| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 31 marca 1995 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zwanego dalej „zasiłkiem”, i zasiłku szkoleniowego ustala kierownik rejonowego urzędu pracy, w którym bezrobotny jest zarejestrowany, na podstawie karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów przedstawionych przez bezrobotnego.

2. Decyzje dotyczące zasiłku wydaje kierownik rejonowego urzędu pracy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zarejestrowania się bezrobotnego.

3. Termin określony w ust. 2 może ulec przesunięciu, jeżeli z przyczyn niezależnych od rejonowego urzędu pracy decyzja nie może być wydana z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W tych wypadkach decyzja powinna być wydana niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni:

1) od dnia wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do wydania decyzji,

2) od upływu terminu wyznaczonego do przedstawienia niezbędnych dokumentów.

4. Rejonowy urząd pracy informuje bezrobotnego o każdym przesunięciu terminu wydania decyzji, podając przyczyny zwłoki, oraz ustala nowy termin jej wydania.

§ 2.
1. Zasiłek i zasiłek szkoleniowy wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez rejonowy urząd pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie gdy do dnia poprzedzającego termin wypłaty zasiłku lub zasiłku szkoleniowego bezrobotny nie przedłoży oświadczenia o dochodach, rejonowy urząd pracy wstrzymuje ich wypłatę. Po przedłożeniu oświadczenia o dochodach wypłata zasiłku lub zasiłku szkoleniowego następuje w terminie ustalonym przez rejonowy urząd pracy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

3. Wypłata pierwszego zasiłku następuje w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż w następnym miesiącu po dniu zarejestrowania bezrobotnego.

§ 3.
1. Zasiłek i zasiłek szkoleniowy wypłaca się bezrobotnemu po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

2. W razie choroby bezrobotnego lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych kierownik rejonowego urzędu pracy może wyrazić zgodę na wypłatę zasiłku lub zasiłku szkoleniowego innej osobie, na podstawie pisemnego upoważnienia bezrobotnego, zawierającego potwierdzenie autentyczności jego podpisu.

§ 4.
1. Za okres niezdolności do pracy, przypadający w czasie pobierania zasiłku lub zasiłku szkoleniowego, rejonowy urząd pracy wypłaca zasiłki po dostarczeniu zaświadczenia o niezdolności do pracy, w rozumieniu przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

2. O niezdolności do pracy bezrobotny jest obowiązany zawiadomić rejonowy urząd pracy nie później niż w ciągu 3 dni od daty wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz dostarczyć to zaświadczenie bezzwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy.

§ 5.
1. Prawo do zasiłku szkoleniowego za okres objęty programem szkolenia przysługuje od dnia rozpoczęcia szkolenia, a ustaje z dniem jego zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa bezrobotnego w szkoleniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za okres nie usprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu zasiłek szkoleniowy nie przysługuje.

§ 6.
1. Rejonowy urząd pracy informuje na piśmie osobę kierowaną na szkolenie, przed jego rozpoczęciem, o obowiązku zwrotu kosztów szkolenia, w razie gdy z własnej winy nie ukończy szkolenia, chyba że nastąpiło to z powodu podjęcia zatrudnienia.

2. Osoba skierowana na szkolenie jest obowiązana niezwłocznie przedstawić we właściwym rejonowym urzędzie pracy świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

§ 7.
1. Rejonowy urząd pracy wydaje bezpłatnie bezrobotnemu, na jego wniosek, legitymację ubezpieczeniową oraz dokonuje w niej wpisów na zasadach określonych w przepisach o legitymacjach ubezpieczeniowych.

2. Wpis w legitymacji ubezpieczeniowej uprawnia bezrobotnego i członków jego rodziny do korzystania, na zasadach przewidzianych dla pracowników, ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 8.
Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku porodowego, rodzinnego, pielęgnacyjnego lub pogrzebowego rejonowy urząd pracy wypłaca te zasiłki na zasadach określonych w przepisach o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
§ 9.
1. Rejonowy urząd pracy, który kieruje bezrobotnego do pracy poza miejsce stałego zamieszkania, jest obowiązany do wydania biletu kredytowego. Wzór biletu stanowi załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Bilet kredytowy uprawnia do przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca przyszłego zatrudnienia najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

3. W przypadku rezygnacji, po wydaniu skierowania, z wyjazdu do pracy poza miejsce zamieszkania, bilet należy niezwłocznie zwrócić do urzędu pracy, który go wydał.

4. W razie niepodjęcia zatrudnienia z przyczyn nie zawinionych przez osobę skierowaną, bilet kredytowy powrotny wydaje rejonowy urząd pracy właściwy dla siedziby pracodawcy, do którego bezrobotny został skierowany. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Bilet kredytowy staje się drukiem ścisłego zarachowania po wystawieniu i nadaniu numeru przez rejonowy urząd pracy.

6. Bilet kredytowy uprawnia do przejazdu po potwierdzeniu wyjazdu przez kasjera w kasie biletowej lub przez konduktora.

7. Rejonowy urząd pracy, który wystawił bilet kredytowy, pokrywa przewoźnikowi, ze środków Funduszu Pracy, koszty związane z przejazdem – po przedstawieniu przez niego odpowiedniego rozliczenia.

§ 10.
Tracą moc § 9, § 11 oraz rozdział 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, orientacji i poradnictwa zawodowego, rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy, a także przyznawania świadczeń określonych w przepisach o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 122, poz. 541).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller

Załącznik 1. [ZLECENIE-BILET NA KREDYTOWANY PRZEJAZD KOLEJĄ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 31 marca 1995 r. (poz. 191)

Załącznik nr 1

ZLECENIE-BILET NA KREDYTOWANY PRZEJAZD KOLEJĄ

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZLECENIE-BILET NA KREDYTOWANY PRZEJAZD AUTOBUSEM]

Załącznik nr 2

ZLECENIE-BILET NA KREDYTOWANY PRZEJAZD AUTOBUSEM

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »