REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 459

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 marca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;”;

2) w § 4:

a) w pkt 1 w lit. n średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. o w brzmieniu:

„o) Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Rb-33 i Rb-40;”,

b) w pkt 3:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST,”,

– uchyla się lit. c;

3) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostkowe – są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników urzędów skarbowych na podstawie ewidencji księgowej;”;

4) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownicy jednostek i naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, powinny być usunięte odpowiednio przez kierowników jednostek albo naczelników urzędów skarbowych sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

2. Sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-70, Rb-WSa, Rb-WSb, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), oznaczając tytuły wiadomości z przesyłanymi sprawozdaniami określeniami odpowiadającymi numerom części i nazwom tych sprawozdań.

3. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 2, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.

4. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości właściwych izb obrachunkowych.”;

6) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-ST zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 1, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Regionalne izby obrachunkowe przekazują dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu elektronicznego.”;

7) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27UE, Rb-28PL, Rb-34PL sporządza się w formie pisemnej.”;

8) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W urzędach skarbowych sprawozdanie podpisują kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości i naczelnik urzędu skarbowego.”;

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania są obowiązani do ich terminowego przekazywania odbiorcom tych sprawozdań.”;

10) w § 17 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Dysponenci środków budżetu państwa otrzymujący sprawozdania Rb-27ZZ sporządzają, w terminie określonym dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia, własne sprawozdania jednostkowe Rb-27 w zakresie planu i wykonania. Natomiast własne sprawozdania jednostkowe w pełnym zakresie informacji sporządzają w terminie określonym dla ich sprawozdań łącznych.

4. Dysponenci części budżetowych 72 i 73 sporządzają własne sprawozdania jednostkowe w terminie 2 dni po upływie terminu określonego dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia.”;

11) w § 18 uchyla się ust. 2;

12) załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

13) w załączniku nr 16 do rozporządzenia część Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

14) załącznik nr 22 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

15) załączniki nr 35 i 36 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia;

16) w załączniku nr 37 do rozporządzenia:

a) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-24 o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych”,

b) w § 10:

– w ust. 2 uchyla się pkt 2,

– uchyla się ust. 4,

– w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 – należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty;

2) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 2 – należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.”,

c) w § 15:

– w ust. 2 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu:

„29) 346 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

30) 347 – Fundusz Zapasów Agencyjnych.”,

– dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Sprawozdanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Agencyjnych, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 4 rozporządzenia, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i ministra właściwego do spraw gospodarki.

10. Sprawozdania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie wypełnia się w dziale D. Dane uzupełniające.”,

d) w § 17:

– ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Sprawozdanie agencji wykonawczej, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 4 rozporządzenia, przez ministra nadzorującego działalność danej agencji wykonawczej.

5. Sprawozdanie instytucji gospodarki budżetowej, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 4 rozporządzenia, przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego.”,

– dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Sprawozdanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Agencyjnych, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 4 rozporządzenia, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i ministra właściwego do spraw gospodarki.”,

e) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. 1. W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa przekazuje się sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL.

2. Szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań przekazywanych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa wskazany jest w „Dokumentacji Użytkownika dla Modułu Sprawozdawczości” dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa.”,

f) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-70, Rb-FUS i Rb-FER przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy.”;

17) w załączniku nr 38:

a) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się środki otrzymane na odpowiednie rachunki programowe i przekazane po ich przewalutowaniu na rachunek dysponenta części 87. Dochody budżetu środków europejskich, z uwzględnieniem § 3.”,

b) w § 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w tabeli „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)” w kolumnach rok: „n-1”, rok: „n-2”, rok: „n-3”, rok: „n-4” itd. wykazuje się zwroty wydatków w ramach budżetu środków europejskich, dokonanych w danym roku budżetowym (n) i dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych, z uwzględnieniem zwróconych przez Ministra Finansów nadpłaconych zwrotów wydatków na podstawie skierowanych do niego wniosków oraz dokonanych korekt tych zwrotów, określone zgodnie ze schematem (n-1, n-2, n-3, n-4, itd.). W sprawozdaniach w kolejnych latach budżetowych należy dodawać kolejne kolumny: n-5, n-6, n-7 itd., w przypadku dokonania zwrotów dotyczących płatności z poprzednich lat budżetowych. Obowiązuje zasada prezentacji kolumn, w których pierwsza kolumna zawsze przedstawia dane dotyczące roku poprzedniego w stosunku do roku bieżącego (n-1), a ostatnia kolumna dotyczy roku 2010. W kolumnie „Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych” – wykazuje się zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku środki na podstawie skierowanego do niego wniosku. W sprawozdaniu składanym w roku (n) – należy wykazać zwrócone w roku (n) przez Ministra Finansów nadpłacone środki dotyczące zwrotów dokonanych w latach poprzednich (n-1, n-2, n-3.... itd.). Dane dotyczące zwróconych błędnie nadpłaconych środków wykazuje się na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji o dokonanych zwrotach lub bezpośrednio z systemu BGK-ZLECENIA, które zostały ujęte w księgach rachunkowych dysponenta;”;

18) w załączniku nr 39:

a) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z § 3 ust. 1, oraz pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;”,

b) w § 3:

– w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w kolumnie „Należności” wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. W kolumnie „Należności” nie wykazuje się należności długoterminowych;”,

– po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje się w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w kolumnach „Należności”, „Dochody wykonane”, „zaległości netto” i „nadpłaty”, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym. Dane przedstawione w informacji są ujmowane w podziale na poszczególne urzędy skarbowe.”,

c) w § 6:

– w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w kolumnie „Dochody wykonane ogółem” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą;”,

– w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) „Dochody przekazane” wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący – subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację; w sprawozdaniu za IV kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych, z uwzględnieniem dochodów przekazanych do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym.”,

– ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie „potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” kwoty dochodów powinny być wykazywane, w takiej samej wysokości, w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” w paragrafie „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”, z wyjątkiem dochodów realizowanych w ramach ustawy o funduszu świadczeń alimentacyjnych, które należy wykazywać tylko w części należnej gminie wierzyciela.”,

d) uchyla się § 7,

e) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w kolumnie „Dochody wykonane” w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa;”,

f) w § 9 w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego; w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień oraz w sprawozdaniu rocznym w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w kolumnie „Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego” wykazuje się wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301, z późn. zm.); kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym.”,

g) w § 13 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kredytów i pożyczek – zawierają łączne kwoty dla poszczególnych tytułów i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy. W wierszu „kredyty i pożyczki” wykazuje się również operacje dotyczące papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona,”,

h) w § 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w wierszu F3. „Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych” wykazuje się kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym; kolumnę „Wykonanie” wypełniają jednostki tylko w sprawozdaniu za IV kwartały;”,

i) uchyla się § 21,

j) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje pliki sprawozdań do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 jednostka samorządu terytorialnego przekazuje w formie dokumentu elektronicznego do dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje z wykorzystaniem aplikacji, o której mowa w ust. 1.

3. Struktury danych przekazywanych do aplikacji, o której mowa w ust. 1, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Sprawozdania Rb-50 za IV kwartały zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują na elektroniczną skrzynkę podawczą Najwyższej Izby Kontroli.”;

19) w załączniku nr 40:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Sprawozdanie Rb-WSa sporządzają jednostki wymienione w § 4 pkt 5 rozporządzenia.

2. Sprawozdanie Rb-WSa sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy; wzór formularza, stanowiącego załącznik nr 31 do rozporządzenia, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa.

3. Jednostki organizacyjne i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego przekazują w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego sprawozdanie jednostkowe Rb-WSa właściwej jednostce, która sporządzi sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze.

4. Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego zbiorczego przekazują sprawozdanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

5. W tytule wiadomości z przesłanym sprawozdaniem należy umieścić treść odpowiadającą symbolowi terytorialnemu nadanemu jednostce przez Główny Urząd Statystyczny zgodnie z podanym poniżej wzorem:

RbWSa_rrrr_JST_kw_kms_kg, gdzie:

rrrr – oznacza pełny rok, za który przesłano sprawozdanie,

kw – kod właściwy dla województwa,

kms – kod właściwy dla miasta na prawach powiatu lub starostwa powiatowego,

kg – kod właściwy dla gminy (bez oznaczenia typu jednostki)

Przykłady:

1) Urzędy Marszałkowskie – np. RbWSa_2015_JST_14 (Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego),

2) Miasta na prawach powiatu – np. RbWSa_2015_JST_14_65 (Miasto Warszawa),

3) Starostwa powiatowe – np. RbWSa_2015_JST_14_32 (Powiat warszawski zachodni),

4) Gminy – np. RbWSa_2015_JST_14_32_06 (Ożarów Mazowiecki).”,

b) w § 5 ust. 5–7 otrzymują brzmienie:

„5. Sprawozdanie Rb-WSb sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy; wzór formularza, stanowiącego załącznik nr 32 do rozporządzenia, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa.

6. Jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane przekazują sprawozdanie jednostkowe Rb-WSb właściwej jednostce do dnia 31 marca po upływie roku sprawozdawczego. Dysponent środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazuje dysponentowi części budżetowej sprawozdanie skonsolidowane łączne w terminie do 15 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego. Dysponent części budżetowej przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów sprawozdanie skonsolidowane łączne w układzie wojewódzkim (regionalnym) do dnia 30 kwietnia po upływie roku sprawozdawczego.

7. W tytule wiadomości z przesyłanymi sprawozdaniami należy umieścić różną treść w zależności od rodzaju jednostki:

1) Resort: RbWSb_rrrr_res_nr części (np. Ministerstwo Finansów wpisze w tytule: RbWSb_2015_res_19)

2) Województwo RbWSb_rrrr_woj_nr województwa (np. województwo mazowieckie wpisze w tytule: RbWSb_2015_woj_14)

3) SKO: RbWSb_rrrr_sko_nr sko (np. SKO w Warszawie wpisze w tytule: RbWSb_2015_sko_01)”,

c) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Korekty sprawozdań skonsolidowanych zbiorczych i łącznych sporządza się w obowiązującym dla danego roku wzorze sprawozdania i przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów do dnia 30 kwietnia, po upływie roku, w którym dokonano korekty.”;

20) załączniki nr 42 i 43 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Sporządzanie sprawozdań Rb-23, Rb-28 i Rb-27]

Naczelnicy urzędów skarbowych sporządzają sprawozdania Rb-23, Rb-28 i Rb-27 jako dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia za kwiecień 2015 r. w pełnym zakresie informacji.

§ 3. [Stosowanie zmienionych przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za kwiecień 2015 r., kwartalnych za I kwartał 2015 r. i sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za rok 2015, z zastrzeżeniem § 4 i § 5.

§ 4. [Sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami dotychczasowymi]

Sprawozdania Rb-33, Rb-35 i Rb-40 sporządza się za I kwartał 2015 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 5. [Sporządzenia sprawozdań Rb-33 za I kwartał 2015 r.]

1. Sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2015 r. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Agencyjnych sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym i przekazuje w terminie do dnia 25 kwietnia 2015 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą odpowiednio Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Gospodarki; wzór formularza jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, parafuje właściwy minister, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, i przekazuje w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów.

3. Sprawozdania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1, nie wypełnia się w dziale D. Dane uzupełniające.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

Załącznik 1. [Rb-24]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 marca 2015 r. (poz. 459)

Załącznik nr 1

Rb-24

infoRgrafika

Załącznik 2. [Rb-27]

Załącznik nr 2

Rb-27

infoRgrafika

Załącznik 3. [Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)]

Załącznik nr 3

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)

infoRgrafika

Załącznik 4. [Rb-NDS]

Załącznik nr 4

Rb-NDS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [Rb-FUS]

Załącznik nr 5

Rb-FUS

infoRgrafika

Załącznik 6. [Rb-FER]

Załącznik nr 6

Rb-FER

infoRgrafika

Załącznik 7. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 7

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdaw-czego nie później niż1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa*)

20 dni2)

2) Rb-23B

– izby celne

– dysponent części 19

– dysponent części 77

10 dni2)

3) Rb-23A, Rb-27

– izby celne

– dysponent części 77

12 dni2)

4) Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa

– urzędy skarbowe

– izby skarbowe

12 dni2)

– izby skarbowe

– dysponent części 77

18 dni2)

5) Rb-27

– dysponent części 77

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa*)

28 dni2)

6) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów –Departament Instytucji Płatniczej

20 dni2)

– Najwyższa Izba Kontroli

– Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

7) Rb-28 Programy WPR

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów –Departament Instytucji Płatniczej

20 dni2)

– Najwyższa Izba Kontroli

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8) Rb-FUS

– Prezes ZUS

– Ministerstwo Finansów –Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

9) Rb-FER

– Prezes KRUS

– Ministerstwo Finansów –Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

B. Sprawozdania kwartalne

1) Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL

– kierownicy placówek

– dysponenci części budżetowych

15 dni3)

2) Rb-33

– dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych)

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

– Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych

– minister właściwy do spraw gospodarki

25 dni4)

– minister właściwy do spraw gospodarki

– Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

– Prezes Zarządu PFRON

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

25 dni4)

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

3) Rb-34PL

– kierownicy placówek

– dysponenci części budżetowych

15 dni3)

– dysponent części budżetowej

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

4) Rb-35

– kierownicy agencji wykonawczych

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

25 dni4)

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa

30 dni4)

– Najwyższa Izba Kontroli

5) Rb-40

– dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych)

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa

30 dni4)

– Najwyższa Izba Kontroli

– Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych

– minister właściwy do spraw gospodarki

25 dni4)

– Minister właściwy do spraw gospodarki

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa

30 dni4)

– Najwyższa Izba Kontroli

– Prezes Zarządu PFRON

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

25 dni4)

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa

30 dni4)

– Najwyższa Izba Kontroli

 

kierownicy agencji wykonawczych

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

25 dni4)

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa

30 dni4)

– Najwyższa Izba Kontroli

– dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

– organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

25 dni4)

– organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa

30 dni4)

– Najwyższa Izba Kontroli

– Prezes ZUS

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa

45 dni5)

– Najwyższa Izba Kontroli

6) Rb-50

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

7) Rb-70

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

16 dni

– kierownicy uczelni publicznych

– dysponenci części budżetowych

16 dni

– dysponenci części budżetowych

– Główny Urząd Statystyczny

28 dni

– Najwyższa Izba Kontroli

C. Sprawozdania roczne

1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

– dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa*)

20 lutego

2) Rb-23B

– izby celne

– dysponent części 19

– dysponent części 77

2 lutego

3) Rb-23A, Rb-27

– izby celne

– dysponent części 77

8 lutego

4) Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa

urzędy skarbowe

– izby skarbowe

4 lutego

– izby skarbowe

– dysponent części 77

18 lutego

5) Rb-27

– dysponent części 77

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa*)

8 marca

6) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów –Departament Instytucji Płatniczej

20 lutego

– Najwyższa Izba Kontroli

– Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

7) Rb-28 Programy WPR

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów –Departament Instytucji Płatniczej

20 lutego

– Najwyższa Izba Kontroli

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8) Rb-23PL

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów –Departament Budżetu Państwa

28 lutego

– Najwyższa Izba Kontroli

 

1) W przypadku, gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień – o 8 dni później.

3) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.

4) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.

5) Sprawozdania za IV kwartały do dnia 5 kwietnia roku następnego.

6) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 16 lutego roku następnego.

7) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 18 lutego roku następnego.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli.

Załącznik 8. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik nr 8

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania

sprawozdania po

upływie okresu

sprawozdawczego

nie później niż1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-27UE

dysponent części 87

Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

28 dni

Najwyższa Izba Kontroli

2) Rb-28UE

dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

dysponenci części budżetowych

15 dni2)

dysponenci części budżetowych

Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

20 dni2)

Najwyższa Izba Kontroli

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

3) Rb-28UE WPR

dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

dysponenci części budżetowych

15 dni2)

dysponenci części budżetowych

Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

20 dni2)

Najwyższa Izba Kontroli

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

B. Sprawozdania roczne

1) Rb-27UE

dysponent części 87

Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

2 marca

Najwyższa Izba Kontroli

2) Rb-28UE

dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

31 stycznia

dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

dysponenci części budżetowych

8 lutego

dysponenci części budżetowych

Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

20 lutego

Najwyższa Izba Kontroli

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

3) Rb-28UE WPR

dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

5 lutego

dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

dysponenci części budżetowych

8 lutego

dysponenci części budżetowych

Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

20 lutego

Najwyższa Izba Kontroli

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień – o 8 dni później.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
  • Data wejścia w życie: 2015-04-01
  • Data obowiązywania: 2015-04-01
  • Dokument traci ważność: 2018-01-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA