ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR - Rb-PDP]

Załącznik nr 11

WZÓR - Rb-PDP [11]

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR - Rb-28]

Załącznik nr 12

WZÓR - Rb-28

infoRgrafika

Załącznik 13. [WZÓR - Rb-28PL]

Załącznik nr 13

WZÓR - Rb-28PL

infoRgrafika

Załącznik 14. [WZÓR - Rb-28 PROGRAMY]

Załącznik nr 14

WZÓR - Rb-28 PROGRAMY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 15. [WZÓR - Rb-28 PROGRAMY WPR]

Załącznik nr 15

WZÓR - Rb-28 PROGRAMY WPR

infoRgrafika

Załącznik 16. [WZÓR - Rb-28UE]

Załącznik nr 16

WZÓR - Rb-28UE

infoRgrafika

infoRgrafika

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (II)

(uchylona)

Załącznik 17. [WZÓR - Rb-28UE WPR]

Załącznik nr 17

WZÓR - Rb-28UE WPR

infoRgrafika

Załącznik 18. [WZÓR - Rb-28NW]

Załącznik nr 18

WZÓR - Rb-28NW

infoRgrafika

Załącznik 19. [WZÓR - Rb-28NW PROGRAMY]

Załącznik nr 19

WZÓR - Rb-28NW PROGRAMY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20. [WZÓR - Rb-28S]

Załącznik nr 20

WZÓR - Rb-28S

infoRgrafika

Załącznik 21. [WZÓR - Rb-28NWS]

Załącznik nr 21

WZÓR - Rb-28NWS

infoRgrafika

Załącznik 22. [WZÓR - Rb-NDS]

Załącznik nr 22

WZÓR - Rb-NDS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 23. [WZÓR - Rb-30S]

Załącznik nr 23

WZÓR - Rb-30S

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 24. [WZÓR - Rb-33]

Załącznik nr 24

WZÓR - Rb-33

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 25. [WZÓR - Rb-34PL]

Załącznik nr 25

WZÓR - Rb-34PL

infoRgrafika

Załącznik 26. [WZÓR - Rb-34S]

Załącznik nr 26

WZÓR - Rb-34S

infoRgrafika

Załącznik 27. [WZÓR - Rb-35]

Załącznik nr 27

WZÓR - Rb-35

infoRgrafika

Załącznik 28. [WZÓR - Rb-40]

Załącznik nr 28

WZÓR - Rb-40

infoRgrafika

Załącznik 29. [WZÓR - Rb-50]

Załącznik nr 29

WZÓR - Rb-50

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 30. [WZÓR - Rb-70]

Załącznik nr 30

WZÓR - Rb-70

infoRgrafika

Załącznik 31. [WZÓR - Rb-WSa]

Załącznik nr 31

WZÓR - Rb-WSa

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 32. [WZÓR - Rb-WSB]

Załącznik nr 32

WZÓR - Rb-WSB

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 33. [WZÓR - Rb-ST]

Załącznik nr 33

WZÓR - Rb-ST

infoRgrafika

Załącznik 34. [WZÓR - Rb-Z-PPP]

Załącznik nr 34

WZÓR - Rb-Z-PPP

infoRgrafika

Załącznik 35. [WZÓR - Rb-FUS]

Załącznik nr 35

WZÓR - Rb-FUS

infoRgrafika

Załącznik 36. [WZÓR - Rb-FER]

Załącznik nr 36

WZÓR - Rb-FER

infoRgrafika

Załącznik 37. [INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 37

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA [12]

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych

§ 1. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z treścią formularza.

§ 2. 1. W sprawozdaniu jednostkowym:

1) w wierszach 11, 12, 13, 22, 24, 42 i 45 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

2) w wierszach 14 i 15 wyszczególnia się stan środków na rachunku bieżącym dochodów dotyczący odpowiednio dochodów państwowej jednostki budżetowej oraz pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27;

3) w wierszu 21 dysponent części budżetowej wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia od dysponenta części budżetowej, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta części budżetowej, na realizację planu wydatków bieżącego roku; otrzymane środki pomniejsza się o dokonane zwroty i środki przekazane dysponentom podległym, z wyłączeniem placówek;

4) w wierszu 31 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone „z dołu” za dany miesiąc i zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego (ujęte w sprawozdaniu Rb-28), które zostały pobrane z banków krajowych, z wyjątkiem banków spółdzielczych, w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz nie obciążają jeszcze rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego (NBP);

5) w wierszu 32 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry” przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzonych w oddziałach okręgowych NBP, na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), które obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych, a nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego (nieujęte w sprawozdaniu Rb-28);

6) w wierszu 41 dysponenci środków budżetu państwa wykazują środki otrzymane w sposób wskazany w pkt 3;

7) w wierszach 52–57 wykazuje się środki według stanu na koniec okresu sprawozdawczego:

a) na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w tym sum na zlecenie; nie wykazuje się środków z wiersza 45,

b) na rachunkach, o których mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych,

c) na rachunkach, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

d) na wszystkich pozostałych rachunkach, prowadzonych przez jednostkę, niewymienionych w wierszach 52, 54 i 55 z wyszczególnieniem sum depozytowych; nie wykazuje się środków na rachunkach placówek

– środki w walutach obcych przelicza się na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy;

8) w wierszu 61 wykazuje się środki w drodze dotyczące dochodów państwowej jednostki budżetowej wykazane w sprawozdaniu Rb-27 stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego.

2. W sprawozdaniu kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z sumą kwot wykazanych w wierszach 12, 14 i 61, z wyłączeniem sprawozdań dysponentów części budżetowych, którym podlegają placówki.

3. W sprawozdaniu kwota środków otrzymanych na realizację planu wydatków bieżącego roku powinna być uzgodniona z dysponentem wyższego stopnia; kwota środków przekazanych z Ministerstwa Finansów jest dostępna w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

4. W sprawozdaniu za rok kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 12, a kwota wykazana w wierszu 21 powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 22, z wyjątkiem przypadków realizacji wydatków ze środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-23A o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin

§ 3. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z treścią formularza.

§ 4. 1. W sprawozdaniu jednostkowym:

1) w wierszach 11–13 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

2) w wierszach 14, 14a, 14b i 15 wyszczególnia się stan środków na rachunku bieżącym dochodów dotyczący odpowiednio dochodów z tytułu podatku akcyzowego, dochodów z tytułu podatku od gier, dochodów z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego;

3) w wierszu 62 wykazuje się środki w drodze wykazane w sprawozdaniu Rb-27 stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego.

2. W sprawozdaniu kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z sumą kwot wykazanych w wierszach 12, 14, 14a, 14b i 62.

3. W sprawozdaniu za rok kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 12.

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-23B o stanie środków na rachunkach bankowym izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin

§ 5. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z treścią formularza.

§ 6. 1. W sprawozdaniu jednostkowym:

1) w wierszach 11, 11a, 12, 12a, 13, 22, 24, 42 i 45 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

2) w wierszach 14, 14a, 15, 16 i 17 wyszczególnia się stan środków na rachunku bieżącym dochodów dotyczący odpowiednio dochodów państwowej jednostki budżetowej, dochodów z tytułu podatku VAT od importu, pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 i niewykazanych w wierszu 16 i 17, dochodów z tytułu podatków pobranych, a nieprzekazanych do urzędu skarbowego i niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 oraz dochodów z tytułu podatku akcyzowego nieprzekazanych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunek do gromadzenia akcyzy, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin;

3) w wierszach 18–18c wykazuje się podatki pobrane, a nieprzekazane do urzędów skarbowych, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym w wierszach 18a–18c w szczegółowości do paragrafów;

4) w wierszach 19–19d wykazuje się podatek akcyzowy pobrany i nieprzekazany na rachunek do gromadzenia dochodów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym w wierszach 19a–19d w szczegółowości do paragrafów;

5) w wierszu 21 dysponent części budżetowej wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów pomniejszone o środki przekazane dysponentom trzeciego stopnia, dysponent trzeciego stopnia od dysponenta części budżetowej, na realizację planu wydatków bieżącego roku; otrzymane środki pomniejsza się o dokonane zwroty;

6) w wierszu 31 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone „z dołu” za dany miesiąc i zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego (ujęte w sprawozdaniu Rb-28), które zostały pobrane z banków krajowych, z wyjątkiem banków spółdzielczych, w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz nie obciążają jeszcze rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych NBP;

7) w wierszu 32 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry” – przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzonych w oddziałach okręgowych NBP, na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), które obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych, a nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego (nieujęte w sprawozdaniu Rb-28);

8) w wierszu 41 dysponenci środków budżetu państwa wykazują środki otrzymane w sposób wskazany w pkt 5;

9) w wierszach 52, 53, 55, 56 i 57 wykazuje się środki według stanu na koniec okresu sprawozdawczego:

a) na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w tym sum na zlecenie; nie wykazuje się środków z wiersza 45,

b) na rachunkach, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

c) na wszystkich pozostałych rachunkach, prowadzonych przez jednostkę, niewymienionych w wierszach 52 i 55, z wyszczególnieniem sum depozytowych

– środki w walutach obcych przelicza się na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy;

10) w wierszach 61–64 wykazuje się środki w drodze stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego odpowiednio:

a) w wierszu 61 dotyczące dochodów państwowej jednostki budżetowej wykazane w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 11),

b) w wierszu 62 w zakresie podatku VAT od importu wykazane w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 11a),

c) w wierszu 63 w zakresie podatku akcyzowego,

d) w wierszu 64 w zakresie podatków nieprzekazanych do urzędów skarbowych.

2. W sprawozdaniu kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z sumą kwot wykazanych w wierszach 12, 14 i 61, a kwota wykazana w wierszu 11a powinna być zgodna z sumą kwot wykazanych w wierszach 12a, 14a i 62.

3. W sprawozdaniu kwota środków otrzymanych na realizację planu wydatków bieżącego roku powinna być uzgodniona z dysponentem wyższego stopnia; kwota środków przekazanych z Ministerstwa Finansów dostępna jest w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

4. W sprawozdaniu za rok kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 12, kwota wykazana w wierszu 11a powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 12a, a kwota wykazana w wierszu 21 powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 22, z wyjątkiem przypadków realizacji wydatków ze środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-24 o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych

§ 7. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w sposób określony w formularzu, na którym są naniesione wyjaśnienia dotyczące wypełniania.

2. W sprawozdaniu jednostkowym w wierszach 1–5 w kolumnach 6 i 9, w wierszu 8 lit. a, b, c i d w kolumnie 5 oraz w wierszu 10 w kolumnie 5 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

Rozdział 5

Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych

§ 8. Sprawozdania jednostkowe miesięczne i roczne składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni,

2) naczelników urzędów skarbowych, jako organy podatkowe,

3) dyrektorów izb celnych, jako organy podatkowe

– są sporządzane w układzie: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w działach i rozdziałach.

§ 9. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 1, wypełnia się następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień – „Plan”, „Dochody wykonane”;

2) w sprawozdaniach miesięcznych za marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym – „Plan”, „Należności”, „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”, „Dochody wykonane” oraz dotyczące salda końcowego kolumny: „należności pozostałe do zapłaty, ogółem”, „w tym zaległości netto” oraz „nadpłaty”, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) w sprawozdaniach dysponentów środków budżetu państwa otrzymujących sprawozdania Rb-27ZZ, w zakresie paragrafu „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego” – „Plan”, „Dochody wykonane”.

2. Sprawozdania jednostkowe, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Plan” wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki, a w przypadku dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, wykazuje się również kwoty wynikające z planów finansowych tych placówek;

2) w kolumnie „Należności” wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów z tytułu dochodów budżetowych, których pierwotny termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną; jeżeli dochody budżetowe zostały wykonane bez przypisu należności, a przepisy odrębne nie przewidują przypisu dla tego rodzaju dochodów, w kolumnie „Należności” należy wykazać kwotę zrealizowanych dochodów na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego dochodów jednostki budżetowej powiększone o środki w drodze, o których mowa w pkt 4;

3) w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów” wykazuje się zmniejszenia dochodów, dokonane na podstawie odrębnych przepisów; w tym ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) – na pokrycie opłaty komorniczej i wydatków, o których mowa w art. 66 § 1 tej ustawy;

4) w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się dochody wykonane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku bieżącego dochodów powiększone o środki w drodze dotyczące dochodów państwowej jednostki budżetowej stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

5) w odpowiednich kolumnach salda końcowego (11–13) wykazuje się należności pozostałe do zapłaty (część należności, o których mowa w pkt 2), w tym zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone).W kolumnie „zaległości netto” nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym.

3. Dochody budżetu państwa uzyskane przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań administracji rządowej włączane są do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację tych zadań, w jednym paragrafie „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego” następująco:

1) w sprawozdaniach za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień:

a) w kolumnie „Plan” – kwoty wynikające z planu finansowego jednostki,

b) w kolumnie „Dochody wykonane” – kwoty dochodów otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – dochodów;

2) w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok:

a) w kolumnach „Plan” i „Dochody wykonane” – zgodnie z pkt 1,

b) w kolumnie „Należności” – w odpowiednich rozdziałach, kwoty należności wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ, z uwzględnieniem należności z tytułu dochodów nieprzekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach ubiegłych,

c) w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” – różnice pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności” a kwotami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane”,

d) w kolumnie „w tym zaległości netto” – w odpowiednich rozdziałach, kwoty zaległości wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ,

e) w kolumnie „nadpłaty” – w odpowiednich rozdziałach, kwoty nadpłat wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w części A. Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ.

4. Sprawozdanie miesięczne za marzec, czerwiec, wrzesień oraz sprawozdanie roczne, z wyjątkiem sprawozdań zawierających dane dotyczące placówek (w rozdziałach dotyczących placówek) powinno się bilansować w następujący sposób: kwota wykazana w kolumnie „Należności” minus kwota wykazana w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów” minus kwota wykazana w kolumnie „Dochody wykonane” równa się kwocie wykazanej w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” minus kwota wykazana w kolumnie „nadpłaty”, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku gdy w sprawozdaniu Rb-27ZZ występują nadpłaty, to sprawozdanie Rb-27 może się nie bilansować o kwotę tych nadpłat.

§ 10. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 2, wypełnia się następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień w zakresie: „Dochodów wykonanych” i „Dochodów przekazanych w okresie sprawozdawczym”;

2) w sprawozdaniach miesięcznych za marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym w zakresie: „Należności”, „Potrąceń i innych zmniejszeń dochodów”, „Dochodów wykonanych”, „Dochodów przekazanych w okresie sprawozdawczym” oraz „Salda końcowe”, odpowiednich kolumn: „należności pozostałych do zapłaty”, „zaległości netto” i „nadpłat”.

2. Urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, sporządzają sprawozdania jednostkowe w zakresie:

1) budżetu państwa za okresy wymienione w ust. 1;

2) (uchylony).

3. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych:

1) dochody budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych:

a) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

b) w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”:

– zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Ordynacja podatkowa”,

– potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa z tytułów wymienionych w art. 64 i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa,

c) w kolumnie „Dochody wykonane” – na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

d) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone); w kolumnie „zaległości netto” nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym;

2) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:

a) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie „Dochody wykonane” – wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym przekazane w styczniu następnego roku, kwoty udziałów we wpływach dochodów budżetu państwa zrealizowanych do 31 grudnia roku sprawozdawczego,

c) w kolumnie „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym” – przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane w styczniu następnego roku kwoty udziałów we wpływach dochodów budżetu państwa zrealizowanych do 31 grudnia roku sprawozdawczego,

d) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

– wykazuje się ze znakiem minus.

4. (uchylony).

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, powinny bilansować się w następujący sposób:

1) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 – należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty;

2) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 2 – należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

§ 11. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 3, wypełnia się następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień – „Dochody wykonane”;

2) w sprawozdaniach miesięcznych za marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym – „Należności”, „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”, „Dochody wykonane” oraz w zakresie „Salda końcowego”, odpowiednie kolumny: „należności pozostałe do zapłaty”, „zaległości netto” i „nadpłaty”.

2. W sprawozdaniach wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, dochody budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych:

1) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

2) w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”:

a) zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa,

b) potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa z tytułów wymienionych w art. 64 i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa;

3) w kolumnie „Dochody wykonane” – na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty, w tym środki w drodze dotyczące dochodów organu podatkowego stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego, po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

4) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone), ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych;

5) w kolumnie „zaległości netto” nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny bilansować się w następujący sposób: należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

§ 12. 1. Dysponent części 77 w sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dane w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazuje w następujących kolumnach:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień – „Dochody wykonane” i „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym”;

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym – „Należności”, „Dochody wykonane”, „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym” oraz „Saldo końcowe”, odpowiednie kolumny: „należności pozostałe do zapłaty”, „zaległości netto” i „nadpłaty”.

2. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:

1) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany okres sprawozdawczy,

2) w kolumnie „Dochody wykonane” – wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym przekazane w styczniu następnego roku kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych do 31 grudnia roku sprawozdawczego,

3) w kolumnie „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym” – przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; w sprawozdaniu rocznym również przekazane w styczniu następnego roku kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych do 31 grudnia roku sprawozdawczego,

4) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

– wykazuje się ze znakiem minus.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno bilansować się w następujący sposób: należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

4. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dane w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykazuje w następujących kolumnach:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień – „Dochody wykonane”;

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym – „Należności” i „Dochody wykonane”.

5. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 4:

1) w kolumnie „Należności” wykazuje się kwotę należności w wysokości równej wpływom na rachunki dochodów budżetu państwa;

2) w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji wpływów na rachunki dochodów budżetu państwa.

Rozdział 6

Sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa

§ 13. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w działach i rozdziałach.

2. Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych:

1) w sprawozdaniach miesięcznych, z wyjątkiem sprawozdań za grudzień – „Plan (po zmianach)”, „Zaangażowanie”, „Wykonanie wydatków” oraz „Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego”;

2) w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i sprawozdaniu rocznym – dane wymienione w pkt 1 oraz „Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego”.

3. Sprawozdanie sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach, wynikających z planu finansowego jednostki z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych, a w przypadku dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, wykazuje się również kwoty wynikające z planów finansowych tych placówek;

2) w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;

3) w kolumnie „Wykonanie wydatków” wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i rocznym w kolumnie „Wykonanie wydatków” nie wykazuje się środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych;

5) w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie uznane przez jednostkę zobowiązania, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;

6) w kolumnie „zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych” wykazuje się nieprzedawnione i nieumorzone zobowiązania, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął przed 1 stycznia bieżącego roku;

7) w kolumnie „zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym” wykazuje się nieumorzone zobowiązania powstałe w okresie od 1 stycznia roku bieżącego do końca okresu sprawozdawczego, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął;

8) w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego”, wykazuje się wydatki ujęte w ustalonym przez Radę Ministrów planie finansowym, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i w sprawozdaniu rocznym.

4. Dopuszcza się, aby w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazywać, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu; niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku – jako liczbę ujemną. Niewłaściwe przelewy środków powinny być wyjaśnione i rozliczone w następnym okresie sprawozdawczym.

5. Dysponent części 84. Środki własne Unii Europejskiej w przypadku nadpłaconej składki do budżetu Unii Europejskiej przekazuje w formie komentarza do sprawozdania informację o wysokości nadpłaconej składki, wykazując ją w szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 7

Sprawozdanie Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

§ 14. 1. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, sporządzają sprawozdania z wykonania planu tych wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w działach i rozdziałach.

2. W kolumnie „Plan” wykazuje się, ustalony przez Radę Ministrów, plan finansowy, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. W kolumnie „Wykonanie” – wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku pomocniczego dla środków na wydatki niewygasające, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków ze środków, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, w kolumnie „Wykonanie” wykazuje się faktycznie zrealizowane wydatki ujęte w planie, tj. odpowiednio: dane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku pomocniczego dla środków na wydatki niewygasające oraz kwotę środków przekazanych na rachunki beneficjentów programów operacyjnych, po uwzględnieniu zwrotów.

5. Dane w sprawozdaniach wykazuje się według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku, w którym ustalony został plan przez Radę Ministrów.

Rozdział 8

Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

§ 15. 1. Sprawozdanie sporządza się w pełnym zakresie danych, wynikającym z formularza, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla każdego funduszu. W kolumnie identyfikującej fundusz należy wstawić odpowiedni symbol.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące fundusze:

1) 301 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych;

2) 302 – Fundusz Emerytalno-Rentowy;

3) 303 – Fundusz Pracy;

4) 304 – Fundusz Alimentacyjny w Likwidacji;

5) 306 – Fundusz Administracyjny;

6) 310 – Fundusz Prewencji i Rehabilitacji;

7) 312 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

8) 313 – Fundusz Promocji Twórczości;

9) 315 – Fundusz Wsparcia Policji;

10) 316 – Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego;

11) 317 – Fundusz-Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

12) 318 – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej;

13) 319 – Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów;

14) 330 – Fundusz Reprywatyzacji;

15) 331 – Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców;

16) 332 – Fundusz Skarbu Państwa;

17) 333 – Fundusz Nauki i Technologii Polskiej;

18) 334 – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych;

19) 335 – Fundusz Promocji Kultury;

20) 336 – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

21) 337 – Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;

22) 338 – Fundusz Rekompensacyjny;

23) 340 – Fundusz Wsparcia Straży Granicznej;

24) 341 – Fundusz Kredytu Technologicznego;

25) 342 – Fundusz Emerytur Pomostowych;

26) 343 – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych;

27) 344 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

28) 345 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

29) 346 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

30) 347 – Fundusz Zapasów Agencyjnych;

31) 348 – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

3. W przypadku utworzenia nowego funduszu Minister Finansów, na wniosek dysponenta funduszu, nadaje funduszowi symbol dla celów sprawozdawczości budżetowej.

4. W dziale A. „Przychody” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) przychody własne,

b) dotacje z budżetu;

2) w wydzielonych wierszach:

a) „K 100” – pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych,

b) „K 110” – stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego.

5. W dziale B. „Koszty i inne obciążenia” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) koszty,

b) transfery na rzecz ludności i inne obciążenia;

2) w wydzielonych wierszach:

a) „P 100” – inne obciążenia, niewykazane w paragrafach, oraz inne zmniejszenia środków obrotowych,

b) „P 130” – stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

6. W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego, w wydzielonych wierszach:

1) „W 010” – środki pieniężne w tym: środki w kasie, wolne środki przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie terminowe lub zarządzanie overnight;

2) „W 020” – należności netto tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności;

3) „W 021” – kwotę odpisu aktualizującego należności;

4) „W 022” – nieobjętą odpisem aktualizującym kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

5) „W 030” – pozostałe środki obrotowe;

6) „W 040” – zobowiązania;

7) „W 070” – stan środków obrotowych netto; stany środków obrotowych netto wykazane na początek i na koniec okresu sprawozdawczego powinny być zgodne ze stanami wykazanymi w kolumnie „wykonanie” odpowiednio w dziale A. (poz. K 110) i dziale B. (poz. P 130).

7. W dziale D. Dane uzupełniające wykazuje się uszczegółowienie kwot należności i zobowiązań wykazanych w dziale C. odpowiednio w wierszu W 020 i W 040.

8. W przypadku gdy dysponent funduszu nie realizuje bezpośrednio zadań wynikających z ustawy powołującej fundusz, w sprawozdaniu w kolumnie „Wykonanie” wykazuje się faktycznie poniesione ostatecznie wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.

9. Sprawozdanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Agencyjnych, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 4 rozporządzenia, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i ministra właściwego do spraw energii.

10. Sprawozdania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie wypełnia się w dziale D. Dane uzupełniające.

Rozdział 9

Sprawozdanie Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej

§ 16. 1. Sprawozdanie sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. W dziale A. „Dochody” w kolumnach: „plan” i „wykonanie” wykazuje się:

1) w szczegółowości dział, rozdział, paragraf – odpowiednio planowane i zrealizowane wpływy środków pieniężnych stanowiące dochody agencji wykonawczej;

2) w wydzielonym wierszu „K 150” – stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań agencji wykonawczej (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadiów i kaucji).

3. W dziale B. „Wydatki” w kolumnach: „plan” i „wykonanie” wykazuje się:

1) w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf – odpowiednio planowane i poniesione wydatki;

2) w wydzielonym wierszu „P 150” – stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań agencji wykonawczej (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadiów i kaucji).

4. W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

1) w wierszu W 020 – należności netto tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności;

2) w wierszu W 021 – kwotę odpisu aktualizującego należności;

3) w wierszu W 022 – nieobjętą odpisem aktualizującym kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

4) w wierszu W 040 – zobowiązania.

5. Sprawozdanie agencji wykonawczej, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane przez ministra nadzorującego działalność danej agencji wykonawczej.

6. Na formularzu sprawozdania w pozycji „Adresat” wpisuje się wyrazy: „Ministerstwo Finansów za pośrednictwem” oraz nazwę właściwego ministerstwa, którym kieruje minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą.

Rozdział 10

Sprawozdanie Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§ 17. 1. Sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sporządza się w zakresie danych i w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ustawy budżetowej.

2. W przypadku gdy państwowy fundusz celowy/agencja wykonawcza/instytucja gospodarki budżetowej zostaną utworzone w ciągu roku budżetowego, sprawozdania sporządza się zgodnie z przyjętym planem finansowym na dany rok budżetowy.

3. W przypadku gdy w ustawie budżetowej wydatki państwowego funduszu celowego są planowane jako przelewy redystrybucyjne, w sprawozdaniu w kolumnie „Wykonanie”, bezpośrednio pod pozycją przelewy redystrybucyjne, wykazuje się faktycznie poniesione ostateczne wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.

4. Sprawozdanie agencji wykonawczej, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 4 rozporządzenia, przez ministra nadzorującego działalność danej agencji wykonawczej.

5. Sprawozdanie instytucji gospodarki budżetowej, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 4 rozporządzenia, przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego.

6. Na formularzu sprawozdania agencji wykonawczej i instytucji gospodarki budżetowej w pozycji „Adresat” wpisuje się wyrazy: „Ministerstwo Finansów za pośrednictwem” oraz nazwę właściwego ministerstwa, którym kieruje minister sprawujący nadzór lub nazwę właściwego organu wykonującego funkcje organu założycielskiego.

7. Sprawozdanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Agencyjnych, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 4 rozporządzenia, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i ministra właściwego do spraw energii.

Rozdział 11

Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 18. 1. Dysponenci środków budżetu państwa, przekazujący jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sporządzają na podstawie sprawozdań otrzymanych od zarządów tych jednostek, łączne sprawozdania Rb-50, oddzielnie dla gmin, powiatów oraz samorządów województw, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf odrębnie:

1) dla dotacji;

2) dla wydatków.

2. Dysponenci środków budżetu państwa, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przekazują do dysponentów części budżetowych sprawozdania Rb-50 pięć dni przed terminem przekazania sprawozdań do Ministerstwa Finansów.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, dysponenci części budżetowych przekazują do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 12

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

§ 19. 1. Sprawozdanie jednostkowe Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach sporządzają, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjno-prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownicy:

1) jednostek budżetowych,

2) uczelni publicznych

– w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, dla placówek sporządzają dysponenci części budżetowych.

3. Wymienione w ust. 1 państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70, bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. poz. 864).

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia, dla zadania wymienionego w ust. 3, wykazuje się na oddzielnym formularzu, z dokładnym określeniem w tytule formy organizacyjno-prawnej i rodzaju zadania, wyłącznie w zakresie wykonania. W kolumnie 14 – „Wykonanie wynagrodzeń osobowych” należy podać wysokość wynagrodzeń finansowanych przez daną jednostkę organizacyjną (bez ujmowania wynagrodzeń w części finansowanej z Funduszu Pracy).

5. Państwowe jednostki organizacyjne, wymienione w ust. 1, sporządzają sprawozdania dla wszystkich zatrudnionych według statusu zatrudnienia; w odrębnych pozycjach należy wymienić oddzielnie:

1) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe;

3) członków korpusu służby cywilnej;

4) etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych;

5) sądowych kuratorów zawodowych;

6) ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;

7) asesorów prokuratorskich i asesorów sądowych;

8) funkcjonariuszy Służby Celnej;

9) sędziów i prokuratorów;

10) żołnierzy i funkcjonariuszy;

11) etatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych;

12) pracowników Rządowego Centrum Legislacji, niezaliczonych do grup pracowniczych wymienionych w pkt 1–11;

13) członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

14) nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej;

15) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;

16) referendarzy sądowych;

17) asystentów sędziów i prokuratorów;

18) specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

§ 20. W poszczególnych kolumnach sprawozdania ujmuje się:

1) w kolumnie 1 – symbol części budżetowej;

2) w kolumnie 2 – symbol statystyczny województwa;

3) w kolumnie 3 – dysponenci części budżetowych mogą wprowadzać oznaczenie dysponentów podległych (nie należy wypełniać w sprawozdaniu łącznym dysponenta części budżetowej);

4) w kolumnie 4 – wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia form organizacyjno-prawnych:

a) 020 – jednostki budżetowe,

b) 050 – uczelnie publiczne;

5) w kolumnie 5 – wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia rodzaju zadania:

a) A – podstawowa działalność jednostki organizacyjnej (nie obejmuje zadania wymienionego jako B),

b) B – osoby zatrudnione do prac interwencyjnych i robót publicznych;

6) w kolumnach 6 i 7 – wprowadza się odpowiednio dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej;

7) w kolumnie 8 – podaje się następujące symbole dla statusu zatrudnienia:

a) 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

b) 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

c) 03 – członkowie korpusu służby cywilnej,

d) 04 – etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych,

e) 05 – sądowi kuratorzy zawodowi,

f) 06 – eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,

g) 07 – asesorzy prokuratorscy i asesorzy sądowi,

h) 08 – funkcjonariusze Służby Celnej,

i) 09 – sędziowie i prokuratorzy,

j) 10 – żołnierze i funkcjonariusze,

k) 11 – etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,

l) 12 – pracownicy Rządowego Centrum Legislacji niezaliczeni do grup pracowniczych wymienionych w lit. a–k,

m) 13 – członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej,

n) 14 – nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej,

o) 15 – członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,

p) 16 – referendarze sądowi,

r) 17 – asystenci sędziów i prokuratorów,

s) 18 – specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,

8) w kolumnie 9 – „Plan po zmianach” wykazuje się plan zatrudnienia jednostki w ujęciu średniorocznym (dysponenci części budżetowych dane zbiorcze wypełniają z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), na które jednostka sprawozdawcza otrzymała wynagrodzenia osobowe, nie wliczając osób zatrudnionych poza granicami kraju; przyznane zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku, z późniejszym terminem uruchomienia, a także w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy likwidacji lub przekształceniu, należy wykazać w planie, również w ujęciu średniorocznym; jednostki zaliczone do działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – podają zatrudnienie ustalone we własnym zakresie;

9) w kolumnie 10 – „Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym” wykazuje się przeciętną liczbę zatrudnionych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (dysponenci części budżetowych dane zbiorcze wypełniają z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w okresie sprawozdawczym, przy czym:

a) przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym oblicza się, dodając przeciętne liczby zatrudnionych, w tym także na zastępstwo, w poszczególnych miesiącach roku, które upłynęły od początku roku do końca okresu sprawozdawczego, i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę tych miesięcy; przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu oblicza się, dodając połowę stanu zatrudnionych na początku miesiąca, stan zatrudnionych w 15. dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca; otrzymaną sumę dzieli się przez 2,

b) do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób, które nie otrzymują za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy, tj. np. osób będących na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych,

c) w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy przekształceniu lub likwidacji, podaje się w wykonaniu przeciętną liczbę zatrudnionych za okres, w którym te jednostki funkcjonowały w państwowej sferze budżetowej; oznacza to, że jeżeli jednostka np. funkcjonowała przez 4 miesiące i zatrudniała 15 osób, to średniorocznie wykazuje 5 osób (15 osób x 4 miesiące: 12 miesięcy),

d) zatrudnienie osób niepełnosprawnych należy ujmować tylko z tych miesięcy, w których wynagrodzenia tych osób były finansowane z wynagrodzeń danej jednostki, w przeliczeniu na przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym; oznacza to, że jeżeli w ciągu roku były zatrudnione 4 osoby niepełnosprawne, których wynagrodzenia co drugi miesiąc były finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to średniorocznie wykazuje się 2 osoby;

10) w kolumnie 11 – „Stan na koniec okresu sprawozdawczego” wykazuje się liczbę zatrudnionych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (dysponenci części budżetowych dane zbiorcze wypełniają z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), tj. podaje się stan ewidencyjny pełnozatrudnionych (po przeliczeniu); do ustalenia stanu zatrudnienia stosuje się pkt 9 lit. b;

11) w kolumnach 12 i 13 – wykazuje się wydatki klasyfikowane w § 401–407 klasyfikacji budżetowej, ustalone dla jednostki sprawozdawczej w ramach wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok, tj. plan po zmianach wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów przez dysponentów środków budżetowych. W kolumnie „Plan po zmianach” w państwowych jednostkach budżetowych dane liczbowe powinny obejmować wynagrodzenia wynikające z załącznika do ustawy budżetowej „Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych” – w sprawozdaniu dysponenta części budżetowej, a w przypadku sprawozdań jednostek podległych – kwoty wynagrodzeń określone przez dysponenta części budżetowej, powiększone o:

a) wynagrodzenia przyznane z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania na podstawie uchwał Rady Ministrów,

b) wynagrodzenia na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych

– przy czym plan po zmianach powinien również uwzględniać zmiany wprowadzone na podstawie art. 171, art. 172 i art. 194 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, z późn. zm.);

12) w kolumnach 14 i 15 – wykazuje się wykonanie wydatków klasyfikowanych w § 401–407 klasyfikacji budżetowej, od początku roku do końca okresu sprawozdawczego; w kolumnach tych nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy.

§ 21. 1. W kolumnach 14 i 15 kwoty wynagrodzeń powinny być ujmowane w wysokości zgodnej z kwotami brutto listy płac (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne opłacanymi przez ubezpieczonych oraz z zaliczką na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń, niezależnie od terminu płatności). Dane liczbowe wykazane w „Wykonaniu” według list płac brutto nie mogą przekraczać ustalonego zgodnie z § 20 pkt 11 planu po zmianach wynagrodzeń.

2. Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144) ujmuje się w kolumnie 15.

§ 22. 1. Dysponenci części budżetowych sporządzają sprawozdanie łączne w szczegółowości określonej dla sprawozdań jednostkowych i przekazują na elektroniczną skrzynkę podawczą Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Sprawozdanie sporządza się według wytycznych Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce: Działalność > Finanse Publiczne > Budżet państwa > Sprawozdawczość budżetowa.

3. W sporządzonych przez dysponentów części budżetowych sprawozdaniach Rb-70 nie wykazuje się pozycji zbiorczych.

Rozdział 13

Sprawozdania sporządzane przez placówki i sposób ich włączania do sprawozdań łącznych dysponentów części budżetowych

§ 23. 1. Kierownik placówki sporządza i przekazuje do dysponenta części budżetowej sprawozdania jednostkowe:

1) Rb-23PL – sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki;

2) Rb-27PL – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki;

3) Rb-28PL – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki;

4) Rb-34PL – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych.

2. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu – w kwotach wynikających z planów finansowych placówki;

2) w zakresie wykonania – narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

3. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się, wykazując:

1) w rubrykach 2 i 3 – nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

2) w wierszu 1 – stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasie – suma sald konta 101 „Kasa” i 131 „Rachunki bieżące”;

3) w wierszu 2 – pozostałość dochodów wykonanych w roku ubiegłym – saldo konta 750 „Dochody budżetowe”;

4) w wierszu 3 – pozostałość środków budżetowych otrzymanych w roku ubiegłym na wykonywanie wydatków, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią – część salda konta 810 „Fundusz środków na wydatki budżetowe”;

5) w wierszu 4 – dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych dla dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

6) w wierszu 5 stałą zaliczkę – część salda konta 200 „Rozrachunki”;

7) w wierszu 6 – dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych sum obcych;

8) w wierszu 7 – środki budżetowe przyznane przez dysponenta części budżetowej w okresie sprawozdawczym na wykonywanie wydatków budżetowych;

9) w wierszu 8 – wykonane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym;

10) w wierszu 9 – wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym;

11) w wierszu 9a – wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym ze środków stałej zaliczki przyznanej w latach poprzednich;

12) w wierszu 10 – stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie – suma sald konta 101 „Kasa” i 131 „Rachunki bieżące”;

13) w wierszu 11 – pozostałość dochodów budżetowych wykonanych w placówce; saldo konta 750 „Dochody budżetowe”;

14) w wierszu 12 – pozostałość środków budżetowych przyznanych przez dysponenta części budżetowej na wykonywanie wydatków; część salda konta 810 „Fundusz środków na wydatki budżetowe”;

15) w wierszu 13 – dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych dla dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

16) w wierszu 14 – stałą zaliczkę – część salda konta 200 „Rozrachunki”;

17) w wierszu 15 – dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych dla sum obcych.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się, wykazując:

1) w rubryce 2 i 3 – nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

2) w kolumnie „Plan” – kwoty wynikające z planu finansowego dochodów placówki;

3) w kolumnie „Wykonanie” – na podstawie danych ewidencji analitycznej dochodów budżetowych prowadzonej do konta 750 „Dochody budżetowe”, kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się, wykazując:

1) w rubryce 2 i 3 – nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

2) w kolumnie „Plan” – kwoty wynikające z planu finansowego wydatków placówki;

3) w kolumnie „Wykonanie” – kwoty wykonanych wydatków budżetowych placówki na podstawie danych ewidencji analitycznej wydatków budżetowych, prowadzonej do konta 400 „Wydatki budżetowe”.

7. Sprawozdanie jednostkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, wykazując:

1) w dziale A „Dochody”:

a) w kolumnie „plan” – kwoty dochodów planowanych w ramach planu finansowego,

b) w kolumnie „wykonanie” – kwoty dochodów na podstawie danych ewidencji analitycznej dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

2) w dziale B „Wydatki”:

a) w kolumnie „plan” – kwoty wydatków planowanych w ramach planu finansowego,

b) w kolumnie „wykonanie” – kwoty wydatków, na podstawie danych ewidencji analitycznej wydatków, o których mowa w art. 163 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

c) w wierszu K 150 „Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego” – stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunku bankowym i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

d) w wierszu P 150 „Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego” – stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 24. 1. Dysponent części budżetowej, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o dochodach wykazuje odpowiednio:

1) dane ze sprawozdań placówek;

2) kwoty wynikające z otrzymanych przelewów pieniężnych dochodów budżetowych z placówek, otrzymane w danym okresie sprawozdawczym;

3) kwoty przekazanych środków pieniężnych – z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów – stanowiące równowartość zrealizowanych przez placówkę dochodów w danym okresie sprawozdawczym i pozostawionych w placówce, jako środki przyznane na finansowanie wydatków.

2. Sprawozdanie łączne o dochodach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent części budżetowej sporządza następująco:

1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał – po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartały – po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartały – po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

13) za rok włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za IV kwartały – po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku do końca roku, na dzień kończący rok budżetowy, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie, określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

3. Dysponent części budżetowej, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o wydatkach (Rb-28) wykazuje odpowiednio:

1) dane ze sprawozdań placówek;

2) kwoty środków pieniężnych przekazanych placówkom na wydatki budżetowe w danym okresie sprawozdawczym;

3) kwoty przekazanych w danym okresie sprawozdawczym środków pieniężnych – z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów – stanowiące równowartość zrealizowanych dochodów przez placówki i pozostawionych im jako środki przyznane na finansowanie wydatków.

4. Sprawozdanie łączne o wydatkach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent części budżetowej sporządza następująco:

1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał – po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartały – po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartały – po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku roku do końca poszczególnych miesięcy, na dzień kończący miesiąc, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartały, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

13) za rok włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za IV kwartały – po przeliczeniu na złote po ustalonym przez NBP średnioważonym kursie walut liczonym narastająco od początku do końca roku, na dzień kończący rok budżetowy, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, po uwzględnieniu zwrotów środków z placówek, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

5. Dysponent części budżetowej sporządza sprawozdanie łączne Rb-34PL na podstawie danych ze sprawozdań placówek, po przeliczeniu ich na złote przy zastosowaniu kursu średniego NBP, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy.

6. Dysponent części budżetowej sporządza sprawozdanie łączne Rb-23PL na podstawie sprawozdań placówek Rb-23PL za IV kwartały, w zakresie danych dotyczących wierszy od 1 do 6 i od 10 do 15, po ich przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego NBP aktualnego na dzień kończący rok budżetowy.

7. Dysponent części budżetowej na otrzymanych sprawozdaniach jednostkowych umieszcza adnotację o kursie waluty, według którego przeliczane są dane ze sprawozdań jednostkowych.

8. Do czasu otrzymania oryginałów sprawozdań dane ze sprawozdań przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną mogą być włączone do sprawozdań łącznych dysponenta części budżetowej.

9. Przesłanie sprawozdania faksem lub pocztą elektroniczną nie zwalnia kierownika placówki z obowiązku przekazania oryginału sprawozdania.

10. Dysponent części budżetowej sprawdza, czy otrzymany oryginał sprawozdania jest zgodny ze sprawozdaniem przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli dane wykazane w sprawozdaniu przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną są niezgodne z danymi wykazanymi w oryginale sprawozdania placówki, dysponent części budżetowej koryguje sprawozdanie łączne za bieżący okres sprawozdawczy.

11. Dopuszcza się, aby w sytuacjach kryzysowych (np. ewakuacja placówki), gdy nie jest możliwe otrzymanie sprawozdania z placówki, dysponent części budżetowej włączył do sprawozdania łącznego dane placówki z poprzedniego okresu sprawozdawczego w ramach danego roku budżetowego oraz:

1) w zakresie dochodów:

a) kwoty wynikające z otrzymanych przelewów pieniężnych dochodów budżetowych z placówek, otrzymane w danym okresie sprawozdawczym,

b) kwoty przekazanych środków pieniężnych – z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów – stanowiące równowartość zrealizowanych przez placówkę dochodów w danym okresie sprawozdawczym i pozostawionych w placówce jako środki przyznane na finansowanie wydatków;

2) w zakresie wydatków:

a) kwoty środków pieniężnych przekazanych placówkom na wydatki budżetowe w danym okresie sprawozdawczym,

b) kwoty przekazanych w danym okresie sprawozdawczym środków pieniężnych – z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów – stanowiące równowartość zrealizowanych dochodów przez placówki i pozostawionych im jako środki przyznane na finansowanie wydatków,

a w przypadku braku sprawozdań w danym roku budżetowym, odpowiednio dane, o których mowa w pkt 1 i 2 lit. a i b; dane te należy wykazać w § „nierozliczone dochody otrzymane z placówek polskich za granicą” w sprawozdaniu Rb-27 i w § „nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na finansowanie wydatków” w sprawozdaniu Rb-28.

Rozdział 14

Sprawozdanie Rb-FUS z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

§ 25. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z treścią formularza.

Rozdział 15

Sprawozdanie Rb-FER z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego

§ 26. Sprawozdanie sporządza się zgodnie z treścią formularza.

Rozdział 16

Sprawozdanie Rb-28 Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

§ 27. 1. Sprawozdanie sporządza się w odniesieniu do wydatków w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków ze środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – finansowanych w ramach budżetu państwa (tj. z wyłączeniem wydatków w ramach budżetu środków europejskich ujętych w sprawozdaniu Rb-28 UE).

2. Sprawozdanie sporządza się w szczegółowości: program, część, dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w programach.

3. Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych: „Plan (po zmianach)”, „Zaangażowanie”, „Wykonanie wydatków” – w podziale na wkład Unii Europejskiej oraz wkład budżetu państwa.

4. Wkład Unii Europejskiej – dotyczy wydatków budżetu państwa na realizację programów i projektów podlegających refundacji z budżetu Unii Europejskiej, z wyłączeniem wydatków ze środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą „1”, „5” lub „8”.

5. Wkład budżetu państwa – dotyczy wydatków budżetu państwa na współfinansowanie krajowe wkładu publicznego w realizację programów i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z wyłączeniem wydatków ze środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą „2”, „6”, „9”.

6. Sprawozdanie sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Nazwa Programu” należy powtórzyć tyle razy nazwę danego programu, ile wystąpi wierszy w kolumnach: „dział”, „rozdział”, „paragraf”;

2) w kolumnach „część”, „dział”, „rozdział”, „paragraf” należy kolejno wypełniać wszystkie pola dla danego paragrafu;

3) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych;

4) w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje kwoty wynikające z zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie, decyzji, porozumień i innych dokumentów, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

5) w kolumnie „Wykonanie wydatków” wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej.

Rozdział 17

Sprawozdanie Rb-28 Programy WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

§ 28. 1. Sprawozdanie sporządza się w odniesieniu do wydatków w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, a także środków wydatkowanych na finansowanie podatku od towarów i usług (VAT) wynikającego z realizacji ww. płatności – finansowanych w ramach budżetu państwa (z wyłączeniem wydatków w ramach budżetu środków europejskich ujętych w sprawozdaniu Rb-28UE WPR).

2. Sprawozdanie sporządza się w szczegółowości: program, część, dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w programach.

3. Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych: „Plan (po zmianach)”, „Zaangażowanie”, „Wykonanie wydatków” – w podziale na wkład Unii Europejskiej oraz wkład budżetu państwa.

4. Wkład Unii Europejskiej – dotyczy wydatków budżetu państwa na realizację programów i projektów podlegających refundacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą „8”.

5. Wkład budżetu państwa – dotyczy wydatków budżetu państwa na współfinansowanie krajowe wkładu publicznego w realizację programów i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą „9”, a także wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) związanych z realizacją tych projektów i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą „0”.

6. Sprawozdanie sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Nazwa Programu” należy powtórzyć tyle razy nazwę danego programu, ile wystąpi wierszy w kolumnach: „dział”, „rozdział”, „paragraf”;

2) w kolumnach „część”, „dział”, „rozdział”, „paragraf” należy kolejno wypełniać wszystkie pola dla danego paragrafu;

3) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych;

4) w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się kwoty wynikające z decyzji, umów zawartych z beneficjentami programu i innych umów i postanowień, które powodują konieczność wydatkowania w danym roku budżetowym środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej;

5) w kolumnie „Wykonanie wydatków” wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej.

Rozdział 18

Rb-28NW Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA

§ 29. 1. Sprawozdanie sporządza się w odniesieniu do wydatków w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA – finansowanych w ramach budżetu państwa (tj. z wyłączeniem wydatków w ramach budżetu środków europejskich ujętych w sprawozdaniu Rb-28 UE), które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

2. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, sporządzają sprawozdania z wykonania planów tych wydatków w szczegółowości: część, dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w programach.

3. Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych: „Plan”, „Wykonanie wydatków” – w podziale na wkład Unii Europejskiej oraz wkład budżetu państwa.

4. Wkład Unii Europejskiej – dotyczy wydatków budżetu państwa na realizację programów i projektów podlegających refundacji z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą „1”, „5” lub „8”.

5. Wkład budżetu państwa – dotyczy wydatków budżetu państwa na współfinansowanie krajowego wkładu publicznego w realizację programów i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą „2”, „6”, „9” .

6. W kolumnie „Nazwa Programu” należy powtórzyć tyle razy nazwę danego programu, ile wystąpi wierszy w kolumnach: „dział”, „rozdział”, „paragraf”.

7. W kolumnach „część”, „dział”, „rozdział”, „paragraf” należy kolejno wypełniać wszystkie pola dla danego paragrafu.

8. W kolumnie „Plan” wykazuje się, ustalony przez Radę Ministrów, plan finansowy, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

9. W kolumnie „Wykonanie wydatków” wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku dla środków na wydatki niewygasające, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków, o których mowa w art. 181 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w kolumnie „Wykonanie wydatków” wykazuje się faktycznie zrealizowane wydatki ujęte w planie, tj. odpowiednio: dane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku dla środków na wydatki niewygasające oraz kwotę środków przekazanych na rachunki beneficjentów programów operacyjnych, po uwzględnieniu zwrotów.

11. Dane w sprawozdaniach wykazuje się według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku, w którym ustalony został plan przez Radę Ministrów.

Rozdział 19

Korekty sprawozdań

§ 30. 1. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzonych za bieżący okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem § 9 ust. 6 rozporządzenia.

2. Sprawozdania za IV kwartały i łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Przekazując korektę sprawozdania należy dołączyć wyjaśnienie przyczyny dokonywania korekty.

Rozdział 20

Przekazywanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego

§ 31. 1. W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa przekazuje się sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL.

2. Szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań przekazywanych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa wskazany jest w „Dokumentacji Użytkownika dla Modułu Sprawozdawczości” dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa.

3. Sprawozdania Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy Ministerstwo Finansów udostępnia Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

4. Sprawozdania Rb-28 Programy WPR Ministerstwo Finansów udostępnia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 32. 1. Sprawozdania Rb-70, Rb-FUS i Rb-FER przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym; wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/, w zakładce: Działalność > Finanse publiczne > Budżet państwa > Sprawozdawczość budżetowa.

§ 33. (uchylony).

Załącznik 38. [INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik nr 38

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-27UE z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich

§ 1. Sprawozdania miesięczne i roczne są sporządzane w układzie: program, dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w programach.

§ 2. Sprawozdania, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Nazwa programu” wykazuje się nazwę programu finansowanego z udziałem środków europejskich; zgodnie z załącznikiem do ustawy budżetowej;

2) w kolumnie „Plan” wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego na dany rok;

3) w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się środki otrzymane na odpowiednie rachunki programowe i przekazane po ich przewalutowaniu na rachunek dysponenta części 87. Dochody budżetu środków europejskich, z uwzględnieniem § 3.

§ 3. 1. Sprawozdanie obejmuje również środki z tytułu sprzedaży towarów rolno-spożywczych, realizowanej na podstawie przepisów o działaniach interwencyjnych na wspólnotowych rynkach rolnych, wpłacane przez Agencję Rynku Rolnego na rachunek dochodów dysponenta części 35, a następnie wpłacane przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na rachunek dysponenta części 87.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27 dysponenta części 35.

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

§ 4. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: program, część, dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w programach. Sumowaniu w ramach programu podlegają pozycje w kolumnach: „plan po zmianach”, „zaangażowanie”, „płatności narastająco od początku roku”, „zwroty narastająco od początku roku dotyczące płatności roku bieżącego”, „wykonanie wydatków”.

§ 5. Sprawozdania, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Nazwa programu” wykazuje się pełną nazwę programu finansowanego z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ze wskazaniem perspektywy finansowej: nazwę programu należy powtórzyć tyle razy, ile wystąpi wierszy w kolumnach „część”, „dział”, „rozdział” i „paragraf”;

2) w kolumnach – „część”, „dział”, „rozdział”, „paragraf” należy kolejno wypełniać wszystkie pola dla danego paragrafu;

3) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego na dany rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych;

4) w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się kwoty wynikające z decyzji, zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu środków europejskich, postanowień lub porozumień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;

5) w kolumnie „Płatności narastająco od początku roku” wykazuje się środki z budżetu środków europejskich, przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) beneficjentom lub odbiorcom płatności na podstawie zleceń płatności. Dane te wykazuje się na podstawie przekazanych przez BGK informacji dotyczących płatności, które zostały ujęte w księgach rachunkowych dysponenta. Kwota płatności jest wykazywana również na podstawie korekt przekazywanych przez instytucje posiadające upoważnienie do wystawiania zleceń i dokonywania płatności;

6) w kolumnie „Zwroty wydatków narastająco od początku roku dotyczące płatności roku bieżącego” wykazuje się zwroty wydatków w ramach budżetu środków europejskich, dokonane w bieżącym roku budżetowym, dotyczące płatności zrealizowanych w tym samym roku. W przypadku nadpłacenia zwrotu wydatku, kwotę zwrotu należy pomniejszyć o kwotę już zwróconą przez Ministra Finansów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów potwierdzającego dokonanie zwrotu do wnioskodawcy lub na podstawie informacji udostępnianej przez BGK w formie elektronicznej. W przypadku zwrotów dokonanych w ostatnim dniu roboczym danego roku kalendarzowego, a zaksięgowanych na rachunku BGK w kolejnym roku kalendarzowym, za datę dokonania zwrotu uważa się datę obciążenia rachunku instytucji dokonującej zwrotu środków;

7) w kolumnie „Wykonanie wydatków” wykazuje się środki z budżetu środków europejskich, przekazane przez BGK beneficjentom lub odbiorcom płatności na podstawie zleceń płatności, wykazane w kolumnie „Płatności narastająco od początku roku”, pomniejszone o kwoty wykazane w kolumnie „Zwroty wydatków narastająco od początku roku dotyczące płatności roku bieżącego”;

8) w kolumnach „Plan (po zmianach)”, „Zaangażowanie”, „Płatności narastająco od początku roku”, „Zwroty wydatków narastająco od początku roku dotyczące płatności roku bieżącego” i „Wykonanie wydatków” na końcu zestawienia podaje się kwoty ogółem;

9) w tabeli „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)” kolumny „Nazwa programu”, „część”, „dział” i „rozdział” wypełnia się zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 1 i 2;

10) w tabeli „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)” w kolumnach rok: „n-1”, rok: „n-2”, rok: „n-3”, rok: „n-4” itd. wykazuje się zwroty wydatków w ramach budżetu środków europejskich, dokonanych w danym roku budżetowym (n) i dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych, z uwzględnieniem zwróconych przez Ministra Finansów nadpłaconych zwrotów wydatków na podstawie skierowanych do niego wniosków oraz dokonanych korekt tych zwrotów, określone zgodnie ze schematem (n-1, n-2, n-3, n-4, itd.). W sprawozdaniach w kolejnych latach budżetowych należy dodawać kolejne kolumny: n-5, n-6, n-7 itd., w przypadku dokonania zwrotów dotyczących płatności z poprzednich lat budżetowych. Obowiązuje zasada prezentacji kolumn, w których pierwsza kolumna zawsze przedstawia dane dotyczące roku poprzedniego w stosunku do roku bieżącego (n-1), a ostatnia kolumna dotyczy roku 2010. W kolumnie „Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych” – wykazuje się zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku środki na podstawie pisma Ministerstwa Finansów potwierdzającego dokonanie zwrotu do wnioskodawcy lub na podstawie informacji udostępnianej przez BGK w formie elektronicznej. W sprawozdaniu składanym w roku (n) – należy wykazać zwrócone w roku (n) przez Ministra Finansów nadpłacone środki dotyczące zwrotów dokonanych w latach poprzednich (n-1, n-2, n-3.... itd.). Dane dotyczące zwróconych błędnie nadpłaconych środków wykazuje się na podstawie przekazanych przez Ministerstwo Finansów informacji o dokonanych zwrotach lub na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z systemu BGK-ZLECENIA, które zostały ujęte w księgach rachunkowych dysponenta;

11) (uchylony);

12) dopuszcza się, aby w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe lub pozostające do wyjaśnienia obciążenia oraz uznania rachunku Ministerstwa Finansów do obsługi płatności prowadzonego w BGK wykazywać, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu; niewłaściwe obciążenia wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku – jako liczbę ujemną. Niewłaściwe przelewy środków powinny być wyjaśnione i rozliczone w następnym okresie sprawozdawczym.

§ 6. 1. Sprawozdanie Rb-28UE przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

§ 7. 1. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzonych za bieżący okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem § 9 ust. 6 rozporządzenia.

2. Łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Przekazując korektę sprawozdania należy dołączyć wyjaśnienie przyczyny dokonywania korekty.

§ 7a. Sprawozdania Rb-28UE Ministerstwo Finansów udostępnia Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-28UE WPR z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

§ 8. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: program, dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w programach.

2. Sprawozdanie obejmuje także informację o zwrotach wydatków z roku bieżącego i lat ubiegłych.

§ 9. Sprawozdania, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Nazwa programu” wykazuje się nazwę programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację Wspólnej Polityki Rolnej;

2) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego na dany rok z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych;

3) w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się kwoty wynikające z decyzji, umów zawartych z beneficjentami projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu środków europejskich i innych umów oraz postanowień, które powodują konieczność wydatkowania w danym roku budżetowym środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej;

4) w kolumnie „Wykonanie wydatków” wykazuje się wydatki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, poniesione ze środków – przekazanych do dyspozycji właściwym dysponentom części budżetowych przez BGK – pochodzących z budżetu środków europejskich – na podstawie wyciągów syntetycznych lub wyciągów bankowych pozyskiwanych z systemu BGK, które zostały ujęte w księgach rachunkowych dysponenta.

§ 10. Informacja o zwrotach wydatków, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządzana jest następująco:

1) w kolumnie „Nazwa programu” wykazuje się nazwę programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, w ramach którego dokonany został zwrot;

2) w kolumnie „Wykonanie wydatków”, w odniesieniu do zwrotów w roku bieżącym, wykazuje się kwoty uruchomionych wydatków w danym roku budżetowym oraz kwoty, które nie zostały zrefundowane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i odnoszące się do danego roku budżetowego – zwrócone w okresie tego roku budżetowego z uwzględnieniem okresu przejściowego, o którym mowa w odrębnych przepisach, przez właściwych dysponentów części budżetowych na rachunek bankowy Ministra Finansów do obsługi środków europejskich w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa w odrębnych przepisach;

3) w kolumnie „Wykonanie wydatków”, w odniesieniu do zwrotów z lat ubiegłych, wykazuje się kwoty uruchomionych wydatków w ubiegłych latach budżetowych oraz kwoty, które nie zostały zrefundowane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i odnoszące się do ubiegłych lat budżetowych – zwrócone w okresie bieżącego roku budżetowego przez właściwych dysponentów części budżetowych na rachunek bankowy Ministra Finansów do obsługi środków europejskich w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 11. W zakresie korekty danych stosuje się odpowiednio przepis § 7.

§ 12. 1. Sprawozdanie Rb-28UE WPR przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

§ 13. Sprawozdania Rb-28UE WPR Ministerstwo Finansów udostępnia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załącznik 39. [INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik nr 39

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO [13]

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

§ 1. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

§ 2. 1. Jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe z następujących dochodów budżetowych:

1) z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z § 3 ust. 1, oraz pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;

2) dochodów jednostki budżetowej, zgodnie z § 3 ust. 2;

3) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa;

5) dotacji celowych z państwowych funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa, nie są wykazywane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

3. Jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach jednostkowych sporządzanych za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” – wykazują dochody budżetowe, pobrane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości otrzymanych wpływów na rachunek bieżący.

4. Jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych zgodnie z § 3 ust. 2.

§ 3. 1. Sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, sporządza się na podstawie danych księgowości podatkowej w sposób następujący:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

2) w kolumnie „Należności” wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. W kolumnie tej wykazuje się również zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką. W kolumnie „Należności” nie wykazuje się należności długoterminowych;

3) w kolumnie „Potrącenia” ujmuje się skutki wykorzystania szczególnych przypadków wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa; skutków tych nie wykazuje się w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”;

4) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą;

5) w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty;

6) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków; odrębne kwoty każdego z tych podatków ustala się za pomocą wskaźników, wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym;

7) w odpowiednich kolumnach „Saldo końcowe” wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone) ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych; w kolumnie „zaległości netto” nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym;

8) w kolumnie „Należności pozostałe do zapłaty” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności” oraz kwotami wykazanymi w kolumnach „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” i „Potrącenia” z uwzględnieniem nadpłat;

9) w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina lub miasto na prawach powiatu mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu; w przypadku zastosowania przez gminę lub miasto na prawach powiatu obniżenia górnej stawki, różnicę – pomiędzy stawką górną a przyjętą w uchwale przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu, przemnożoną przez podstawę opodatkowania – wykazuje się w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek...” sprawozdań dotyczących dochodów budżetowych narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego;

10) w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień...” wykazuje się (bez ulg i zwolnień ustawowych) skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień;

11) w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” w zakresie:

a) umorzeń zaległości podatkowych – wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez organ podatkowy gminy lub miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy umorzeń w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy lub miasta na prawach powiatu. Wykazane w tej kolumnie skutki powinny wynikać z decyzji właściwych organów gminy lub miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności. Wykazane kwoty powinny być zgodne z rejestrem przypisów i odpisów,

b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru – wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy. Skutki wykazane w tej kolumnie powinny wynikać z decyzji organu podatkowego, zarówno w zakresie bieżących, jak i zaległych należności. W przypadku podjęcia przez organ podatkowy decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku bądź zaległości podatkowej, skutki finansowe wynikające z tych decyzji powinny być wykazywane za kolejne okresy sprawozdawcze w roku, w którym została wydana decyzja. Wykazane kwoty nie muszą wynikać z rejestrów przypisów i odpisów.

W kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy”, wykazuje się również skutki ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy lub miasta na prawach powiatu, a także zwolnienia z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru tych należności, udzielanych w trybie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.); w kolumnie tej nie wykazuje się skutków finansowych wynikających z ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym, a także będących wynikiem orzeczeń wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organu II instancji;

12) skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy, dotyczące korekt deklaracji na podatek za lata ubiegłe, wykazuje się za okresy sprawozdawcze w roku, w którym otrzymano od podatników korekty deklaracji.

1a. Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

1) podatków i opłat wykazuje się w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w sposób następujący:

a) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,

b) w kolumnach: „Należności”, „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, „zaległości netto” wykazuje się dane zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym,

c) w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty,

d) w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności” oraz kwotami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”;

2) udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje się w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w sposób następujący:

a) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,

b) w kolumnach: „Należności” oraz „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dane zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym,

c) w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty,

d) w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności” oraz kwotami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”.

2. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek budżetowych sporządza się w zakresie wpływów planowanych, należnych, wykonanych i otrzymanych oraz należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone); W kolumnie „zaległości netto” nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym; z zastrzeżeniem ust. 5. Dochody wykonane wykazuje się na podstawie danych księgowości analitycznej dochodów budżetowych do rachunku bieżącego – subkonto dochodów oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą.

3. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wykazuje się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” – wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

2) w kolumnie „Należności” – należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

3) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” – przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów tych jednostek we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy;

4) w kolumnie „Dochody otrzymane” – kwoty udziałów, które wpłynęły na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym;

5) w kolumnach „Saldo końcowe” – odpowiednio: należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty wynikające z rozliczeń budżetu państwa z jednostkami samorządu terytorialnego;

6) w sprawozdaniu rocznym w kolumnach „Należności”, „Dochody wykonane”, „zaległości netto” i „nadpłaty” kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny być zgodne z kwotami wykazanymi przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w informacji zamieszczonej do dnia 15 lutego roku następującego po roku budżetowym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/, w zakładce: Działalność > Finanse publiczne > Budżet państwa > Informacje budżetowe.

4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, wykazuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w następujący sposób:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” – wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach; kwoty planowanych dochodów powinny być zgodne w zakresie:

a) subwencji ogólnej – z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów o przyznanych kwotach subwencji ogólnej i jej poszczególnych części,

b) dotacji celowych z budżetu państwa – z decyzjami dysponentów części budżetowych o przyznanych kwotach dotacji celowych;

2) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” – wykazane kwoty powinny być zgodne z kwotami subwencji ogólnej i jej poszczególnych części przekazanymi przez Ministra Finansów oraz kwotami dotacji celowych przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6;

3) w kolumnie „Dochody otrzymane” – kwoty subwencji ogólnej i dotacji celowych, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.

5. Dochody budżetowe wykonane bez przypisu należności, dla których przepisy odrębne nie przewidują przypisu, w kolumnie „Należności” należy wykazać w wysokości zrealizowanych dochodów, na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego – subkonto dochodów oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą.

6. W sprawozdaniach rocznych jednostki samorządu terytorialnego wykazują wysokość otrzymanych dotacji celowych, po potrąceniu zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

§ 4. 1. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych:

1) jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – wypełniają w zakresie wpływów planowanych i wykonanych;

2) jednostki budżetowe, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za marzec, czerwiec, wrzesień i za rok – wypełniają kolumny: „Plan (po zmianach)”, „Należności”, „Potrącenia”, „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, „Dochody otrzymane”, „Saldo końcowe”;

3) gminy oraz miasta na prawach powiatu za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok – wypełniają kolumny: „Plan (po zmianach)”, „Należności”, „Potrącenia”, „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, „Dochody otrzymane”, „Saldo końcowe”, „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy”, „Skutki udzielonych ulg i zwolnień ...”, „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy”.

2. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych, w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych.

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 5. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się zgodnie z treścią formularza w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

§ 6. 1. W sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio realizujących zadania:

1) w kolumnie „Plan” wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki realizującej zadanie;

2) w kolumnie „Należności” wykazuje się salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów, z uwzględnieniem § 3 ust. 5; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

3) w kolumnie „Dochody wykonane ogółem” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą;

4) w kolumnie „Dochody przekazane” wykazuje się dochody przekazane na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego; w sprawozdaniu za IV kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych, z uwzględnieniem dochodów przekazanych do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym;

5) w odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone);

6) jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia kolumny „Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego”.

2. Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w kolumnie:

1) „Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” wykazują dochody wykonane, należne jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów, tzn. nie stanowiące dochodów budżetu państwa;

2) „Dochody przekazane” wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący – subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację; w sprawozdaniu za IV kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych, z uwzględnieniem dochodów przekazanych do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

3. Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych, w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ wykazują w poszczególnych rozdziałach kwoty należności, zaległości i nadpłat, odpowiednio w części należnej budżetowi państwa i w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego, na mocy odrębnych przepisów.

4. Wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie „potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” kwoty dochodów powinny być wykazywane w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” w paragrafie „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”.

5. Wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających należności, zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami powinny być w takiej samej wysokości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S.

§ 7. (uchylony).

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

§ 8. 1. W sprawozdaniach z wykonania dochodów podatkowych dane zamieszczone w kolumnie „Wykonanie”, dotyczące:

1) dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w kolumnie „Dochody wykonane” w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa;

2) dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego – powinny być zgodne z dochodami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Kwoty poszczególnych dochodów, wykazane w kolumnie „Wykonanie”, powinny być zgodne z sumą odpowiadających tym dochodom paragrafów we wszystkich działach wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

3. Kwoty, dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy – wykazane w odpowiednich kolumnach sprawozdania, powinny być zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

4. Część „Uzasadnienie korekty” wypełniają jednostki samorządu terytorialnego, które korygują sprawozdanie Rb-PDP.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

§ 9. 1. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach;

2) w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;

3) kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego; w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień oraz w sprawozdaniu rocznym w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego;

4) w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

5) w kolumnie „Zobowiązania wymagalne” wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone, z wyróżnieniem zobowiązań powstałych w latach ubiegłych i zobowiązań powstałych w roku bieżącym;

6) w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” wykazuje się wydatki, których wykaz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym;

7) w kolumnie „Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego” wykazuje się wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301, z późn. zm.); kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym.

3. Dopuszcza się, aby w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazywać, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu; niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku – jako liczbę ujemną. Niewłaściwe przelewy środków powinny być wyjaśnione i rozliczone w następnym okresie sprawozdawczym.

4. Pojęcie wydatków majątkowych określa art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

5. Jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków budżetowych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień wypełniają w zakresie wydatków planowanych i wykonanych.

§ 10. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych z wykonania planu wydatków budżetowych, w tym z wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Rozdział 5

Sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

§ 11. 1. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Plan” wykazuje się plan finansowy ustalony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 263 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. Plan finansowy powinien być zgodny z danymi wykazanymi w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” sprawozdania Rb-28S na koniec roku budżetowego, w którym plan finansowy został przyjęty przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;

2) w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na koncie rachunek środków na niewygasające wydatki.

3. Dane w sprawozdaniach wykazuje się według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku, w którym plan został przyjęty przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

§ 12. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych otrzymanych z jednostek realizujących wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Rozdział 6

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

§ 13. W sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:

1) dochody:

a) w kolumnie „Plan (po zmianach)” – powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Plan (po zmianach)” sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych,

b) w kolumnie „Wykonanie” – powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych;

2) wydatki – powinny być zgodne z danymi ze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych;

3) nadwyżka/deficyt – stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem;

4) dane dotyczące przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie planu powinny być zgodne z planem budżetu uchwalonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego;

5) dane po stronie wykonania, dotyczące przychodów z tytułu:

a) kredytów i pożyczek – zawierają łączne kwoty dla poszczególnych tytułów i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy. W wierszu „kredyty i pożyczki” wykazuje się również operacje dotyczące papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona,

b) spłat pożyczek udzielonych, papierów wartościowych, prywatyzacji majątku – powinny być zgodne z wykonanymi przychodami wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,

c) nadwyżki z lat ubiegłych – wykazuje się w wysokości środków osiągniętych za lata ubiegłe, również kwotę uruchomioną na pokrycie deficytu,

d) wolnych środków – wykazuje się wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, również kwotę uruchomioną na pokrycie deficytu;

6) dane dotyczące rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie wykonania powinny być zgodne z wykonanymi rozchodami, wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy;

7) w wierszach „inne źródła” przychodów i „inne cele” rozchodów ujmuje się źródła ujęte w uchwale budżetowej po zmianach, nie ujęte w innych wierszach sprawozdania;

8) nie wykazuje się przychodów i rozchodów, dotyczących zaciągniętych i spłaconych w danym okresie sprawozdawczym, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Sprawozdania po stronie planu powinny bilansować się w następujący sposób: dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody równa się zero z wyjątkiem sytuacji, w których zarządowi przysługuje prawo wprowadzenia zwiększeń planu wyłącznie po stronie dochodów.

§ 15. 1. W części E. jednostki samorządu terytorialnego wykazują przychody na pokrycie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Za I, II i III kwartał część E. wypełniają tylko te jednostki samorządu terytorialnego, w których planowana na dzień kończący okres sprawozdawczy różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna. Na koniec IV kwartału część E. w zakresie kolumn plan i wykonanie wypełniają jednostki samorządu terytorialnego, w których wystąpił planowany lub wykonany deficyt budżetu.

§ 16. W części F. „Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych” jednostki samorządu terytorialnego wykazują kwoty wyłączane i dodawane do relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych:

1) w wierszu F1. „Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych” wykazuje się łączną kwotę wyłączeń z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym, tj. od początku roku budżetowego do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego;

2) w wierszu F11. „kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych” wykazuje się kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

3) w wierszu F12. „kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych” wykazuje się kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;

4) w wierszu F13. „wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej” wykazuje się, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłaty kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217);

5) w wierszu F14. „wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.” wykazuje się, zgodnie z art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), kwoty z tytułu wykupu, wyemitowanych przed 1 stycznia 2010 r. obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji;

6) w wierszu F2. „Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym” wykazuje się kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty i wykupu w danym roku budżetowym podlegające dodaniu do łącznej kwoty spłaty, zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym, tj. od początku roku budżetowego do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego;

7) w wierszu F3. „Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych” wykazuje się kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym; kolumnę „Wykonanie” wypełniają jednostki tylko w sprawozdaniu za IV kwartały;

8) w wierszu F4. „Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej” wykazuje się kwotę wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 7

Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

§ 17. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W dziale A. „Przychody”: w kolumnach: „Plan”, „Wykonanie” wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) przychody,

b) dotacje (bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji). Dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto, tj. bez podatku VAT. Rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym wykazuje się w informacji 2 części D. sprawozdania;

2) w wydzielonych wierszach:

a) „I 110” – równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne,

b) „K 100” – pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie),

c) „K 110” – stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego.

3. W dziale B. „Koszty i inne obciążenia” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) według paragrafów – koszty i inne obciążenia;

2) w wydzielonych wierszach:

a) „J 100” – środki własne zarezerwowane na inwestycje,

b) „I 100” – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne,

c) „P 100” – zmniejszenia środków obrotowych, poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej, w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności,

d) „P 110” – podatek dochodowy od osób prawnych,

e) „P 120” – wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych,

f) „P 130” – stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego,

g) „T 140” – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych.

4. W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

1) w wierszu W 010 – środki pieniężne (w tym środki w kasie);

2) w wierszu W 020 – należności netto tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności;

3) w wierszu W 021 – kwotę odpisu aktualizującego należności;

4) w wierszu W 022 – nieobjętą odpisem aktualizującym kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

5) w wierszu W 023 – należności netto wymagalne;

6) w wierszu W 030 – pozostałe środki obrotowe;

7) w wierszu W 040 – zobowiązania i inne rozliczenia, wyodrębniając spośród nich zobowiązania wobec inwestycji finansowanych z:

a) środków własnych (wiersz W 041),

b) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wiersz W 042),

c) środków z innych źródeł (wiersz W 043);

8) w wierszu W 044 – zobowiązania wymagalne;

9) w wierszu W 070 – stan środków obrotowych netto.

5. W dziale C. w danych uzupełniających dotyczących należności i zobowiązań należy wykazać część należności i zobowiązań spośród wymienionych w wierszach W 020 i W 040:

1) w wierszu W 080 – należności od pracowników;

2) w wierszu W 081 – należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług;

3) w wierszu W 090 – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń;

4) w wierszu W 091 – zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) w wierszu W 092 – zobowiązania z tytułu składek na FUS;

6) w wierszu W 093 – zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy;

7) w wierszu W 094 – zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

6. W dziale D. „Dane uzupełniające” wykazuje się:

1) w części 1. „Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego”:

a) w kolumnie „Plan” – planowane wydatki inwestycyjne oraz źródła ich finansowania,

b) w kolumnie „Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego”:

– poniesione wydatki inwestycyjne od początku roku do końca okresu sprawozdawczego,

– źródła, z których zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne,

– stan zobowiązań inwestycyjnych z tytułu wykonywanej inwestycji,

– stan zobowiązań wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji w części, w jakiej nie została wykorzystana w roku budżetowym;

2) w części 2. „Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem” – stan rozliczeń kasowych z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego:

a) w wierszu Z 100 – z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

b) w wierszu Z 101 – z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych,

c) w wierszu Z 102 – z tytułu podatku VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych

– z wyszczególnieniem wpłat dokonanych w danym roku budżetowym za poprzedni rok budżetowy i wpłat zaliczek za dany rok budżetowy.

Rozdział 8

Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

§ 18. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. W dziale A. „Dochody” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) w szczegółowości dział, rozdział, paragraf – odpowiednio planowane i zrealizowane wpływy środków pieniężnych na wydzielony rachunek dochodów;

2) w wydzielonym wierszu „K 150” – stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na początku okresu sprawozdawczego.

3. W dziale B. „Wydatki” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) w szczegółowości: dział, rozdział paragraf – odpowiednio planowane i poniesione wydatki;

2) w wydzielonym wierszu „P 150” – stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na koniec okresu sprawozdawczego.

4. W dziale C. wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

1) w wierszu W 020 – należności netto tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności;

2) w wierszu W 021 – kwotę odpisu aktualizującego należności;

3) w wierszu W 022 – nieobjętą odpisem aktualizującym kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

4) w wierszu W 040 – zobowiązania.

Rozdział 9

Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 19. 1. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania według poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania Rb-50 sporządza się oddzielnie dla:

1) dotacji;

2) wydatków.

3. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się w kolumnie:

1) „Plan (po zmianach)” – wynikające z planu finansowego kwoty dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji;

2) „Wykonanie” – kwoty otrzymanych dotacji; w sprawozdaniu za IV kwartały po uwzględnieniu zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się w kolumnie:

1) „Plan (po zmianach)” – planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – finansowane z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1;

2) „Wykonanie” – wykonane w danym roku wydatki z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2; w przypadku, gdy na mocy odrębnych przepisów jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na finansowanie których otrzymują dotacje przeznaczone na zwrot wydatków, to dane dotyczące wydatków, innych niż określone powyżej, wykazuje się w danych uzupełniających.

5. Jednostki organizacyjne bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego lub jednostki obsługujące sporządzają sprawozdanie jednostkowe Rb-50 o wydatkach w szczegółowości wymienionej w ust. 1 i przekazują je zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

6. Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.

7. W przypadku, gdy na mocy odrębnych przepisów zadanie z zakresu administracji rządowej jest realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, to sprawozdania sporządzają jednostki przekazujące i otrzymujące dotacje.

§ 20. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie jednostkowe Rb-50 o dotacjach i zbiorcze sprawozdanie Rb-50 o wydatkach i przekazują je dysponentom przekazującym dotacje.

§ 21. (uchylony).

Rozdział 10

Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 22. 1. W sprawozdaniach rocznych wykazuje się stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie dowodów bankowych, zgodnych z zapisami w księgowości banku.

2. W części „Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego” wykazuje się stan środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki na podstawie dowodów bankowych, zgodnych z zapisami w księgowości banku.

Rozdział 11

Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań

§ 23. 1. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych na nośniki danych w sprawozdaniach zbiorczych zarówno o dochodach, jak i wydatkach budżetowych, należy stosować liczby kontrolne obliczane jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów w ramach każdego rozdziału. Liczby kontrolne zamieszcza się w kolumnie „Paragraf” w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału.

2. Dla sprawozdań Rb-30S i Rb-34S należy stosować liczby kontrolne obliczone jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów.

3. Dla ustalenia kompletności sprawozdań zbiorczych sporządza się zestawienia zbiorcze według działów.

4. Składane komplety sprawozdań powinny zawierać numerację stron poszczególnych formularzy sprawozdawczych.

§ 24. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień korekt tych sprawozdań nie przekazuje się do Ministerstwa Finansów. Poprawne dane uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za najbliższy okres sprawozdawczy.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych sprawozdaniach:

1) miesięcznych Rb-27S i Rb-28S (za marzec, czerwiec, wrzesień);

2) kwartalnych Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S (za I, II, III kwartały), Rb-28NWS (za I kwartał)

dane koryguje się w terminie do dnia sporządzenia sprawozdania za kolejny okres sprawozdawczy.

3. Korekty danych w sprawozdaniach kwartalnych (za IV kwartały) Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST jednostki samorządu terytorialnego przekazują do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz z uzasadnieniem oraz rocznego sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-PDP, jednostki samorządu terytorialnego dokonują do 5 lat wstecz licząc od końca roku budżetowego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości.

5. Korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 (za I, II i III kwartały) dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzonych za bieżący okres sprawozdawczy.

6. Korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 za IV kwartały jednostki samorządu terytorialnego przekazują do dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje oraz do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 25 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

7. Korekty sprawozdań, o których mowa w ust. 2–4, jednostki samorządu terytorialnego przekazują do regionalnych izb obrachunkowych w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

8. Korekty sprawozdań, o których mowa w ust. 2–4, otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania.

Rozdział 12

Przekazywanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego

§ 25. 1. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje pliki sprawozdań do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 jednostka samorządu terytorialnego przekazuje w formie dokumentu elektronicznego do dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje z wykorzystaniem aplikacji, o której mowa w ust. 1.

3. Struktury danych przekazywanych do aplikacji, o której mowa w ust. 1, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Sprawozdania Rb-50 za IV kwartały zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują na elektroniczną skrzynkę podawczą Najwyższej Izby Kontroli.

Załącznik 40. [INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Rb-WSa I Rb-WSb O WYDATKACH STRUKTURALNYCH]

Załącznik nr 40

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Rb-WSa I Rb-WSb O WYDATKACH STRUKTURALNYCH [14]

§ 1. 1. Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. W sprawozdaniu tym nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.

2. Wydatki strukturalne – to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania), określonych i opisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, jak i wydatki poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych.

4. Krajowe środki publiczne będące w dyspozycji jednostki to: środki budżetowe, środki własne, dotacje, pożyczki, kredyty i inne (np. środki uzyskane z emisji papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostki samorządu terytorialnego, darowizny, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach itp.).

§ 2. 1. Sprawozdanie Rb-WSa i Rb-WSb dzieli wydatki wg obszarów tematycznych (np. I. BADANIA i ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, II. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, III. TRANSPORT itp.) oraz kodów z tematami priorytetowymi (np. 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych, 16 Kolej, 23 Drogi regionalne, lokalne itp.) klasyfikacji kategorii interwencji funduszy, określających wydatki strukturalne.

2. Do obliczenia wydatków strukturalnych jednostka powinna przyjąć wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym. Nie uwzględnia się wszelkiego rodzaju kar, grzywien, odsetek od zaległości oraz wydatków, które mogą zostać odzyskane (zwrócone jednostce zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi), np. podatku od towarów i usług (VAT).

3. W przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jednostka nie wykazuje wydatków, które podlegają refundacji, niezależnie od tego, kiedy refundacja nastąpi. Powinna natomiast wykazać wydatki poniesione w części stanowiącej wkład publiczny krajowy (współfinansowanie krajowe).

4. W celu wyeliminowania wielokrotnego liczenia tych samych wydatków przez różne jednostki należy sporządzić sprawozdanie skonsolidowane, tj. bez uwzględnienia przepływów środków finansowych:

1) wewnętrznych (w ramach jednostki i podległych jej jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanych);

2) wewnątrzsektorowych (pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych).

Dla przykładu:

1) przekazanie krajowych środków publicznych na realizację zadania jednostce organizacyjnej lub nadzorowanej jest przepływem środków finansowych wewnątrz jednostki, a nie wydatkiem związanym z realizacją zadania. Wydatek z tych środków wykaże w sprawozdaniu jednostkowym jednostka organizacyjna, która realizuje zadanie;

2) przekazanie krajowych środków publicznych na zadanie realizowane przez inną jednostkę sektora jest przepływem środków finansowych pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych. Wydatek ten powinien być wykazany wyłącznie przez jednostkę, która realizowała dane zadanie.

5. W przypadku przekazania krajowych środków publicznych przez jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych na zadanie realizowane w obszarach interwencji funduszy strukturalnych przez jednostkę niezaliczoną do sektora finansów publicznych, przepływ środków jest wydatkiem jednostki przekazującej środki, który należy wykazać w sprawozdaniu, z zastrzeżeniem ust 6.

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazują środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wykazują krajowy wkład publiczny przekazany na zadania realizowane przez ostatecznych beneficjentów, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz własne wydatki strukturalne.

7. Jednostka sporządza sprawozdanie skonsolidowane łączne/zbiorcze obejmujące wydatki własne jednostki i wydatki poniesione przez jednostki organizacyjne i nadzorowane oraz przez jednostki obsługujące wykazane w sporządzonych przez nie sprawozdaniach jednostkowych.

8. Jednocześnie jednostka podaje na końcu formularza sprawozdania w polu pt. „Liczba sprawozdań jednostkowych objętych sprawozdaniem łącznym/zbiorczym” – liczbę sprawozdań jednostkowych ujętych w sprawozdaniu.

§ 3. W celu wyodrębnienia wydatków strukturalnych z wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym jednostka powinna prowadzić dodatkową ewidencję wydatków strukturalnych, stosownie do przepisów zawartych w przepisach wydanych na postawie art. 17 i art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych. Prowadzenie tej ewidencji umożliwi ustalenie wysokości wydatków poniesionych na cele strukturalne.

§ 4. 1. Sprawozdanie Rb-WSa sporządzają jednostki wymienione w § 4 pkt 5 rozporządzenia.

2. Sprawozdanie Rb-WSa sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy; wzór formularza, stanowiącego załącznik nr 31 do rozporządzenia, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa.

3. Jednostki organizacyjne i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące przekazują w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego sprawozdanie jednostkowe Rb-WSa właściwej jednostce, która sporządzi sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze.

4. Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego zbiorczego przekazują sprawozdanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

5. W tytule wiadomości z przesłanym sprawozdaniem należy umieścić treść odpowiadającą symbolowi terytorialnemu nadanemu jednostce przez Główny Urząd Statystyczny zgodnie z podanym poniżej wzorem:

RbWSa_rrrr_JST_kw_kms_kg, gdzie:

rrrr – oznacza pełny rok, za który przesłano sprawozdanie,

kw – kod właściwy dla województwa,

kms – kod właściwy dla miasta na prawach powiatu lub starostwa powiatowego,

kg – kod właściwy dla gminy (bez oznaczenia typu jednostki)

Przykłady:

1) Urzędy Marszałkowskie – np. RbWSa_2015_JST_14 (Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego),

2) Miasta na prawach powiatu – np. RbWSa_2015_JST_14_65 (Miasto Warszawa),

3) Starostwa powiatowe – np. RbWSa_2015_JST_14_32 (Powiat warszawski zachodni),

4) Gminy – np. RbWSa_2015_JST_14_32_06 (Ożarów Mazowiecki).

§ 5. 1. Sprawozdanie Rb-WSb sporządzają jednostki wymienione w § 4 pkt 6 rozporządzenia.

2. Sprawozdanie Rb-WSb sporządza się w układzie regionalnym, poprzez wpisanie w polu część/województwo numeru części zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz numeru województwa zgodnie z symbolami terytorialnymi Głównego Urzędu Statystycznego. Wydatki jednostek organizacyjnych, jednostek powołanych i nadzorowanych oraz środki finansowe przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zgodnych z obszarami interwencji funduszy strukturalnych, należy ująć w sprawozdaniu skonsolidowanym łącznym z symbolem województwa jednostki, która ostatecznie realizuje wydatek.

3. Dysponenci części budżetowych wpisują w pierwszej kolumnie nr części zgodny z klasyfikacją budżetową.

4. Jeżeli wydatki były realizowane tylko w niektórych województwach, należy wypełnić pozostałe wiersze cyfrą „0”.

5. Sprawozdanie Rb-WSb sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy; wzór formularza, stanowiącego załącznik nr 32 do rozporządzenia, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa.

6. Jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane przekazują sprawozdanie jednostkowe Rb-WSb właściwej jednostce do dnia 31 marca po upływie roku sprawozdawczego. Dysponent środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazuje dysponentowi części budżetowej sprawozdanie skonsolidowane łączne w terminie do 15 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego. Dysponent części budżetowej przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów sprawozdanie skonsolidowane łączne w układzie wojewódzkim (regionalnym) do dnia 30 kwietnia po upływie roku sprawozdawczego.

7. W tytule wiadomości z przesyłanymi sprawozdaniami należy umieścić różną treść w zależności od rodzaju jednostki:

1) Resort: RbWSb_rrrr_res_nr części (np. Ministerstwo Finansów wpisze w tytule: RbWSb_2015_res_19)

2) Województwo RbWSb_rrrr_woj_nr województwa (np. województwo mazowieckie wpisze w tytule: RbWSb_2015_woj_14)

3) SKO: RbWSb_rrrr_sko_nr sko (np. SKO w Warszawie wpisze w tytule: RbWSb_2015_sko_01)

§ 6. 1. W przypadku konieczności złożenia korekty jednostka wpisuje na sprawozdaniu pod tabelą teleadresową słowo „korekta nr ... z dnia ...” drukowanymi literami.

2. Korekty sprawozdań skonsolidowanych zbiorczych i łącznych sporządza się w obowiązującym dla danego roku wzorze sprawozdania i przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów do dnia 30 kwietnia, po upływie roku, w którym dokonano korekty.

Załącznik 41. [INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO]

Załącznik nr 41

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

§ 1. 1. Sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego jest sprawozdaniem o charakterze statystycznym. Podstawą do jego sporządzenia jest ewidencja księgowa bilansowa oraz pozabilansowa (zaangażowanie).

2. Sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego składa się z tabeli: „Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego”.

3. W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej, lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu, jednostka zobowiązana jest do niezwłocznego sporządzenia oraz przekazania do jednostki nadrzędnej korekty sprawozdań, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

§ 2. 1. W sprawozdaniu Rb-Z-PPP należy wykazać wartość zobowiązań i wydatków (zaciągniętych lub poniesionych i planowanych) wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego (w tysiącach złotych), w podziale na:

1) wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego na koniec okresu sprawozdawczego – rozumianą jako kwotę łącznych niewymagalnych zobowiązań podmiotu publicznego, znaną na koniec okresu sprawozdawczego, z tytułu zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego, do końca obowiązywania tych umów,

2) łączną wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym – rozumianą jako kwotę łącznych niewymagalnych zobowiązań podmiotu publicznego, szacowanych do realizacji do końca bieżącego roku budżetowego,

3) wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego na koniec okresu sprawozdawczego – rozumianą jako kwotę łącznych wymagalnych zobowiązań podmiotu publicznego, znanych na koniec okresu sprawozdawczego,

4) wartość wydatków wynikających z zobowiązań dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki) – rozumianą jako kwotę łącznych wydatków podmiotu publicznego, dokonanych na realizację umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w okresie sprawozdawczym,

5) wartość łącznych wydatków wynikających z zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki) – rozumianą jako kwotę łącznych wydatków wynikających z zobowiązań podmiotu publicznego, dokonanych na realizację umowy partnerstwa publiczno-prywatnego od początku jej obowiązywania do końca okresu sprawozdawczego,

6) wartość wydatków wynikających z zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych na następny okres sprawozdawczy (wydatki) – rozumianą jako kwotę łącznych wydatków podmiotu publicznego, planowanych do poniesienia na realizację umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w następnym okresie sprawozdawczym,

7) wartość wydatków wynikających z zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych na następny rok budżetowy (wydatki) – rozumianą jako kwotę łącznych wydatków podmiotu publicznego, planowanych do poniesienia na realizację umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w następnym roku budżetowym,

8) wartość nominalną zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaciągniętych w danym okresie sprawozdawczym – rozumianą jako kwotę łącznych zobowiązań podmiotu publicznego, znanych na koniec okresu sprawozdawczego wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego zawartych w danym okresie sprawozdawczym (przyrost zobowiązań z tytułu umów ppp), do końca obowiązywania tych umów,

9) wartość zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych do zaciągnięcia w następnym roku budżetowym – rozumianą jako kwotę łącznych zobowiązań podmiotu publicznego, wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych do podpisania w następnym roku budżetowym (planowany przyrost zobowiązań z tytułu umów ppp w następnym roku budżetowym),

10) wartość zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaliczanych do państwowego długu publicznego – rozumianą jako kwotę zobowiązań podmiotu publicznego, wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaliczonych przez podmiot publiczny, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, do państwowego długu publicznego

– jednostki wobec partnera prywatnego krajowego lub zagranicznego.

2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego obejmują zarówno zobowiązania wynikające z obowiązku wniesienia tzw. wkładu własnego do przedsięwzięcia ppp, jak i wypłaty wynagrodzenia dla partnera prywatnego (oba pojęcia zostały zdefiniowane w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym), których termin realizacji jeszcze nie upłynął. Wymagalne zobowiązania rozumiane są jako wartość wszystkich bezspornych zobowiązań, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Kategoria ta nie obejmuje odsetek za zwłokę od ww. zobowiązań.

3. Sposób klasyfikacji wpływu zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego na poziom państwowego długu publicznego określa art. 18a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.).

§ 3. W układzie podmiotowym prezentowane są zobowiązania wobec partnerów prywatnych będących przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami zagranicznymi, z którymi zostały zawarte umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w § 2 ust. 3:

1) partnerzy prywatni krajowi, przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

2) partnerzy prywatni zagraniczni, jeżeli są przedsiębiorcami w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełniają warunki do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej.

§ 4. Sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego jest przekazywane w terminie jednego miesiąca po zakończeniu kwartału na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5. Sprawozdanie Rb-Z-PPP sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym; wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/, w zakładce: Działalność > Finanse publiczne > Budżet państwa > Sprawozdawczość budżetowa.

Załącznik 42. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 42

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA [15]

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-23, Rb-27,
Rb-28, Rb-28NW

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych
(z wyjątkiem dysponenta części 77)

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

20 dni2)

2) Rb-23B

– izby celne

– dysponent części 19
– dysponent części 77

10 dni2)

– dysponent części 19

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa

20 dni2)

3) Rb-23A, Rb-27

– izby celne

– dysponent części 77

12 dni2)

4) Rb-24, Rb-27
z wykonania dochodów budżetu państwa

– urzędy skarbowe

– izby skarbowe

12 dni2)

– izby skarbowe

– dysponent części 77

18 dni2)

5) Rb-27

– dysponent części 77

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

28 dni2)

6) Rb-28 Programy,
Rb-28NW Programy

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

7) Rb-28 Programy WPR

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

8) Rb-FUS

– Prezes ZUS

– Ministerstwo Finansów – Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

9) Rb-FER

– Prezes KRUS

– Ministerstwo Finansów – Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

 

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

B. Sprawozdania kwartalne

1) Rb-23PL, Rb-27PL,
Rb-28PL

– kierownicy placówek

– dysponenci części budżetowych

15 dni3)

2) Rb-33

– dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych)

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych

– minister właściwy do spraw energii

25 dni4)

– minister właściwy do spraw energii

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– Prezes Zarządu PFRON

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

25 dni4)

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

3) Rb-34PL

– kierownicy placówek

– dysponenci części budżetowych

15 dni3)

– dysponent części budżetowej

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

4) Rb-35

– kierownicy agencji wykonawczych

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

25 dni4)

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

5) Rb-40

– dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych)

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych

– minister właściwy do spraw energii

25 dni4)

– minister właściwy do spraw energii

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

– Prezes Zarządu PFRON

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

25 dni4)

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– kierownicy agencji wykonawczych

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

25 dni4)

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

– organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

25 dni4)

– organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– Prezes ZUS

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

45 dni5)

 

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

6) Rb-50

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

7) Rb-70

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

16 dni

– kierownicy uczelni publicznych

– dysponenci części budżetowych

16 dni

– dysponenci części budżetowych

– Główny Urząd Statystyczny

28 dni

– Najwyższa Izba Kontroli

C. Sprawozdania roczne

1) Rb-23, Rb-27,
Rb-28, Rb-28NW

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

– dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

20 lutego

2) Rb-23B

– izby celne

– dysponent części 19
– dysponent części 77

2 lutego

– dysponent części 19

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa

20 lutego

3) Rb-23A, Rb-27

– izby celne

– dysponent części 77

8 lutego

4) Rb-24, Rb-27
z wykonania dochodów budżetu państwa

– urzędy skarbowe

– izby skarbowe

4 lutego

– izby skarbowe

– dysponent części 77

18 lutego

5) Rb-27

– dysponent części 77

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

8 marca

6) Rb-28 Programy,
Rb-28NW Programy

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 lutego

7) Rb-28 Programy WPR

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 lutego

8) Rb-23PL

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa

28 lutego

– Najwyższa Izba Kontroli

 

1) W przypadku, gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
– pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień – o 8 dni później.

3) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.

4) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.

5) Sprawozdania za IV kwartały do dnia 5 kwietnia roku następnego.

6) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 16 lutego roku następnego.

7) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 18 lutego roku następnego.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli

Załącznik 43. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 43

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-27UE

– dysponent części 87

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej

28 dni

– Najwyższa Izba Kontroli

2) Rb-28UE

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

3) Rb-28UE WPR

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

B. Sprawozdania roczne

1) Rb-27UE

– dysponent części 87

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej

2 marca

– Najwyższa Izba Kontroli

2) Rb-28UE

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

5 lutego

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

8 lutego

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 lutego

3) Rb-28UE WPR

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

5 lutego

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

8 lutego

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 lutego

1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy

– pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień – o 8 dni później.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli

Załącznik 44. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik nr 44

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO [16]

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania

sprawozdania po upływie

okresu sprawozdawczego

nie później niż 1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-27S, Rb-28S

– jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

10 dni2)

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

za styczeń

 infoRgrafika

22 dni

za marzec

za czerwiec

za wrzesień

za listopad

za grudzień

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

za styczeń

 infoRgrafika

30 dni

za marzec

za czerwiec

za wrzesień

za listopad

za grudzień

B. Sprawozdania kwartalne (za I, II, III kwartały)

1) Rb-NDS

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

22 dni

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

30 dni

2) Rb-27ZZ

– jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

8 dni

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– dysponenci przekazujący dotacje

12 dni

– regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)

12 dni

3) Rb-50

– jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

10 dni

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– dysponenci przekazujący dotacje

14 dni

– regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)

14 dni

4) Rb-30S

– samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

10 dni

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

22 dni

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

30 dni

5) Rb-34S

– jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

10 dni

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

22 dni

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

30 dni

C. Sprawozdania kwartalne (za I, II kwartały)

1) Rb-28NWS

– jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

10 dni

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

22 dni

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

30 dni

D. Sprawozdania kwartalne (za IV kwartały)

1) Rb-NDS

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

2) Rb-27ZZ

– jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

31 stycznia

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– dysponenci przekazujący dotacje

10 lutego

– regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)

10 lutego

3) Rb-50

– jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

31 stycznia

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– dysponenci przekazujący dotacje

15 lutego

– regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)

15 lutego

– delegatury Najwyższej Izby Kontroli (do wiadomości)

15 lutego

4) Rb-30S

– samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

1 lutego

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

5) Rb-34S

– jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

1 lutego

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

E. Sprawozdania roczne

1) Rb-27S, Rb-28S

– jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

1 lutego3)

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

2) Rb-ST

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

3) Rb-PDP

– wójt (burmistrz, prezydent miasta)

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

 

1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej.

3) Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 18 dni dłużej.

[1] § 2 pkt 10 dodany § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) § 2 pkt 10 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[2] § 4 pkt 3 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) § 4 pkt 3 lit. a) ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[3] § 4 pkt 3 lit. g) dodana przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) § 4 pkt 3 lit. g) ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[4] § 4 pkt 5 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) § 4 pkt 5 lit. a) ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[5] § 6 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) § 6 ust. 1 pkt 1 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[6] § 9 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) § 9 ust. 1 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[7] § 9 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) § 9 ust. 5 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[8] § 12 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) § 12 ust. 3 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[9] § 14 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) § 14 ust. 1 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[10] § 16 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) § 16 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[11] Załącznik nr 11 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) załącznik nr 11 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[12] Załącznik nr 37 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 oraz § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) załącznik nr 37 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[13] Załącznik nr 39 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) załącznik nr 39 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[14] Załącznik nr 40 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) załącznik nr 40 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[15] Załącznik nr 42 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) załącznik nr 42 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

[16] Załącznik nr 44 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441). Zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 441) załącznik nr 44 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA