| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 21 marca 1995 r.

w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Naczelna Rada Zatrudnienia wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na okres jednego roku. Funkcję przewodniczącego pełnią na przemian przedstawiciele reprezentujący organizacje związków zawodowych i organizacje pracodawców, a wiceprzewodniczącego - przedstawiciele organów administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
§ 2.
Wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia wybierają spośród swoich członków wiceprzewodniczącego na okres jednego roku.
§ 3.
1. Pracami Naczelnej, wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia, zwanych dalej „radami zatrudnienia”, kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z prezydium rady, w którego skład wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący rady zatrudnienia oraz po jednym przedstawicielu organizacji i organów, których przedstawiciel aktualnie nie pełni funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Przewodniczący reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji.

2. Do kompetencji przewodniczącego rady zatrudnienia należy w szczególności:

1) ustalanie przedmiotu i terminu obrad rady,

2) przewodniczenie obradom rady oraz jej prezydium,

3) reprezentowanie rady w stosunku do innych organów i instytucji,

4) zapraszanie na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji nie reprezentowanych w radzie,

5) inicjowanie i organizowanie prac rady.

3. W razie nieobecności przewodniczącego rady zatrudnienia zastępuje go wiceprzewodniczący.

4. Rada zatrudnienia może powołać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska rady w określonych sprawach.

§ 4.
1. Na posiedzenia plenarne rady zatrudnienia, na których omawiane będą w szczególności problemy dotyczące przeciwdziałania bezrobociu i jego skutków, powinni być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radzie zatrudnienia.

2. Na wniosek organizacji społecznych, a w szczególności organizacji bezrobotnych zainteresowanych udziałem w posiedzeniach rad zatrudnienia, właściwych ze względu na zasięg ich działania, organizacje te powiadamiane są o terminach i przedmiocie posiedzeń rady zatrudnienia.

3. Organizacje, o których mowa w ust. 2, upoważnione są do delegowania na posiedzenia rady zatrudnienia swego przedstawiciela w celu prezentacji stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad rady.

§ 5.
1. Posiedzenia plenarne rady zatrudnienia powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady. Przewodniczący jest obowiązany wyznaczyć termin posiedzenia rady w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 6.
1. Rada zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie odrębnej uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.

2. Opinie rady zatrudnienia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.

3. Głosowania są jawne. Na wniosek członka rady przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 7.
Rada zatrudnienia podejmuje działania na wniosek organu, przy którym działa, lub z własnej inicjatywy w wypadkach przewidzianych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie organizacji i trybu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia (Dz. U. Nr 122, poz. 538).
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 26 kwietnia 1995 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »