REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 441

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 oraz z 2015 r. poz. 459 i 1511) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) kierownik jednostki obsługującej – kierownika jednostki obsługującej, o której mowa odpowiednio w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890).”;

2) w § 4:

a) w pkt 3:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST,”,

– w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) kierownicy jednostek obsługujących, odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50;”,

b) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) oraz kierownicy jednostek obsługujących – jednostkowe,”;

3) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostkowe – są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek obsługujących i naczelników urzędów skarbowych na podstawie ewidencji księgowej;”;

4) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących i naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, usuwają odpowiednio kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących albo naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.”;

5) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.”;

6) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdanie podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (dysponent funduszu, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, kierownik jednostki obsługującej).”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek obsługujących oraz naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania są obowiązani do ich terminowego przekazywania odbiorcom tych sprawozdań.”;

8) w załączniku nr 11 do rozporządzenia odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

2) wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410, z późn. zm.)”;

9) w załączniku nr 37 do rozporządzenia:

a) w § 10 w ust. 3 w pkt 1 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Ordynacja podatkowa”,”,

b) w § 11 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa,”,

c) w § 15 w ust. 2 w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

„31) 348 – Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.”,

d) w § 19:

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wymienione w ust. 1 państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70, bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. poz. 864).”,

– w ust. 5:

– – pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) asesorów prokuratorskich i asesorów sądowych;”,

– – w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

„18) specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

19) aplikantów sądowych i prokuratorskich.”,

e) w § 20:

– w pkt 7:

– – lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) 07 – asesorzy prokuratorscy i asesorzy sądowi,”,

– – w lit. r średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. s i t w brzmieniu:

„s) 18 – specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,

t) 19 – aplikanci sądowi i prokuratorscy;”,

– pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) w kolumnach 12 i 13 – wykazuje się wydatki klasyfikowane w § 401–407 klasyfikacji budżetowej, ustalone dla jednostki sprawozdawczej w ramach wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok, tj. plan po zmianach wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów przez dysponentów środków budżetowych. W kolumnie „Plan po zmianach” w państwowych jednostkach budżetowych dane liczbowe powinny obejmować wynagrodzenia wynikające z załącznika do ustawy budżetowej „Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych” – w sprawozdaniu dysponenta części budżetowej, a w przypadku sprawozdań jednostek podległych – kwoty wynagrodzeń określone przez dysponenta części budżetowej, powiększone o:

a) wynagrodzenia przyznane z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania na podstawie uchwał Rady Ministrów,

b) wynagrodzenia na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych

– przy czym plan po zmianach powinien również uwzględniać zmiany wprowadzone na podstawie art. 171, art. 172 i art. 194 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, z późn. zm.);

12) w kolumnach 14 i 15 – wykazuje się wykonanie wydatków klasyfikowanych w § 401–407 klasyfikacji budżetowej, od początku roku do końca okresu sprawozdawczego; w kolumnach tych nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy.”;

10) w załączniku nr 39 do rozporządzenia:

a) w § 3:

– w ust. 1:

– – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w kolumnie „Należności” wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. W kolumnie tej wykazuje się również zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką. W kolumnie „Należności” nie wykazuje się należności długoterminowych;”,

– – pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty;”,

– ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

1) podatków i opłat wykazuje się w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w sposób następujący:

a) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,

b) w kolumnach: „Należności”, „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, „zaległości netto” wykazuje się dane zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym,

c) w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty,

d) w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności” oraz kwotami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”;

2) udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje się w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w sposób następujący:

a) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,

b) w kolumnach: „Należności” oraz „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dane zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym,

c) w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty,

d) w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności” oraz kwotami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”.”,

b) w § 6 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie „potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” kwoty dochodów powinny być wykazywane w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” w paragrafie „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”.

5. Wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających należności, zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami powinny być w takiej samej wysokości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S.”,

c) w § 9 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;”,

d) w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w kolumnie „Plan” wykazuje się plan finansowy ustalony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 263 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. Plan finansowy powinien być zgodny z danymi wykazanymi w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” sprawozdania Rb-28S na koniec roku budżetowego, w którym plan finansowy został przyjęty przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;”,

e) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jednostki organizacyjne bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego lub jednostki obsługujące sporządzają sprawozdanie jednostkowe Rb-50 o wydatkach w szczegółowości wymienionej w ust. 1 i przekazują je zarządom jednostek samorządu terytorialnego.”;

11) w załączniku nr 40 do rozporządzenia:

a) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. W sprawozdaniu tym nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.”,

b) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jednostka sporządza sprawozdanie skonsolidowane łączne/zbiorcze obejmujące wydatki własne jednostki i wydatki poniesione przez jednostki organizacyjne i nadzorowane oraz przez jednostki obsługujące wykazane w sporządzonych przez nie sprawozdaniach jednostkowych.”,

c) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednostki organizacyjne i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące przekazują w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego sprawozdanie jednostkowe Rb-WSa właściwej jednostce, która sporządzi sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze.”;

12) załącznik nr 44 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

13) użyte w załączniku nr 37 do rozporządzenia w § 15 w ust. 9 i w § 17 w ust. 7 oraz w załączniku nr 42 do rozporządzenia w części „B. Sprawozdania kwartalne” w pkt 2 i 5, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw energii”.

§ 2. [Stosowanie przepisów]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 9:

1) lit. d tiret drugie podwójne tiret drugie w zakresie § 19 ust. 5 pkt 19,

2) lit. e tiret pierwsze podwójne tiret drugie w zakresie § 20 pkt 7 lit. t

– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik 1. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 marca 2016 r. (poz. 441)

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania

sprawozdania po upływie

okresu sprawozdawczego

nie później niż 1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-27S, Rb-28S

– jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

10 dni2)

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

za styczeń

 infoRgrafika

22 dni

za marzec

za czerwiec

za wrzesień

za listopad

za grudzień

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

za styczeń

 infoRgrafika

30 dni

za marzec

za czerwiec

za wrzesień

za listopad

za grudzień

B. Sprawozdania kwartalne (za I, II, III kwartały)

1) Rb-NDS

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

22 dni

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

30 dni

2) Rb-27ZZ

– jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

8 dni

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– dysponenci przekazujący dotacje

12 dni

– regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)

12 dni

3) Rb-50

– jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

10 dni

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– dysponenci przekazujący dotacje

14 dni

– regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)

14 dni

4) Rb-30S

– samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

10 dni

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

22 dni

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

30 dni

5) Rb-34S

– jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

10 dni

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

22 dni

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

30 dni

C. Sprawozdania kwartalne (za I, II kwartały)

1) Rb-28NWS

– jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

10 dni

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

22 dni

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

30 dni

D. Sprawozdania kwartalne (za IV kwartały)

1) Rb-NDS

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

2) Rb-27ZZ

– jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

31 stycznia

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– dysponenci przekazujący dotacje

10 lutego

– regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)

10 lutego

3) Rb-50

– jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

31 stycznia

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– dysponenci przekazujący dotacje

15 lutego

– regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)

15 lutego

– delegatury Najwyższej Izby Kontroli (do wiadomości)

15 lutego

4) Rb-30S

– samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

1 lutego

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

5) Rb-34S

– jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

1 lutego

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

E. Sprawozdania roczne

1) Rb-27S, Rb-28S

– jednostki budżetowe, jednostki obsługujące

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

1 lutego3)

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

2) Rb-ST

– zarządy jednostek samorządu terytorialnego

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

3) Rb-PDP

– wójt (burmistrz, prezydent miasta)

– regionalne izby obrachunkowe

20 lutego

– regionalne izby obrachunkowe

– Ministerstwo Finansów

1 marca

 

1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej.

3) Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 18 dni dłużej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
  • Data wejścia w życie: 2016-04-01
  • Data obowiązywania: 2016-04-01
  • Dokument traci ważność: 2018-01-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA