REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1975 nr 46 poz. 254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 grudnia 1975 r.

w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 16 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym obejmują:

1) wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę,

2) koszty zużytych materiałów,

3) inne wydatki niezbędne do wydania opinii.

§ 2.
1. Wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę określa się w wysokości od 20 zł do 30 zł za godzinę pracy, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

2. W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii wynagrodzenie określane według stawki ustalonej w ust. 1 może być podwyższone w granicach do 50% tej stawki, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych oraz co najmniej przez 6 lat pełni funkcję biegłego sądowego lub rzeczoznawcy. Podwyższenie wynagrodzenia następuje na wniosek biegłego.

§ 3.
Dla biegłych będących nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowo-badawczymi ustala się następujące stawki wynagrodzenia za godzinę pracy:

 

1) profesor zwyczajny i nadzwyczajny

75 zł,

2) docent i adiunkt ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

55 zł,

3) adiunkt, starszy asystent, starszy wykładowca, wykładowca

45 zł.

 

§ 4.
1. Wynagrodzenie biegłych z zakresu medycyny za wykonaną pracę określa się według taryfy stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Jeżeli rodzaj wykonanej przez biegłego pracy nie jest wymieniony w taryfie, przy określaniu wynagrodzenia stosuje się stawkę ustaloną w taryfie za pracę podobną do wykonanej przez biegłego.

3. W razie niemożności określenia wynagrodzenia biegłego według taryfy wymienionej w ust. 1 stosuje się stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy.

§ 5.
Przewidziane w § 2-4 wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę obejmuje należność za czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy, oraz za opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem.
§ 6.
1. Za udział w czynności sądowej wynagrodzenie biegłego określa się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy, uwzględniając czas koniecznej obecności biegłego w sądzie lub w innym miejscu, w którym czynność się odbywa.

2. Każdą rozpoczętą godzinę czynności liczy się za pełną.

§ 7.
W razie wydania opinii przez jednostkę organizacyjną akademii medycznej, instytutu naukowo-badawczego lub zakład służby zdrowia wynagrodzenie tych jednostek za wykonaną pracę określa się według taryfy stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, przy czym stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i 3 i § 5.
§ 8.
W razie wydania opinii przez jednostkę organizacyjną inną niż wymieniona w § 7 wynagrodzenie tej jednostki za wykonaną pracę określa się zgodnie ze stawkami w niej stosowanymi.
§ 9.
Wynagrodzenie za udział w czynności sądowej przedstawiciela jednostki organizacyjnej wymienionej w § 7 i 8 określa się według zasad ustalonych w § 6.
§ 10.
Jeżeli rozporządzenie ustala dolną i górną granicę stawki wynagrodzenia, przy określaniu wynagrodzenia należy mieć na uwadze w szczególności kwalifikacje biegłego lub innych osób biorących udział w opracowaniu opinii lub w czynności sądowej, stopień złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunki, w jakich opracowano opinię lub dokonano czynności sądowej.
§ 11.
Jeżeli praca została wykonana wadliwie, niezgodnie z zaleceniem sądu lub ze znacznym nie usprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu obniżeniu.
§ 12.
Jeżeli wynagrodzenie określa się w całości lub w części według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy, należy przedstawić sądowi wraz z rachunkiem dwa egzemplarze karty pracy sporządzonej według wzoru ustalonego odrębnie.
§ 13.
1. Biegłym (jednostkom organizacyjnym wymienionym w § 7 i 8) niezależnie od wynagrodzenia za wykonaną pracę przysługuje zwrot kosztów zużytych materiałów oraz innych wydatków niezbędnych do wydania opinii.

2. Jednostkom organizacyjnym wymienionym w § 7 przysługuje ponadto zwrot kosztów pobytu w zakładzie leczniczym osoby oddanej pod obserwację.

§ 14.
1. Należności biegłych (jednostek organizacyjnych wymienionych w § 7 i 8) ustala się i przyznaje na podstawie przedstawionych rachunków i innych dokumentów sprawdzonych przez głównego księgowego sądu wypłacającego należność lub przez innego pracownika wyznaczonego przez prezesa sądu.

2. Sprawdzenie rachunków i innych dokumentów nie jest wymagane, jeżeli dotyczą opinii o charakterze powtarzalnym i jednorodnym, których koszty ustala się w całości lub w części na podstawie kalkulacji, a także w wypadkach mniejszej wagi. Kalkulacja taka powinna być uzgodniona z Ministerstwem Sprawiedliwości.

§ 15.
Ustaloną w art. 11 dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym górną granicę wynagrodzenia przysługującego biegłemu za utracony przez niego zarobek w razie wezwania go do sądu i nieskorzystania z jego usług - podwyższa się z 45 zł do 100 zł.
§ 16.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1956 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych z zakresu medycyny sądowej w postępowaniu przed sądami powszechnymi (Dz. U. Nr 33, poz. 155),

2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych w postępowaniu przed sądami ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 15, poz. 68),

3) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii (Dz. U. z 1962 r. Nr 8, poz. 40),

4) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1968 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia biegłych księgowych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 20, poz. 107).

§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Berutowicz

Załącznik 1. [Taryfa wynagrodzenia biegłych z zakresu medycyny w postępowaniu przed sądami]

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. (poz. 254).

Taryfa wynagrodzenia biegłych z zakresu medycyny w postępowaniu przed sądami

Lp.

Określenie czynności

Stawka w zł dla jednego biegłego

1

Określenie inwalidztwa lub niezdolności do pracy

150–600

2

Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności

160–600

3

Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie czynu nierządnego, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego

120–250

4

Badanie zdolności do płodzenia łącznie z badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania stawkę podwyższa się o 100%)

220–290

5

Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia

120–300

6

Badanie sekcyjne zwłok świeżych

250–500

7

Badanie sekcyjne zwłok rozkładających się i przeobrażonych, ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych

350–650

8

Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy

160–960

9

 

Zbadanie stanu zdrowia psychicznego:

 

a) doraźne bez sporządzania pisemnej opinii

100–250

b) w zakładzie służby zdrowia

200–400

 

c) wyłącznie na podstawie akt

300–960

d) z uwzględnieniem badań psychologicznych

400–800

e) z uwzględnieniem materiałów z obserwacji szpitalnej

600–1200

 

Załącznik 2. [Taryfa wynagrodzenia jednostek organizacyjnych akademii medycznych i instytutów naukowo-badawczych oraz zakładów służby zdrowia w postępowaniu przed sądami]

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. (poz. 251).

Taryfa wynagrodzenia jednostek organizacyjnych akademii medycznych i instytutów naukowo-badawczych oraz zakładów służby zdrowia w postępowaniu przed sądami

Lp.

Określenie czynności

Stawka w zł

 

I. BADANIA LABORATORYJNE

 

 

a) Badanie krwi trzech osób w sprawach o ustalenie ojcostwa z uwzględnieniem w badaniu wszystkich układów grupowych

570

b) Oznaczenie w tych układach krwi każdej następnej osoby

190

Badanie grup krwi świeżej (osoby żyjącej lub zwłok) – w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych

50–210

Badanie grup krwi rozłożonej, w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych

80–190

Badanie śladów krwi i innych substancji biologicznych:

 

 

a) oględziny jednego dowodu rzeczowego oraz wstępne badanie śladów (metodą widmową i innymi)

115

 

b) badanie metodami serologicznymi przynależności gatunkowej plam krwi i innych substancji biologicznych jednego gatunku i na jednym dowodzie

80

 

 

 

c) badanie przynależności grupowej śladów krwi i innych substancji biologicznych na jednym dowodzie rzeczowym

115

d) badanie śladów krwi w celu oznaczenia źródła krwawienia lub czasu powstania śladów

90

e) inne badania biologiczne: oznaczanie płci w śladach krwi i innych substancji biologicznych, oznaczanie czasu powstania takich śladów, ustalanie wieku osobnika na podstawie zawartości hemoglobiny płodowej w śladzie krwi itp. – na jednym dowodzie rzeczowym

115

5

 

Badanie plam nasienia (fizykalne, chemiczne, krystalograficzne, mikroskopowe, serologiczne) na jednym dowodzie rzeczowym

180–240

6

 

a) Badania makroskopowe, mikroskopowe i mikrometryczne włosów dowodowych i porównawczych lub identyfikacja włókien i włosów – jednej osoby

115–280

 

 

b) Oznaczenie płci na podstawie badania włosów (metodami fluorescencji albo chromatyny płciowej) lub oznaczenie grupy krwi na tej podstawie – jednej osoby

75–150

7

 

Badanie specjalne identyfikacyjne materiału biologicznego (mechanoskopia, mikroskopia porównawcza, badanie na obecność jonów metali, superprojekcja itp.)

150–520

8

 

Badanie śladów i uszkodzeń postrzałowych:

 

a) bez dawania strzałów próbnych

115

b) z daniem strzałów próbnych

195

Badanie histologiczne wycinków z jednego narządu ciała

50

10 

 

Badanie krwi na obecność tlenku węgla (hemoglobiny tlenkowo-węglowej):

 

a) badanie jakościowe

45

b) badanie ilościowe

115

11 

 

Badanie krwi na obecność alkoholu:

 

a) metodą Widmarka

65

b) metodą podwójnej destylacji

115

c) metodą enzymatyczną

115

d) metodą chromatografii gazowej

115

12 

 

Badanie narządów ciała na obecność trucizn1):

 

1.a) trucizny lotne z parą wodną – wielokierunkowe badanie jakościowe

350–440

b) trucizny lotne – oznaczenie ilościowe – stawka wymieniona w pozycji a) ulega zwiększeniu o

170–550

c) wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe – wielokierunkowe badanie jakościowe

280–390

d) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pozycji c) – stawka ulega zwiększeniu o

230–440

e) trucizny metaliczne – wielokierunkowe badanie jakościowe

1000–1300

f) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pozycji e) – stawka ulega zwiększeniu o

115–330

g) trucizny organiczne naturalne i syntetyczne – przeprowadzenie wielokierunkowego toku badań

1400–1600

h) identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań wymienionych w pozycji g)

230–16002)

i) ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny wymienionej w pozycji h) – stawka ulega zwiększeniu o

115–550

2. badanie ukierunkowane (tj. z określeniem poszukiwanej trucizny) jakościowe lub także ilościowe

350–13002)

3. badanie chemiczno-toksykologiczne substancji chemicznej w celu jej zidentyfikowania

170–13002)

13 

Wykonanie prób biologicznych (na zwierzętach lub roślinach) z wyodrębnioną trucizną

130–380

14 

 

Badania botaniczne i farmakognostyczne trucizn roślinnych (identyfikacja części roślin i grzybów)

270–500

II. BADANIA OSÓB ŻYJĄCYCH

 

Określenie inwalidztwa lub niezdolności do pracy

150–600

Ocena zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności

160–600

Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego, ustalenie czynu nierządnego itp.

120–250

Zbadanie antropologiczne jednej osoby łącznie z dokumentacją fotograficzną w sprawach przy dochodzeniu ojcostwa

480

 

Zbadanie stanu zdrowia psychicznego:

 

a) bez obserwacji szpitalnej

300–700

b) łącznie z obserwacją i badaniami psychologicznymi

500–2000

 

Badanie zdolności do płodzenia łącznie z badaniem chemicznym i mikroskopowym nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania nasienia stawkę podwyższa się o 100%)

220–290

 

III. BADANIA SEKCYJNE

 

Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich

120

Badanie sekcyjne zwłok świeżych

250–500

Badanie sekcyjne zwłok rozkładających się i przeobrażonych, ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych

350–650

Maceracja kości i ich rekonstrukcja

240

 

IV. INNE CZYNNOŚCI

 

Wydawanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy

160–960

Sporządzanie dokumentacji fotograficznej osób żyjących, zwłok i dowodów rzeczowych (za godzinę pracy)

50

1) Wymienione w tej pozycji wysokości stawek odnoszą się do badania jednego narządu. Przy równoległym badaniu drugiego i następnych narządów (lub materiałów) w tej samej sprawie wysokość stawek obniża się o 20%.

2) Dopuszcza się możliwość podwyższenia tych stawek (do 100%) w wypadkach uzasadnionych szczególnymi trudnościami (np. mało znane i rzadko spotykane substancje trujące, materiał z ekshumacji itp.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1975-12-31
  • Data wejścia w życie: 1976-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-06-15
  • Dokument traci ważność: 2013-05-06
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA