REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1994 nr 121 poz. 592

USTAWA

z dnia 13 października 1994 r.

o biegłych rewidentach i ich samorządzie

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

1. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz organizację samorządu zawodowego biegłych rewidentów.

2. Tytuł zawodowy „biegły rewident” podlega ochronie prawnej.

Art. 2. [Uprawnienia biegłych rewidentów]
1. Biegli rewidenci uprawnieni są do badania sprawozdań finansowych.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o sprawozdaniu finansowym, oznacza to sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).

Art. 3. [Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta]
1. Zawód biegłego rewidenta może wykonywać osoba spełniająca wymagania określone niniejszą ustawą.

2. Biegły rewident nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 i z 2000 r. Nr 86, poz. 958).

Rozdział 2

Biegli rewidenci

Art. 4. [Nabycie prawa do wykonywania zawodu]

1. Osoba, która uzyskała tytuł biegłego rewidenta, nabywa prawo do wykonywania zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu jej do rejestru biegłych rewidentów.

2. Rota ślubowania składanego przez biegłego rewidenta ma następujące brzmienie:

„Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać powierzone mi zadania w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i normami wykonywania zawodu, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i niezawisłością. Poznane w czasie badania fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

3. Ślubowanie odbiera prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub osoba przez niego upoważniona spośród członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Art. 4a. [Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej]
1. Biegły rewident jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych; obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie informacji w przypadkach określonych w ustawach.

3. Do przestrzegania tajemnicy obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis ustawy.

4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej udostępnienie dokumentacji i informacji z badania (przeglądu) sprawozdań finansowych w związku z toczącymi się postępowaniami przed organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Art. 5. [Dopuszczalność wpisu do rejestru biegłych rewidentów]
1. Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:

1) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2) jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

3) ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie,

4) odbył trzyletnią praktykę w Polsce, w tym co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, przy czym spełnienie tego warunku zostało uznane przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”,

5) (skreślony),

6) złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na biegłego rewidenta przed Komisją,

7) uzyskał dyplom biegłego rewidenta.

2. Do rejestru biegłych rewidentów mogą być wpisani biegli rewidenci – obywatele polscy lub, na zasadach wzajemności, nie posiadający polskiego obywatelstwa – którzy posiadają kwalifikacje uzyskane za granicą, uznawane przez państwa Unii Europejskiej, po złożeniu z wynikiem pozytywnym, przed Komisją, egzaminu w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce. Przepis ten nie narusza przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski.

Art. 5a.
(skreślony).
Art. 6. [Wpis do rejestru]
1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi rejestr biegłych rewidentów, zwany dalej „rejestrem”.

2. Wpis biegłego rewidenta do rejestru obejmuje w szczególności:

1) nazwisko i imię, datę urodzenia,

2) obywatelstwo,

3) miejsce i adres zamieszkania,

4) numer dyplomu biegłego rewidenta.

2a. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów:

1) dokonuje, na wniosek osoby ubiegającej się o wpis, wpisu do rejestru osoby, która spełnia warunki określone w art. 5 i złoży ślubowanie,

2) wydaje legitymację biegłego rewidenta zawierającą następujące dane: numer legitymacji będący jednocześnie numerem wpisu biegłego rewidenta do rejestru, nazwisko oraz imię.

3. Biegły rewident ma obowiązek zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zmian danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie zmiany.

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, należy załączyć lub przedstawić dokumenty będące podstawą do dokonania zmian danych zawartych w rejestrze.

Art. 7. [Komisja Egzaminacyjna]
1. Komisję powołuje, na czteroletnią kadencję, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

2. W skład Komisji wchodzi 15 członków wpisanych do rejestru biegłych rewidentów.

3. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Art. 8. [Funkcje komisji]
1. Komisja przeprowadza egzaminy, podczas których sprawdza praktyczne i teoretyczne przygotowanie kandydata na biegłego rewidenta.

1a. Komisja może zwolnić kandydata, na jego wniosek, z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 pkt 4 lit. b).

2. Komisja może zwolnić kandydata, na jego wniosek, z praktyki, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, pod warunkiem odbycia dwuletniej aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta, jeżeli:

1) był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przez co najmniej 3 lata,

2) nie będąc zatrudnionym w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych co najmniej 3 lata lub posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej.

Art. 9. [Skreślenie z rejestru]
1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów skreśla z rejestru biegłych rewidentów w przypadku:

1) śmierci,

2) wystąpienia z samorządu,

3) (skreślony),

4) nie spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2,

5) prawomocnego orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego o wydaleniu z samorządu.

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może odmówić skreślenia z rejestru biegłych rewidentów z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 2, jeżeli przeciwko biegłemu rewidentowi toczy się postępowanie dyscyplinarne.

3. Biegły rewident skreślony z rejestru z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 podlega, na swój wniosek, ponownemu wpisowi do rejestru, chyba że nie spełnia warunków określonych w art. 5.

Art. 10. [Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych]
1. Do badania sprawozdań finansowych przy uwzględnieniu ust. 2 uprawnione są wyłącznie następujące podmioty:

1) biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą określoną w ust. 3 we własnym imieniu i na własny rachunek,

2) spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie lub spółki komandytowe z wyłącznym udziałem biegłych rewidentów,

3) osoby prawne, które spełniają łącznie następujące wymagania:

a) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów,

b) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest biegłym rewidentem,

c) większość głosów w organach nadzorczych (radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych) posiadają biegli rewidenci, a w przypadku braku organów nadzorczych większość głosów posiadają wspólnicy lub udziałowcy będący biegłymi rewidentami,

d) opinie i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują, w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

2. Do badania sprawozdań finansowych spółdzielni uprawnione są również spółdzielcze związki rewizyjne, które spełniają łącznie następujące wymagania:

1) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów,

2) posiadają w składach zarządów co najmniej jednego biegłego rewidenta, z tym że opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują, w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

3. Przedmiotem działalności podmiotów, o których mowa w ust. 1, obok badania sprawozdań finansowych, może być, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2, wyłącznie:

1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,

1a) przeglądy sprawozdań finansowych,

2) ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,

3) doradztwo podatkowe,

4) doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,

5) prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

6) działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Art. 11. [Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta]
1. Biegły rewident wykonuje zawód jako:

1) osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,

2) wspólnik spółki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,

3) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2,

4) osoba nie pozostająca w stosunku pracy i nie prowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i 2.

2. Biegli rewidenci zatrudnieni w samorządzie biegłych rewidentów oraz pracujący w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego mogą wykonywać zawód w formie określonej w ust. 1 pkt 4.

Art. 12. [Obowiązki biegłych rewidentów]
1. Biegli rewidenci obowiązani są:

1) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem,

2) stale podnosić kwalifikacje zawodowe według zasad określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

3) przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

4) regularnie opłacać składkę członkowską.

2. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązane są:

1) przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

2) wnosić opłatę w wysokości nie wyższej niż równowartość 100 EURO z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

3) wnosić opłatę roczną z tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5, w wysokości nie wyższej niż 1,5% rocznych przychodów za badanie (przeglądy) sprawozdań finansowych.

3. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązane są dokonać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością.

Art. 13.
(skreślony).
Art. 14. [Lista Krajowej Rady Biegłych Rewidentów]
1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zwaną dalej „listą”.

2. Lista oraz jej zmiany podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", przy czym publikacja obejmuje imię, nazwisko i numer legitymacji biegłego rewidenta, pełną i skróconą nazwę oraz adres siedziby podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Art. 14a. [Skreślenie z listy]
1. Wpis na listę, o której mowa w art. 14 ust. 1, uzyskują, na swój wniosek, biegli rewidenci wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 6.

2. Biegli rewidenci wpisani na listę uzyskują wpis do legitymacji biegłego rewidenta, stwierdzający uprawnienie do badania sprawozdań finansowych.

3. Skreślenie biegłego rewidenta z listy następuje:

1) na wniosek biegłego rewidenta,

2) z przyczyn wymienionych w art. 9 ust. 1,

3) w przypadku prawomocnego orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynnościach zawodowych,

4) w związku z podjęciem zatrudnienia poza podmiotami wymienionymi w art. 10 ust. 1 i 2, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 11 ust. 2,

5) w przypadku prowadzenia innej działalności niż określona w art. 10 ust. 3.

Art. 15. [Wpis i skreślenie z listy biegłych rewidentów]
Uchwały w przedmiocie wpisu i skreślenia z rejestru biegłych rewidentów oraz listy są decyzjami administracyjnymi.
Art. 16. [Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych]
1. Wpis na listę, o której mowa w art. 14 ust. 1, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych następuje na wniosek danego podmiotu, po udokumentowaniu spełnienia wymagań określonych w art. 10.

2. Podmiot nie spełniający wymagań określonych w art. 10 oraz art. 12 ust. 2 podlega skreśleniu z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

3. Lista obejmuje następujące dane:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer legitymacji biegłego rewidenta,

2) pełną i skróconą nazwę oraz adres siedziby podmiotu,

3) formę organizacyjno-prawną,

4) nazwiska i imiona wspólników lub akcjonariuszy, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych,

5) adresy oddziałów podmiotu.

4. Do zgłaszania zmian związanych z wpisem na listę stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 3 i 4.

5. Naruszenie obowiązku określonego w ust. 4 może stanowić podstawę do skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

6. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych obowiązany jest, w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku kalendarzowego, przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pisemne sprawozdanie z działalności, zawierające:

1) określenie nazw i siedzib podmiotów badanych, podstawowe dane o biegłych rewidentach (numer legitymacji biegłego rewidenta, imię, nazwisko) badających te podmioty oraz daty i rodzaje wydanych opinii,

2) co jest przedmiotem działania podmiotu uprawnionego obok badania sprawozdań finansowych,

3) informacje o odbywanych aplikacjach i praktykach w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

7. Skreślenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z listy, o której mowa w art. 14 ust. 1, następuje:

1) na wniosek podmiotu,

2) z przyczyn wymienionych w art. 9 ust. 1 – w odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1,

3) w razie niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1,

4) w razie nieuregulowania rocznych należności z tytułu opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2.

8. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych skreślony z listy z powodów, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, może być ponownie wpisany na listę, jeżeli od dnia skreślenia upłynęło nie mniej niż 5 lat oraz spełnia warunki określone w art. 10 ust. 1 i 2.

Art. 17. [Obowiązek zapewnienia przestrzegania prawa]
1. Za zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad etyki i norm wykonywania zawodu w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych odpowiedzialni są:

1) biegli rewidenci prowadzący działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,

2) w spółkach cywilnych, spółkach jawnych, spółkach partnerskich lub spółkach komandytowych - wszyscy wspólnicy,

3) w osobach prawnych - członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

2. (skreślony).

Rozdział 3

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Art. 18. [Krajowa Izba Biegłych Rewidentów]

1. Biegli rewidenci tworzą samorząd biegłych rewidentów, zwany dalej „Krajową Izbą Biegłych Rewidentów”.

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu.

3. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów.

Art. 18a. [Czynne i bierne prawa wyborcze]
Biegłym rewidentom przysługuje prawo wybierania i wybieralności do przewidzianych niniejszą ustawą organów samorządu zawodowego:

1) czynne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłych rewidentów zawieszonych w czynnościach zawodowych,

2) bierne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłych rewidentów ukaranych karą wymienioną w art. 31 ust. 2 pkt 2 i 3.

Art. 19. [Charakter prawny Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
1. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów posiada osobowość prawną; siedzibą Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów ma prawo używania pieczęci urzędowej.

Art. 20. [Zadania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
1. Do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy:

1) reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,

2) ustanawianie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przy czym w odniesieniu do banków – dodatkowo, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,

3) ustalanie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,

4) określanie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na biegłych rewidentów i nadawanie im tytułu biegłego rewidenta,

5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych przepisów niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących samorządu biegłych rewidentów i przepisów dotyczących przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

6) doskonalenie zawodowe członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

7) nakładanie na członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów kar dyscyplinarnych za naruszanie prawa i norm wykonywania zawodu oraz etyki zawodowej.

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów opracowuje materiały szkoleniowe dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz może prowadzić działalność wydawniczą i szkoleniową.

Art. 21. [Organy izby]
1. Organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów są:

1) Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów,

2) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów,

3) Krajowa Komisja Rewizyjna,

4) Krajowy Sąd Dyscyplinarny,

5) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny,

6) Krajowa Komisja Nadzoru.

2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, trwa 4 lata.

Art. 22. [Zjazd izby]
1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbywa się co 4 lata.

2. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zwoływany jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1.

4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest obowiązana do zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów na żądanie:

1) co najmniej 1/10 ogółu biegłych rewidentów,

2) Krajowej Komisji Rewizyjnej z powodu rażącego naruszenia prawa w działalności finansowej i statutowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

5. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stanowią delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru, według zasad określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, z tym że łączna liczba delegatów nie może być mniejsza niż 300 biegłych rewidentów.

6. Mandaty delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zachowują ważność przez okres 4 lat.

7. W obradach Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów udział biorą członkowie organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, niebędący delegatami.

Art. 23. [Wybory do organów izby]
1. Wyboru do organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, dokonują delegaci wybrani na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

2. Wybory odbywają się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

3. Kandydatem do organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, może być każdy biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 3.

4. Nie można łączyć funkcji w organach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2–6.

Art. 24. [Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów]
1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów:

1) dokonuje wyboru Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

2) dokonuje wyboru Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,

3) dokonuje wyboru pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

4) dokonuje wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowej Komisji Nadzoru,

5) uchwala statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

6) uchwala program działania i zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

7) uchwala zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów,

8) określa zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,

9) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2–6, i udziela im absolutorium,

10) określa zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów,

11) określa zasady ustalania opłat z tytułu wpisu na listę oraz opłat rocznych z tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, mogą być odwołane przed upływem kadencji przez organ, który je wybrał.

3. Przewodniczący Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uchwały Zjazdu w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

Art. 25. [Zadania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów]
1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów kieruje działalnością samorządu w okresach między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów.

2. Do zadań Krajowej Rady Biegłych Rewidentów należy:

1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,

2) reprezentowanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych,

3) ustanawianie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 2,

4) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Komisji:

a) wymagań kwalifikacyjnych oraz programów i zasad przeprowadzania egzaminów na biegłych rewidentów, w tym określanie wysokości opłat egzaminacyjnych,

b) warunków uznawania egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

5) podejmowanie uchwał o wpisie do rejestru i na listę,

6) wydawanie dyplomów i legitymacji biegłego rewidenta,

7) ustalanie, po porozumieniu z Komisją, programów i zasad odbywania praktyk i aplikacji przez kandydatów na biegłych rewidentów.

8) uchwalanie regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,

9) podejmowanie uchwał o skreślaniu z rejestru i listy,

10) opiniowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinie prawa gospodarczego,

11) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania,

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

13) ustalanie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów, opłat z tytułu wpisu na listę oraz opłat z tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5,

14) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,

15) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe do właściwego funkcjonowania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych coroczne sprawozdanie z działalności, w tym sprawozdanie finansowe.

Art. 26. [Skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów]
1. W skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wchodzi od 11 do 15 członków.

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, które są decyzjami administracyjnymi, zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

4. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów:

1) reprezentuje Krajową Radę Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych,

2) kieruje pracami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

3) podpisuje uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

4) podpisuje decyzje oraz postanowienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawach wszczęcia postępowania administracyjnego,

5) wykonuje inne czynności określone w statucie, związane z funkcjonowaniem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Art. 27. [Krajowa Komisja Rewizyjna]
1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje finansową działalność Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz wykonanie uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, a także przedstawia wnioski w tym zakresie:

a) Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów – niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli,

b) Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów – w sprawozdaniu ze swojej działalności,

2) sprawuje nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych regionalnych oddziałów,

3) przedstawia sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów,

4) przedstawia Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów wniosek o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Art. 28. [Krajowy Sąd Dyscyplinarny]
1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny składa się z 15 członków. Krajowy Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów.

3. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie 3 członków w pierwszej instancji i w składzie 5 członków w drugiej instancji.

4. W składzie orzekającym w drugiej instancji nie może brać udziału członek sądu, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

5. Skład orzekający wyznacza przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Art. 28a. [Krajowa Komisja Nadzoru]
1. Krajowa Komisja Nadzoru składa się z 5 członków.

2. Do zadań Krajowej Komisji Nadzoru należy organizowanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad:

1) należytym wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta,

2) przestrzeganiem procedur badania (przeglądów) sprawozdań finansowych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadzana jest co najmniej raz na trzy lata.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Krajowa Komisja Nadzoru składa wnioski do:

1) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego – o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko biegłym rewidentom,

2) Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – o skreślenie z listy.

Art. 29. [Delegacja]
W zakresie nie uregulowanym w ustawie tryb powoływania, kompetencje, strukturę organizacyjną, w tym funkcjonowanie regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, tryb działania, sposób finansowania oraz sposób składania oświadczeń woli w imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów - określa statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Art. 30. [Nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów]
1. Nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

2. W ramach nadzoru nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów minister właściwy do spraw finansów publicznych może w szczególności:

1) zaskarżyć do Sądu Okręgowego w Warszawie uchwały organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów naruszające przepisy prawa lub jej statut, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały,

2) występować o rozpatrzenie określonej sprawy przez organ Krajowej Izby Biegłych Rewidentów; uchwała w tej sprawie powinna być podjęta w terminie miesiąca.

3. Zaskarżenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, naruszających przepisy prawa albo statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wstrzymuje wykonanie uchwał.

4. Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów obowiązane są doręczać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podjęte uchwały w terminie 30 dni od ich uchwalenia.

Rozdział 4

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 31. [Kary dyscyplinarne]

1. Biegli rewidenci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za postępowanie sprzeczne z zasadami wykonywania zawodu lub zasadami etyki zawodowej biegłego rewidenta.

2. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w czynnościach zawodowych na okres od roku do lat 3,

4) wydalenie z samorządu biegłych rewidentów.

3. Kary nagany i zawieszenia w czynnościach zawodowych biegłego rewidenta powodują utratę wybieralności do organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do czasu zatarcia kary.

4. Kary upomnienia i nagany ulegają zatarciu po roku od uprawomocnienia się orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

5. Kary zawieszenia w czynnościach zawodowych biegłego rewidenta ulegają zatarciu po 3 latach od upływu okresu tego zawieszenia.

6. Skreślenie z rejestru biegłych rewidentów ulega zatarciu po 5 latach od dnia skreślenia. Wpis można uzyskać po spełnieniu warunków określonych w art. 5.

7. Koszty postępowania dyscyplinarnego obciążają osoby ukarane prawomocnymi orzeczeniami.

8. Biegły rewident, w stosunku do którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, ma prawo ustanowić w postępowaniu dyscyplinarnym obrońcę.

Art. 32. [Strony w postępowaniu dyscyplinarnym]
1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony.

2. Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym jest Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastępcy.

3. Obwinionym jest biegły rewident, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne.

4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem biegłego rewidenta wbrew zasadom, o których mowa w art. 31 ust. 1.

5. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego za ten sam czyn. Może jednak być ono zawieszone do czasu zakończenia postępowania karnego.

6. W razie śmierci obwinionego przed zakończeniem postępowania dyscyplinarnego toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego – w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu obwinionego – jego małżonek, krewny w linii prostej lub rodzeństwo.

7. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili ujawnienia czynu upłynął rok albo od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Art. 32a. [Postępowanie dyscyplinarne]
1. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) dochodzenie dyscyplinarne,

2) postępowanie przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym,

3) postępowanie wykonawcze.

2. Wszczęcie przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego dochodzenia dyscyplinarnego może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym co do okoliczności skutkujących odpowiedzialność dyscyplinarną.

3. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny może wszcząć postępowanie wyjaśniające również na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Nadzoru, Ministra Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. W razie zebrania przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, w toku dochodzenia dyscyplinarnego, dowodów popełnienia przez biegłego rewidenta czynu zagrożonego karą dyscyplinarną, Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 14 dni od dnia zamknięcia dochodzenia dyscyplinarnego, sporządza akt obwinienia i niezwłocznie wnosi go do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

5. Po otrzymaniu aktu obwinienia przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim wnioskodawcę, strony i ich przedstawicieli.

Art. 32b. [Orzeczenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego]
1. Uzasadnienie orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego sporządza się na piśmie z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się obwinionemu i Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, a w przypadku, o którym mowa w art. 32a ust. 3, także Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Nadzoru, Ministrowi Sprawiedliwości lub ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Art. 33. [Odwołanie]
1. Od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego pierwszej instancji przysługuje obwinionemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, a w przypadku, o którym mowa w art. 32a ust. 3, także Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Nadzoru, Ministrowi Sprawiedliwości lub ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych – odwołanie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

2. Od prawomocnego orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów oraz stronom przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania orzeczenia, z powodu rażącego naruszenia prawa lub rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej.

3. W sprawach nie uregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 34. [Przepisy przejściowe]

1. Biegli rewidenci, wpisani na listę biegłych, rewidentów przed dniem wejścia w życie ustawy, są biegłymi rewidentami w rozumieniu niniejszej ustawy i podlegają, wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

2. Do dnia 31 grudnia 1998 r. biegli rewidenci, na ich wniosek, mogą być wpisani na listę, o której mowa w art. 14 pkt 1, mimo zatrudnienia poza podmiotami wymienionymi w art. 10 ust. 1 i 2, pod warunkiem badania sprawozdań finansowych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem uprawnionym do badania.

3. Podmioty wpisane na listę, o której mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 111, poz. 480, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1994 r. Nr 4, poz. 17), oraz biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek stają się podmiotami w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy, pod warunkiem dostosowania swojej działalności do warunków określonych w ustawie.

4. Kary nałożone na biegłych rewidentów, na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 3, pozostają w mocy do czasu ich zatarcia.

5. Dotychczasowe organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów działają do czasu upływu swojej kadencji, chyba że kadencja ta ulegnie skróceniu na mocy uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów zwołanego zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

6. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wstępuje z mocy prawa w obowiązki i prawa dotychczasowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w tym w obowiązki i prawa wynikające z decyzji administracyjnych.

Art. 35. [Przepisy uchylone]
1. Traci moc, z zastrzeżeniem ust. 2, ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 111, poz. 480, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1994 r. Nr 4, poz. 17).

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, zachowują moc do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 1994 r.

Art. 36. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1994-11-19
  • Data wejścia w życie: 1995-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2001-04-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA