REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 1511

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 września 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 oraz z 2015 r. poz. 459) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek – Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb-70, z zastrzeżeniem lit. k,”,

b) lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) dyrektorzy izb celnych odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności wydanych na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.2)) jako:

– organy podatkowe właściwe do poboru podatków – Rb-23A i Rb-27,

– kierownicy państwowych jednostek budżetowych – Rb-27, Rb-28 i Rb-70,

– organy podatkowe i kierownicy państwowych jednostek budżetowych – Rb-23B,”;

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane wykazywane w sprawozdaniach Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER wyraża się w tysiącach złotych.”;

3) w § 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

2. Sprawozdania Rb-70, Rb-WSa, Rb-WSb, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), oznaczając tytuły wiadomości z przesyłanymi sprawozdaniami określeniami odpowiadającymi numerom części i nazwom tych sprawozdań.”;

4) w § 17 uchyla się ust. 3;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchyla się pozycję 44;

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia uchyla się pozycję 44;

7) załącznik nr 14 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) w załączniku nr 16 do rozporządzenia uchyla się tabelę „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (II)”;

9) w załączniku nr 28 do rozporządzenia uchyla się wiersz „w tysiącach złotych”;

10) w załączniku nr 37 do rozporządzenia:

a) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w wierszach 11, 12, 13, 22, 24, 42 i 45 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;”,

b) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w wierszach 11, 11a, 12, 12a, 13, 22, 24, 42 i 45 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;”,

c) w § 9:

– w ust. 1:

– – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w sprawozdaniach miesięcznych za marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym – „Plan”, „Należności”, „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”, „Dochody wykonane” oraz dotyczące salda końcowego kolumny: „należności pozostałe do zapłaty, ogółem”, „w tym zaległości netto” oraz „nadpłaty”, z zastrzeżeniem pkt 3;”,

– – dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w sprawozdaniach dysponentów środków budżetu państwa otrzymujących sprawozdania Rb-27ZZ, w zakresie paragrafu „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego” – „Plan”, „Dochody wykonane”.”,

– w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w kolumnie „Plan” wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki, a w przypadku dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, wykazuje się również kwoty wynikające z planów finansowych tych placówek;”,

d) w § 13:

– w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach, wynikających z planu finansowego jednostki z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych, a w przypadku dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, wykazuje się również kwoty wynikające z planów finansowych tych placówek;”,

– dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dysponent części 84. Środki własne Unii Europejskiej w przypadku nadpłaconej składki do budżetu Unii Europejskiej przekazuje w formie komentarza do sprawozdania informację o wysokości nadpłaconej składki, wykazując ją w szczegółowości klasyfikacji budżetowej.”,

e) w § 31:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa przekazuje się sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL.”,

– dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Sprawozdania Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy Ministerstwo Finansów udostępnia Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

4. Sprawozdania Rb-28 Programy WPR Ministerstwo Finansów udostępnia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”,

f) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania Rb-70, Rb-FUS i Rb-FER przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy.”,

g) uchyla się § 33;

11) w załączniku nr 38 do rozporządzenia:

a) w § 5:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w kolumnie „Zwroty wydatków narastająco od początku roku dotyczące płatności roku bieżącego” wykazuje się zwroty wydatków w ramach budżetu środków europejskich, dokonane w bieżącym roku budżetowym, dotyczące płatności zrealizowanych w tym samym roku. W przypadku nadpłacenia zwrotu wydatku, kwotę zwrotu należy pomniejszyć o kwotę już zwróconą przez Ministra Finansów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów potwierdzającego dokonanie zwrotu do wnioskodawcy lub na podstawie informacji udostępnianej przez BGK w formie elektronicznej. W przypadku zwrotów dokonanych w ostatnim dniu roboczym danego roku kalendarzowego, a zaksięgowanych na rachunku BGK w kolejnym roku kalendarzowym, za datę dokonania zwrotu uważa się datę obciążenia rachunku instytucji dokonującej zwrotu środków;”,

– pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) w tabeli „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)” kolumny „Nazwa programu”, „część”, „dział” i „rozdział” wypełnia się zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 1 i 2;

10) w tabeli „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)” w kolumnach rok: „n-1”, rok: „n-2”, rok: „n-3”, rok: „n-4” itd. wykazuje się zwroty wydatków w ramach budżetu środków europejskich, dokonanych w danym roku budżetowym (n) i dotyczące płatności z poprzednich lat budżetowych, z uwzględnieniem zwróconych przez Ministra Finansów nadpłaconych zwrotów wydatków na podstawie skierowanych do niego wniosków oraz dokonanych korekt tych zwrotów, określone zgodnie ze schematem (n-1, n-2, n-3, n-4, itd.). W sprawozdaniach w kolejnych latach budżetowych należy dodawać kolejne kolumny: n-5, n-6, n-7 itd., w przypadku dokonania zwrotów dotyczących płatności z poprzednich lat budżetowych. Obowiązuje zasada prezentacji kolumn, w których pierwsza kolumna zawsze przedstawia dane dotyczące roku poprzedniego w stosunku do roku bieżącego (n-1), a ostatnia kolumna dotyczy roku 2010. W kolumnie „Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych” – wykazuje się zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku środki na podstawie pisma Ministerstwa Finansów potwierdzającego dokonanie zwrotu do wnioskodawcy lub na podstawie informacji udostępnianej przez BGK w formie elektronicznej. W sprawozdaniu składanym w roku (n) – należy wykazać zwrócone w roku (n) przez Ministra Finansów nadpłacone środki dotyczące zwrotów dokonanych w latach poprzednich (n-1, n-2, n-3.... itd.). Dane dotyczące zwróconych błędnie nadpłaconych środków wykazuje się na podstawie przekazanych przez Ministerstwo Finansów informacji o dokonanych zwrotach lub na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z systemu BGK-ZLECENIA, które zostały ujęte w księgach rachunkowych dysponenta;”,

– uchyla się pkt 11,

b) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Sprawozdanie Rb-28UE przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.”,

c) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Sprawozdania Rb-28UE Ministerstwo Finansów udostępnia Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.”,

d) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Sprawozdanie Rb-28UE WPR przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.”,

e) dodaje się § 13 w brzmieniu:

„§ 13. Sprawozdania Rb-28UE WPR Ministerstwo Finansów udostępnia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”;

12) załączniki nr 42 i 43 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Sprawozdania dyrektorów izb celnych]

Dyrektorzy izb celnych, z wyłączeniem Dyrektora Izby Celnej w Krakowie, sporządzają sprawozdania Rb-23A, Rb-23B i Rb-27 jako organy podatkowe za październik 2015 r. w pełnym zakresie informacji.

§ 3. [Zastosowanie sprawozdań po raz pierwszy]

1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za wrzesień 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Przepisy:

1) § 8 ust. 2 i § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia,

2) § 2 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1 pkt 1, § 31 ust. 1, 3 i 4 i § 32 ust. 1 załącznika nr 37 do rozporządzenia,

3) § 6, § 7a, § 12 i § 13 załącznika nr 38 do rozporządzenia

– zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2016 r.

3. Wzory sprawozdań określone w załącznikach nr 1, 3, 14 i 28 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 4. [Sprawozdania i programy przekazywane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju w brzmieniu dotychczasowym]

Sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE i Rb-28UE WPR miesięczne za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2015 r. oraz roczne za rok 2015 przekazuje się Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, pkt 3, pkt 5–7, pkt 9, pkt 10 lit. a, b i e–g oraz pkt 11 lit. b–e, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269 i 1479.

Załącznik 1. [Rb-28 PROGRAMY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 września 2015 r. (poz. 1511)

Załącznik nr 1

Rb-28 PROGRAMY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 2

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-23, Rb-27,
Rb-28, Rb-28NW

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych
(z wyjątkiem dysponenta części 77)

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

20 dni2)

2) Rb-23B

– izby celne

– dysponent części 19
– dysponent części 77

10 dni2)

– dysponent części 19

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa

20 dni2)

3) Rb-23A, Rb-27

– izby celne

– dysponent części 77

12 dni2)

4) Rb-24, Rb-27
z wykonania dochodów budżetu państwa

– urzędy skarbowe

– izby skarbowe

12 dni2)

– izby skarbowe

– dysponent części 77

18 dni2)

5) Rb-27

– dysponent części 77

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

28 dni2)

6) Rb-28 Programy,
Rb-28NW Programy

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

7) Rb-28 Programy WPR

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

8) Rb-FUS

– Prezes ZUS

– Ministerstwo Finansów – Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

9) Rb-FER

– Prezes KRUS

– Ministerstwo Finansów – Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

 

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

B. Sprawozdania kwartalne

1) Rb-23PL, Rb-27PL,
Rb-28PL

– kierownicy placówek

– dysponenci części budżetowych

15 dni3)

2) Rb-33

– dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych)

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych

– minister właściwy do spraw gospodarki

25 dni4)

– minister właściwy do spraw gospodarki

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– Prezes Zarządu PFRON

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

25 dni4)

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

3) Rb-34PL

– kierownicy placówek

– dysponenci części budżetowych

15 dni3)

– dysponent części budżetowej

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

4) Rb-35

– kierownicy agencji wykonawczych

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

25 dni4)

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

5) Rb-40

– dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Agencyjnych)

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych

– minister właściwy do spraw gospodarki

25 dni4)

– minister właściwy do spraw gospodarki

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

– Prezes Zarządu PFRON

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

25 dni4)

– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– kierownicy agencji wykonawczych

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

25 dni4)

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

– organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

25 dni4)

– organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

– Prezes ZUS

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

45 dni5)

 

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

6) Rb-50

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

7) Rb-70

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

16 dni

– kierownicy uczelni publicznych

– dysponenci części budżetowych

16 dni

– dysponenci części budżetowych

– Główny Urząd Statystyczny

28 dni

– Najwyższa Izba Kontroli

C. Sprawozdania roczne

1) Rb-23, Rb-27,
Rb-28, Rb-28NW

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

– dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

20 lutego

2) Rb-23B

– izby celne

– dysponent części 19
– dysponent części 77

2 lutego

– dysponent części 19

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa

20 lutego

3) Rb-23A, Rb-27

– izby celne

– dysponent części 77

8 lutego

4) Rb-24, Rb-27
z wykonania dochodów budżetu państwa

– urzędy skarbowe

– izby skarbowe

4 lutego

– izby skarbowe

– dysponent części 77

18 lutego

5) Rb-27

– dysponent części 77

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa *)

8 marca

6) Rb-28 Programy,
Rb-28NW Programy

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 lutego

7) Rb-28 Programy WPR

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 lutego

8) Rb-23PL

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa

28 lutego

– Najwyższa Izba Kontroli

 

1) W przypadku, gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
– pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień – o 8 dni później.

3) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.

4) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.

5) Sprawozdania za IV kwartały do dnia 5 kwietnia roku następnego.

6) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 16 lutego roku następnego.

7) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 18 lutego roku następnego.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli

Załącznik 3. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 3

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-27UE

– dysponent części 87

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej

28 dni

– Najwyższa Izba Kontroli

2) Rb-28UE

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

3) Rb-28UE WPR

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

15 dni2)

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

B. Sprawozdania roczne

1) Rb-27UE

– dysponent części 87

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej

2 marca

– Najwyższa Izba Kontroli

2) Rb-28UE

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

5 lutego

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

8 lutego

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 lutego

3) Rb-28UE WPR

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

5 lutego

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

8 lutego

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej *)

20 lutego

1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy

– pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień – o 8 dni później.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-30
  • Data wejścia w życie: 2015-10-01
  • Data obowiązywania: 2015-10-01
  • Dokument traci ważność: 2018-01-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA