REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 89 poz. 992

USTAWA

z dnia 21 września 2000 r.

o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592 i z 1996 r. Nr 102, poz. 475) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Tytuł zawodowy «biegły rewident» podlega ochronie prawnej.";

2) w art. 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Biegły rewident nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 i z 2000 r. Nr 86, poz. 958)."; •

3) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba, która uzyskała tytuł biegłego rewidenta, nabywa prawo do wykonywania zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu jej do rejestru biegłych rewidentów.",

b) w ust. 2 wyraz „wykonywał" zastępuje się wyrazem „wykonywać";

4) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Biegły rewident jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych; obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie informacji w przypadkach określonych w ustawach.

3. Do przestrzegania tajemnicy obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis ustawy.

4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej udostępnienie dokumentacji i informacji z badania (przeglądu) sprawozdań finansowych w związku z toczącymi się postępowaniami przed organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.";

5) w art. 5:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „posiada obywatelstwo polskie i",

b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie,

4) odbył trzyletnią praktykę w Polsce, w tym co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, przy czym spełnienie tego warunku zostało uznane przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej «Komisją»,"

c) skreśla się pkt 5,

d) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do rejestru biegłych rewidentów mogą być wpisani biegli rewidenci – obywatele polscy lub, na zasadach wzajemności, nie posiadający polskiego obywatelstwa – którzy posiadają kwalifikacje uzyskane za granicą, uznawane przez państwa Unii Europejskiej, po złożeniu z wynikiem pozytywnym, przed Komisją, egzaminu w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce. Przepis ten nie narusza przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski.";

6) skreśla się art. 5a;

7) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi rejestr biegłych rewidentów, zwany dalej «rejestrem».",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów:

1) dokonuje, na wniosek osoby ubiegającej się o wpis, wpisu do rejestru osoby, która spełnia warunki określone w art. 5 i złoży ślubowanie,

2) wydaje legitymację biegłego rewidenta zawierającą następujące dane: numer legitymacji będący jednocześnie numerem wpisu biegłego rewidenta do rejestru, nazwisko oraz imię.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Biegły rewident ma obowiązek zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zmian danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie zmiany.";

8) w art. 7 w ust. 1 i w ust. 3 wyrazy „Ministrem Finansów" zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw finansów publicznych";

9) w art. 8:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Komisja może zwolnić kandydata, na jego wniosek, z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 pkt 4 lit. b).",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja może zwolnić kandydata, na jego wniosek, z praktyki, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, pod warunkiem odbycia dwuletniej aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta, jeżeli:

1) był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przez co najmniej 3 lata,

2) nie będąc zatrudnionym w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych co najmniej 3 lata lub posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej.";

10) w art. 9 w ust. 1:

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „biegłego rewidenta",

b) skreśla się pkt 3,

c) w pkt 4 wyrazy „w art. 5 pkt 1" zastępuje się wyrazami „w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2";

11) w art. 10:

a) w ust. 1 w pkt 3 po lit. c) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) opinie i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują, w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.",

b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy „z tym że opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują, w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.",

c) w ust. 3:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności podmiotów, o których mowa w ust. 1, obok badania sprawozdań finansowych, może być, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2, wyłącznie:",

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przeglądy sprawozdań finansowych,"

– w pkt 2 po wyrazie „ekspertyzy" dodaje się wyrazy „i opinie";

12) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Biegły rewident wykonuje zawód jako:

1) osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,

2) wspólnik spółki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,

3) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2,

4) osoba nie pozostająca w stosunku pracy i nie prowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i 2.

2. Biegli rewidenci zatrudnieni w samorządzie biegłych rewidentów oraz pracujący w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego mogą wykonywać zawód w formie określonej w ust. 1 pkt 4.";

13) w art. 12:

a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wnosić opłatę w wysokości nie wyższej niż równowartość 100 EURO z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

3) wnosić opłatę roczną z tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5, w wysokości nie wyższej niż 1,5% rocznych przychodów za badanie (przeglądy) sprawozdań finansowych.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązane są dokonać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością.";

14) skreśla się art. 13;

15) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zwaną dalej «listą».

2. Lista oraz jej zmiany podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski", przy czym publikacja obejmuje imię, nazwisko i numer legitymacji biegłego rewidenta, pełną i skróconą nazwę oraz adres siedziby podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.";

16) dodaje się art. 14a w brzmieniu:

„Art.14a. 1. Wpis na listę, o której mowa w art. 14 ust. 1, uzyskują, na swój wniosek, biegli rewidenci wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 6.

2. Biegli rewidenci wpisani na listę uzyskują wpis do legitymacji biegłego rewidenta, stwierdzający uprawnienie do badania sprawozdań finansowych.

3. Skreślenie biegłego rewidenta z listy następuje:

1) na wniosek biegłego rewidenta,

2) z przyczyn wymienionych w art. 9 ust. 1,

3) w przypadku prawomocnego orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynnościach zawodowych,

4) w związku z podjęciem zatrudnienia poza podmiotami wymienionymi w art. 10 ust. 1 i 2, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 11 ust. 2,

5) w przypadku prowadzenia innej działalności niż określona w art. 10 ust. 3.";

17) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art.15. Uchwały w przedmiocie wpisu i skreślenia z rejestru biegłych rewidentów oraz listy są decyzjami administracyjnymi.";

18) w art. 16:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 14 pkt 2" zastępuje się wyrazami „art. 14 ust. 1",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Lista obejmuje następujące dane:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer legitymacji biegłego rewidenta,

2) pełną i skróconą nazwę oraz adres siedziby podmiotu,

3) formę organizacyjno-prawną,

4) nazwiska i imiona wspólników lub akcjonariuszy, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych,

5) adresy oddziałów podmiotu.

4. Do zgłaszania zmian związanych z wpisem na listę stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 3 i 4.",

c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określenie nazw i siedzib podmiotów badanych, podstawowe dane o biegłych rewidentach (numer legitymacji biegłego rewidenta, imię, nazwisko) badających te podmioty oraz daty i rodzaje wydanych opinii,"

d) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Skreślenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z listy, o której mowa w art. 14 ust. 1, następuje:

1) na wniosek podmiotu,

2) z przyczyn wymienionych w art. 9 ust. 1 – w odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1,

3) w razie niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1,

4) w razie nieuregulowania rocznych należności z tytułu opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2.

8. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych skreślony z listy z powodów, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, może być ponownie wpisany na listę, jeżeli od dnia skreślenia upłynęło nie mniej niż 5 lat oraz spełnia warunki określone w art. 10 ust. 1 i 2.";

19) w art. 17:

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyraz „gospodarczą",

b) skreśla się ust. 2;

20) w art. 18:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych" oraz po wyrazie „zwany" dodaje się wyraz „dalej",

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „lub na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych";

21) dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Biegłym rewidentom przysługuje prawo wybierania i wybieralności do przewidzianych niniejszą ustawą organów samorządu zawodowego:

1) czynne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłych rewidentów zawieszonych w czynnościach zawodowych,

2) bierne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłych rewidentów ukaranych karą wymienioną w art. 31 ust. 2 pkt 2 i 3.";

22) w art. 19:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz wyraz „Izby" zastępuje się wyrazami „Krajowej Izby Biegłych Rewidentów",

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów ma prawo używania pieczęci urzędowej.";

23) w art. 20:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustanawianie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przy czym w odniesieniu do banków – dodatkowo, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,”

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych przepisów niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących samorządu biegłych rewidentów i przepisów dotyczących przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,”

– w pkt 6 wyraz „Izby” zastępuje się wyrazami „Krajowej Izby Biegłych Rewidentów”,

– w pkt 7 wyraz „Izby” zastępuje się wyrazami „Krajowej Izby Biegłych Rewidentów” oraz skreśla się wyrazy „będących biegłymi rewidentami”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów opracowuje materiały szkoleniowe dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz może prowadzić działalność wydawniczą i szkoleniową.”;

24) w art. 21:

a) w ust. 1 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Krajowa Komisja Nadzoru.”,

b) w ust. 2 wyrazy „pkt 2–5” zastępuje się wyrazami „pkt 2–6”;

25) w art. 22:

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest obowiązana do zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów na żądanie:

1) co najmniej 1/10 ogółu biegłych rewidentów,

2) Krajowej Komisji Rewizyjnej z powodu rażącego naruszenia prawa w działalności finansowej i statutowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

5. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stanowią delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru, według zasad określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, z tym że łączna liczba delegatów nie może być mniejsza niż 300 biegłych rewidentów.”,

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Mandaty delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zachowują ważność przez okres 4 lat.

7. W obradach Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów udział biorą członkowie organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, niebędący delegatami.”;

26) w art. 23:

a) w ust. 1 i 3 wyraz „Izby” zastępuje się wyrazami „Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,”

b) w ust. 4 wyrazy „pkt 2–5” zastępuje się wyrazami „pkt 2–6”;

27) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów:

1) dokonuje wyboru Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

2) dokonuje wyboru Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,

3) dokonuje wyboru pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

4) dokonuje wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowej Komisji Nadzoru,

5) uchwala statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

6) uchwala program działania i zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

7) uchwala zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów,

8) określa zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,

9) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2–6, i udziela im absolutorium,

10) określa zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów,

11) określa zasady ustalania opłat z tytułu wpisu na listę oraz opłat rocznych z tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, mogą być odwołane przed upływem kadencji przez organ, który je wybrał.

3. Przewodniczący Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uchwały Zjazdu w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.”;

28) w art. 25:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Krajowej Rady Biegłych Rewidentów należy:

1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,

2) reprezentowanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych,

3) ustanawianie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 2,

4) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Komisji:

a) wymagań kwalifikacyjnych oraz programów i zasad przeprowadzania egzaminów na biegłych rewidentów, w tym określanie wysokości opłat egzaminacyjnych,

b) warunków uznawania egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

5) podejmowanie uchwał o wpisie do rejestru i na listę,

6) wydawanie dyplomów i legitymacji biegłego rewidenta,

7) ustalanie, po porozumieniu z Komisją, programów i zasad odbywania praktyk i aplikacji przez kandydatów na biegłych rewidentów.

8) uchwalanie regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów,

9) podejmowanie uchwał o skreślaniu z rejestru i listy,

10) opiniowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinie prawa gospodarczego,

11) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania,

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

13) ustalanie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów, opłat z tytułu wpisu na listę oraz opłat z tytułu nadzoru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5,

14) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,

15) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe do właściwego funkcjonowania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych coroczne sprawozdanie z działalności, w tym sprawozdanie finansowe.”;

29) w art. 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, które są decyzjami administracyjnymi, zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów:

1) reprezentuje Krajową Radę Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych,

2) kieruje pracami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

3) podpisuje uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

4) podpisuje decyzje oraz postanowienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawach wszczęcia postępowania administracyjnego,

5) wykonuje inne czynności określone w statucie, związane z funkcjonowaniem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.”;

30) w art. 27:

a) w ust. 1 wyraz „Komisja” zastępuje się wyrazami „Krajowa Komisja Rewizyjna”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kontroluje finansową działalność Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz wykonanie uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, a także przedstawia wnioski w tym zakresie:

a) Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów – niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli,

b) Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów – w sprawozdaniu ze swojej działalności,”;

31) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny składa się z 15 członków. Krajowy Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących.”;

32) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Krajowa Komisja Nadzoru składa się z 5 członków.

2. Do zadań Krajowej Komisji Nadzoru należy organizowanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad:

1) należytym wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta,

2) przestrzeganiem procedur badania (przeglądów) sprawozdań finansowych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadzana jest co najmniej raz na trzy lata.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Krajowa Komisja Nadzoru składa wnioski do:

1) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego – o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko biegłym rewidentom,

2) Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – o skreślenie z listy.”;

33) w art. 29 wyraz „Izby" zastępuje się wyrazami „Krajowej Izby Biegłych Rewidentów”, wyrazy „statut Izby” zastępuje się wyrazami „statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów” oraz wyrazy „Ministra Finansów” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw finansów publicznych”;

34) w art. 30:

a) w ust. 1 wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”,

b) w ust. 2:

– wyraz „Izbą” zastępuje się wyrazami „Krajową Izbą Biegłych Rewidentów” oraz wyrazy „Minister Finansów" zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaskarżyć do Sądu Okręgowego w Warszawie uchwały organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów naruszające przepisy prawa lub jej statut, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały,”

– w pkt 2 wyraz „Izby” zastępuje się wyrazami „Krajowej Izby Biegłych Rewidentów”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zaskarżenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Sądu Okręgowego w Warszawie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, naruszających przepisy prawa albo statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wstrzymuje wykonanie uchwał.",

d) w ust. 4 wyraz „Izby” zastępuje się wyrazami „Krajowej Izby Biegłych Rewidentów” oraz wyrazy „Ministrowi Finansów” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych”;

35) w art. 31:

a) w ust. 1 skreśla się przecinek i wyrazy „określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów”,

b) w ust. 3 wyraz „Izby” zastępuje się wyrazami „Krajowej Izby Biegłych Rewidentów”,

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Biegły rewident, w stosunku do którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, ma prawo ustanowić w postępowaniu dyscyplinarnym obrońcę.”;

36) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony.

2. Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym jest Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastępcy.

3. Obwinionym jest biegły rewident, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne.

4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem biegłego rewidenta wbrew zasadom, o których mowa w art. 31 ust. 1.

5. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego za ten sam czyn. Może jednak być ono zawieszone do czasu zakończenia postępowania karnego.

6. W razie śmierci obwinionego przed zakończeniem postępowania dyscyplinarnego toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego – w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu obwinionego – jego małżonek, krewny w linii prostej lub rodzeństwo.

7. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili ujawnienia czynu upłynął rok albo od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.”;

37) po art. 32 dodaje się art. 32a i 32b w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) dochodzenie dyscyplinarne,

2) postępowanie przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym,

3) postępowanie wykonawcze.

2. Wszczęcie przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego dochodzenia dyscyplinarnego może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym co do okoliczności skutkujących odpowiedzialność dyscyplinarną.

3. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny może wszcząć postępowanie wyjaśniające również na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Nadzoru, Ministra Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. W razie zebrania przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, w toku dochodzenia dyscyplinarnego, dowodów popełnienia przez biegłego rewidenta czynu zagrożonego karą dyscyplinarną, Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 14 dni od dnia zamknięcia dochodzenia dyscyplinarnego, sporządza akt obwinienia i niezwłocznie wnosi go do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

5. Po otrzymaniu aktu obwinienia przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim wnioskodawcę, strony i ich przedstawicieli.

Art. 32b. 1. Uzasadnienie orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego sporządza się na piśmie z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się obwinionemu i Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, a w przypadku, o którym mowa w art. 32a ust. 3, także Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Nadzoru, Ministrowi Sprawiedliwości lub ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.”;

38) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego pierwszej instancji przysługuje obwinionemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, a w przypadku, o którym mowa w art. 32a ust. 3, także Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Nadzoru, Ministrowi Sprawiedliwości lub ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych – odwołanie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

2. Od prawomocnego orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów oraz stronom przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania orzeczenia, z powodu rażącego naruszenia prawa lub rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej.

3. W sprawach nie uregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”

Art. 2.
1. Do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, zostają dodatkowo wpisani z mocy ustawy biegli rewidenci wpisani na dotychczasową listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta.

2. Dotychczasowa lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, z mocy ustawy staje się listą podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 14 ust. 1.

Art. 3.
1. Do czasu zwołania najbliższego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów organem uprawnionym do podejmowania uchwał, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 8, 10 i 11, jest Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy, dostosuje uchwały do niniejszej ustawy. Do czasu dostosowania uchwał zachowują moc uchwały wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 4.
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 i pkt 12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-10-24
  • Data wejścia w życie: 2000-11-08
  • Data obowiązywania: 2000-11-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA